Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi 2018
DatumObsahMat.ÚplataEvid.
02.01.2018 Žádost o poskytnutí podklad. materiálu k usnesení č. 778/M (ÚPlMO)a č. 893/22 Územ. pl. zóny Plesná a veškerý spis. materiál ke st. "Prodl. řádu K3+1RD" k.ú. St. Plesná.  UHAaSŘ1 ne 3
02.01.2018 Žádost o poskytnutí části spisu S-SMO/329991/17. dsč2 ne 4
02.01.2018 Poskytnutí veškeré agendy týkající se DČOV a poskytnutí podkladového materiálu IO 02 Prodloužení stávající dešťové kanalizace, Stará Plesná ožp10 ne 62
03.01.2018 Žádost o poskytnutí smlouvy o spolupráci a memoranda o spolupráci - Dalkia Česká republika. lpo1 ne 1
05.01.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně odborné pracovní komise k cenám tepla. lpo3 ne 2
06.01.2018 Jednací řád ZM z r. 2007.  lpo2 ne 5
09.01.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně projektu výstavby tramvajové trati po ostravských ulicích Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžná. osr1 ne 12
11.01.2018 Žádost o zaslání investičních plánů SMO, seznam investičních akcí na rok 2018-2021. oi1 ne 6
11.01.2018 Žádost o poskytnutí statistiky počtu obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih. vni1 ne 18
12.01.2018 Sčítání bezdomovců 2007-2017.  svz1 ne 14
15.01.2018 Žádost o informace k vyřízení podnětu. lpo5 ne 9
15.01.2018 Žádost o poskytnutí údajů o velkých znečišťovatelích. ožp1 ne 7
17.01.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně znečišťování ovzduší. ožp2 ne 11
19.01.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč3 ne 17
21.01.2018 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se prodeje 113.250 ks akcií společnosti Moravskoslezské teplárny a.s. společnosti EuroBrokers a.s. v roce 1997. ofr2 ne 34
22.01.2018 Žádost o informaci k hokejovému klubu hrajícímu extraligu dospělých v sezoně 2016/2017.  šas1 ne 8
22.01.2018 Žádost ve věci kopie dokladů. ožp3 ne 10
22.01.2018 Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se prodeje 1 kusu akcie společnosti Dalkia Ostrava a.s. v roce 2007. ofr3 ne 35
23.01.2018 Žádost o sdělení měst. obvodu v záležitosti stížnosti na rozhodnutí rady měst. obvodu. lpo4 ne 13
23.01.2018 Žádost ve věci materiálu RM ohledně memoranda s výrobcem tepla a zápis z tohoto zasedání RM. lpo6 ne 16
24.1.2018 Žádost o informace ve věci "Podnět k personálnímu opatření". iak1 ne 15
24.01.2018 Žádost o informace týkající se financování akce Vánoce za rok 2016. ofr1 ne 19
25.01.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč1  ne 21
26.01.2018 Vyřízení podnětu z 20.11.2017. lpo7 ne 23
01.02.2018 Žádost ve věci jmenování členů odborné pracovní komise k cenám tepla. lpo9 ne 24
01.02.2018 Žádost ve věci porovnání ceny tepla. hs1 ne 20
02.02.2018 Žádost o sdělení použití technických prostředků, řešení přestupků, atd. mp1 ne 1MP
02.02.2018 Žádost o  materiály k jednání rady města a usnesení č. 08313/RM1418/116 ze dne 30.1.2018. iak2 ne 29
02.02.2018 Informace ve věci stavby vodního díla - dešťové kanalizace. ožp4 ne 36
04.02.2018 Informace o vyjádření k oznámení na podezření ze spáchání trestné činnosti. lpo8 ne 22
06.02.2018 Žádost ve věci záměr směny pozemků: pozemek parc.č. 1318/64 za pozemek parc.č. 1318/63 v k. ú. Hošťálkovice. maj1 ne 25
06.02.2018 Informace k činnosti útulku 2017. ožp5 ne 26
06.02.2018 Žádost ve věci zápisů z jednání Sboru starostů z let 2017 a 2018. lpo10 ne 30
07.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč4 ne 27
07.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč5 ne 28
09.02.2018 Žádost o informace - údaje ohledně odchycených psů a čipování. mp2 ne 2MP
10.02.2018 Vyjádření policejnímu orgánu k zn. KROP-221804-2017-070781. lpo85 ne 39
12.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč6 ne 31
12.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč7 ne 32
12.02.2018 Žádost ve věci zajištění GDPR. lpo17 ne 40
14.02.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč8 ne 33
15.02.2018 Žádost ve věci oboustranný tisk na recyklovaném papíru. hs2 ne 37
15.02.2018 Žádost o poskytnutí vyjádření k průběhu řešení oznámení přestupku. ožp6 ne 51
17.02.2018 Smlouva o fúzi s Dalkií Ostrava a.s. lpo11 ne 41
18.02.2018 Žádost o poskytnutí smlouvy o fúzi. lpo12 ne 42
19.02.2018 Žádost o poskytnutí informací ke stadionu Bazaly Ostrava. šas2 ne 38
20.02.2018 Usnesení č. 1029 - úkony spojené s podáním návrhu na zahájení soudního řízení o doplacení rozdílu kupní ceny. lpo15 ne 43
20.02.2018 Poskytnutí informací ohledně znaleckých posudků. ofr4 ne 61
21.02.2018 Žádost o informace - přestupky a jejich řešení ve Staré Bělé. mp3 ne 3MP
21.02.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč9 ne 45
22.02.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč10 ne 46
22.02.2018 Žádost o Elektrárně Třebovice a Výtopna Přívoz. hs3 ne 47
22.2.2018 Kopie kolaudačního souhlasu č. 1/16/VH/K a kopie geodetického zaměření. ožp8 ne 49
22.02.2018 Žádost o informace ke konkrétnímu subjektu údajů. mp5 ne 5mp
24.02.2018 Žádost o poskytnutí kopií zaslaných na policejní orgány v Ostravě. lpo14 ne 52
26.02.2018 Informace o zkouškách řidičů taxislužby. od1 ne 44
26.02.2018 Žádost ve věci zástupců města Ostrava v dozorčí radě a představenstvu ZTO. lpo20 ne 67
28.02.2018 Žádost o zaslání kopií Přílohy č. 1, 2 a 3 R č. 45/15/VH. ožp7 ne 50
02.03.2018 Žádost o informace k automobilům na CNG a elektro. mp4 ne 4mp
06.03.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč12 ne 48
07.03.2018 Žádost o poskytnutí informací z materiálu č.66 usn.č 08466/118, zápis z jednání dne 5.2.2018. lpo16 ne 56
09.03.2018 Sdělení o výsledku šetření - kanalizace ul. Kovařovicova a Na Jánské. ožp11 ne 63
12.03.2018 Žádost o sdělení členů představenstva a dozorčí rady Zásobování teplem Ostrava, poskytnutí kopií smluv se zástupci ZTO. lpo13 ne 53
12.03.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč13 ne 54
13.03.2018 Žádost o poskytnutí stanovisek k akci Hurá Park. ožp9 ne 59
13.03.2018 Informace o zkouškách řidičů taxislužby. od2 ne 55
13.03.2018 Informace ohledně stavby ČOV, Koblov. ožp12 ne 66
15.03.2018 Žádost o sdělení počtu vydaných řidičských průkazů za rok 2016/17. dsč11 ne 57
16.03.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč14 ne 58
19.03.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč15 ne 60
19.03.2018 Žádost ve věci zápis z jednání 8.1.2018 ohledně vybudování krajské knihovny v Ostravě. lpo18 ne 64
20.03.2018 Žádost ve věci plných mocí udělených městskými orgány 22.5.2007. lpo19 ne 65
22.03.2018 Žádost ve věci reakce na usnesení kraj. úřadu č.j. KSK/148787/2017 z 13.11.2017. lpo21 ne 70
22.03.2018 Žádost ve věci sdělení a přílohy ke KRPT-221804-2/ČJ-2017-070781 z 12.10.2017. lpo22 ne 69
27.03.2018 Zpráva o šetření kontrolního výboru ve věci podnětu občana + přílohy. lpo26 ne 71
28.03.2018 Informace o poskytnutých dotacích na opravu kanalizace v k.ú.Martinov. oi2 ne 68
28.03.2018 Žádost ve věci přílohy se sdělení č.j. SMO/438283/17/LPO/. lpo23 ne 72
31.03.2018 Výběrové řízení na funkci člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. lpo25 ne 74
03.04.2018 Žádost o poskytnutí písemnosti. ožp13 ne 75
03.04.2018 Žádost o údaje ETP a VP. hs7 ne 73
05.04.2018 Kopie výkresu situace z PD stavby - Prodloužení řadu k 3+1 RD. ožp14 ne 78
06.04.2018 Kopie docházky a výplatních lístků 11,12/2018. mp6 ne 6mp
09.04.2018 Vyřízení písemností z 17., 18., 24., 25., 28.2.2018. lpo24 ne 77
09.04.2018 Vyřízení žádostí ze 17., 18., 24., 25. a 28.2.2018. lpo88 ne 79
10.04.2018 Parkoviště s parkovacím automatem.  od5 ne 76
12.04.2018 Žádost ve věci GDPR. vni2 ne 91
13.04.2018 Žádost o zaslání části spisu. dsč16 ne 80
16.04.2018 Informace týkající se vrácení spisu MŘ PČR dne 26.08.2003 a Usnesení Okresního státního zastupitelství v Ostravě ze dne 05.05.2003 o odložení oznámení žadatele. IaK3 ano 88
16.04.2018 Území vysoké pece Dolní Vítkovice - žádost o poskytnutí kopii územních rozhodnutí. UHAaSŘ4 ne 229
17.04.2018 Žádost o poskytnutí informací k usnesení č. 1619/26-pověření náměstků k jednání s OKD. lpo27 ne 83
18.04.2018 Žádost ve věci podpis Návrhu smlouvy o fúzi s Dalkií ČR. lpo36 ne 84
18.04.2018 Žádost o zaslání rozhodnutí. dsč17 ne 87
20.04.2018 Kupní smlouva o prodeji akcie, ev. č. 1152/2007-LPO ze 6.6.2007. lpo32 ne 85
23.04.2018 Žádost o informaci - Základní škola a mateřská škola Ostrava-Bělský Les. šas3 ne 86
24.04.2018 Žádost o poskytnutí informací - docházkový systém MPO. mp7 ne 7MP
25.04.2019 Žádost o informaci ohledně exekučních řízení týkající se místních poplatků. ofr12 ne 244
26.04.2018 Telefonická žádost policie ČR. lpo28 ne 90
26.04.2018 Žádost ve věci zaslání záznamu o činnostech zpracování dle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR). vni3 ne 93
30.04.2018 Žádost o zaslání uzavřených kolektivních smluv od 1.1.2014 (doteď) + žádost o informaci zda byly KS podepsány vlastnoručně či pomocí razítka s vlastnoručním podpisem. pap1 ne 89
01.05.2018 Žádost o informace k listu SMO/034320/18/LPO z 23.1.2018. lpo29 ne 94
01.05.2018 Žádost o poskytnutí písemností k č.j. 457724/16. lpo30 ne 95
02.05.2018 Žádost o poskytnutí informací k stavebnímu projektu "Gečko Ostrava", Ostrava-Plesná UHAaSŘ5 ne 230
09.05.2018 List 4 bytových družstev zaslaný zastupitelům. lpo31 ne 96
09.05.2018 Žádost o informace k listu SMO/199348/18/LPO. lpo33 ne 97
11.05.2018 Žádost informace k č.j. KRPT-21205-/ČJ-2018-070781. lpo34 ne 98
11.05.2018 Návrh smlouvy i fúzi s Dalkií - zápisy ze zasedání představenstva z 27.3.2007. lpo35 ne 103
14.05.2018 Žádost o pořízení a vydání kopie rozhodnutí. od3 ne 92
15.05.2018 Žádost o kopii konceptu projektové dokumentace  pro Trasu II dle dokumentu "Dodatek č.1 ke Smlouvě  o dílo a smlouvě příkazní č. 0221/2017/0I/VZKÚ. oi3 ne 99
21.05.2018 Vyplněný tiskopis ohledně cen vodného. lpo37 ne 101
21.05.2018 Obsah sdělení ÚMOb Pustkovec. ožp15 ne 105
21.05.2018 Žádost o informace ohledně GDPR.

vni5

ne 115
24.05.2018 Žádost ve věci slučování žádostí. lpo38 ne 102
25.05.2018 Žádost o poskytnutí informací k podchodu pod Místeckou ulicí u Dřevoprodeje, výškovém domě na Ostrčilově ulici a podchodu od Frýdlantských mostů k autobus. nádraží. maj2 ne 162
26.05.2018 Žádost ve věci pověření xxx k podepsání smlouvy o fúzi s Dalkií Ostrava a.s. lpo39 ne 106
27.05.2018 Smlouva o fúzi s Dalkií Ostrava a.s. lpo40 ne 107
28.05.2018 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč19 ne 104
29.05.2018 Žádost ve věci zápis z jednání 30.11.2017. lpo41 ne 108
31.05.2018 Žádost o poskytnutí kopie stanoviska ke stavebnímu povolení. ožp16 ne 118
01.06.2018 Žádost o poskytnutí informací ze spisu č.j. KRPT-739-18/TČ-2018-070781. lpo43 ne 81
02.06.2018 Žádost o poskytnutí materiálu pro RM dne 22.5.2018 - VH obch. společnosti Ostravské komunikace a.s. lpo44 ne 82
02.06.2018 Žádost ve věci vyřízení stížnosti z 26.4.2018. lpo42 ne 110
04.06.2018 Dotazník k prvnímu roku plné účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. vni4 ne 111
04.06.2018 Usnesení + Opatření proti nečinnosti. UHAaSŘ6 ne 231
05.06.2018 Žádost o poskytnutí informace "Kverulant.org". IT1 ne 112
05.06.2018 Žádost o informaci - Základní škola  Fr. Formana, Ostrava-Dubina. šas4 ne 113
05.06.2018 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč18 ne 109
06.06.2018 Žádost o vyřízení podnětu. lpo45 ne 114
07.06.2018 Žádost ve věci cyklostezka Proskovická-Blanická - dotaz na kolaudační řízení. oi4 ne 116
07.06.2018 Žádost o poskytnutí informací z plných mocí. lpo46 ne 117
12.06.2018 Žádost o zaslání anonymizovaných elektronických kopií dokumentů, které vznikly při kontrolní činnosti živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy ve věci sp. zn. S-SMO/213600/18/ŽÚ. žú1 ne 119
14.06.2018 Žádost o zaslání spisu. dsč20 ne 120
14.06.2018 Žádost o poskytnutí informací - nákup počítačů. mp8 ne 8mp
18.06.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně parcel v k. ú. Svinov. UHAaSŘ7 ne 232
22.06.2018 Vztah magistrátu k Nadačnímu fondu výrobce tepla. lpo47 ne 121
22.06.2018 Žádost ohledně vyřízení podnětu. lpo49 ne 122
23.06.2018 Žádost o informace obsažené v policejních listech. lpo48 ne 124
25.06.2018 Žádost o poskytnutí informací - problematika psů. mp9 ne 9mp
25.06.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně odměňování členů nadačního fondu výrobce tepla. lpo50 ne 123
25.06.2018 Žádost o poskytnutí informací ve věci uložené pokuta od ÚOHS. lpo51 ne 125
25.06.2018 Žádost o informace k činnosti útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích za rok 2017. ožp17 ne 127
27.06.2018 Žádost o poskytnutí příloh k zápisu z 20.11.2017 ohledně cen tepla. lpo52 ne 128
27.06.2018 Informace ohledně materiálů distributora tepla z r. 2007 a 2008. lpo53 ne 129
03.07.2018 Žádost o informace ZŠ a MŠ Ostrava- Dubina, V. Košaře 6. šas5 ne 126
09.07.2018 Žádost ve věci anonymizace jmen. lpo56 ne 131
12.07.2018 Žádost o informace ohledně udělení stavebního povolení. od4 ne 130
12.07.2018 Žádost ve věci vysvětlení ve věci KRPT-739/TČ-2018-070781. lpo57 ne 132
12.07.2018 Žádost o poskytnutí informací z materiálu  RM z 19.6.2018 a části zápisu z téže rady. lpo54 ne 134
13.07.2018 Vyřízení podnětu z 3.9.2017 a žádostí z 22.9.2017 a 27.12.2017. lpo55 ne 100
16.07.2018 Informace k navrženým hodnotám indukace. ožp28 ne 218
17.07.2018 Žádost o elektronickou mapu - hranice území památkových zón. UHAaSŘ2 ne 133
17.07.2018 Žádost o poskytnutí kopií dokumentů. ožp27 ne 212
23.07.2018 Informace o oznámených podezřeních ze spáchání přestupku řidičů mot.vozidel IZ8a,8b centrum. mp13 ne 13mp
24.07.2018 Žádost ve věci prodej akcií OKD. lpo58 ne 135
26.07.2018 Žádost o sdělení počtu řešených přestupků 2017 a 2018 vypsáním upozornění, výše průměrné mzdy strážníků, počet zaměstnanců, odměňování zaměstnanců. mp10 ne 10mp
26.07.2018 Žádost o statistiky přestupků, odměn a mezd pracovníků, včetně dalších nákladů. dsč21 ne 142
28.07.2018 Důvodová zpráva a všechny podklady z materiálu 09064/RM1418/126. lpo59 ne 138
30.07.2018 Žádost ve věci taxislužby. od6 ne 136
31.07.2018 Žádost o informace - návod k údržbě UnicamVELOCITY3. it3 ne 137
31.07.2018 Žádost o celkovou roční mzdu každého jednotlivého pracovníka odboru DSČ. pap2 ne 143
01.08.2018 Žádost ve věci prodej akcíí tepláren. lpo62 ne 139
01.08.2018 Žádost o informaci ohledně zákona, který umožňuje spojování žádostí. lpo61 ne 141
02.08.2018 Podněty ohledně výpočtů cen tepla. lpo60 ne 140
02.08.2018 Žádost o vysvětlení postupu při vrácení řidičského oprávnění. dsč22 ne 148
07.08.2018 Žádost o informaci - udělená bloková pokuta. mp11 ne 11mp
07.08.2018 Žádost o zaslání kompletního spisu. dsč23 ne 144
08.08.2018 Poskytnutí informací o subjektu Klub personalistů o.p.s. hs4 ne 145
13.08.2018 Žádost o výčet přestupků, nákladů na mzdy pracovníků a určení výše pokut. dsč24 ne 147
14.08.2018 Žádost o poskytnutí informace ohledně systému UnicamVELOCITY3. it2 ne 146
15.08.2018 Poskytnutí výsledků chemických analýz podzemní vody ve vrtu č. M24. ožp18 ne 149
20.08.2018 Osobní informace xxx, dohoda o pracovní činnosti, definice pracovní pohotovosti, odměny 11/2017 mp15 ne 15MP
22.08.2018 Žádost o poskytnutí informací - policejní šetření zn. KRPT-284386/TČ-2017-070781. lpo63 ne 150
23.08.2018 Žádost o poskytnutí informací - cyklistická stezka Proskovická-Blanická - protokol o převzetí stavby. oi5 ne 151
24.08.2018 Žádost o poskytnutí informací - fyzické testy strážníků. mp16 ne 16MP
27.08.2018 Žádost ve věci optimalizace dopravního modelu a prověření dopadů do technického řešení. oi6 ne 152
29.08.2018 Žádost o poskytnutí - žádosti, materiály RMO a ZMO vč. usnesení, materiály a zápisy z jednání komisí a výborů, týkající se sport. areálu mezi ul. kpt. Vajdy a Pavlovova a firem Dynamo Kroměříž. lpo64 ne 153
31.08.2018 Žádost o poskytnutí informací - policejní šetření KRPT-140807/ČJ-2018-070781. lpo65  ne 155
02.09.2018 Žádost o poskytnutí informací - součinnost ke zn. KRPT-147215/ČJ-2018-070781. lpo66 ne 156
05.09.2018 Žádost o poskytnutí informace ve věci domény ostrava.cz. it4 ne 154
07.09.2018 Žádost o udělení informací - odměny + VS mp17 ne 17MP
09.09.2018 Žádost o informace ohledně cen tepla. lpo67 ne 157
10.09.2018 Žádost o informace - fyzické testy strážníků. mp18 ne 18MP
12.09.2018 Žádost o poskytnutí protokolu z kontroly na místě u příspěvkových organizací, žádost o poskytnutí protokolů z kontrol provedených dle §129 odst. 2 zákona o obcích. iak4 ne 158
17.09.2018 Kontrola výše nedoplatku dividend. ofr5 ne 171
20.09.2018 Žádost o informace v budově NR - schodišťová madla. hs5 ne 160
20.09.2018 Vyřízení podnětu ohledně dividend.  ofr8 ne 167
23.09.2018 Žádost o informace ohledně pozemku v k.ú. Sl. Ostrava (stavba RD). UHAaSŘ3 ne 159
24.09.2018 Řešení parkování u ZOO Ostrava. od7 ne 161
26.09.2018 Žádost o kopie smluv mezi Městem Ostrava a SBD bytové družstvo Nová Huť. maj3 ne 163
26.09.2018 Žádost o zaslání kopie spisu. dsč25 ne 166
26.09.2018 Žádost o zaslání kopie smlouvy o sdružených investicích mezi městem Ostrava a Stavebním bytovým družstvem Nová Huť. maj4 ne 164
26.09.2018 Jaký je počet bytů ve vlastnictví SMO. maj5 ne 165
30.09.2018 Žádost o informace - činnost MP. mp19 ne 19MP
02.10.2018 Žádost o poskytnutí kopií písemností. ožp19 ne 175
02.10.2018 Žádost o informace ohledně uzavření 4. dodatku smlouvy o spolupráci ze dne 3.7.2002 s výrobcem tepla. lpo68 ne 176
02.10.2018 Materiál č. 58 pro 7. jednání ZM dne 27. 04. 2011. lpo69 ne 177
02.10.2018 Žádost o informace - postup při špatně zaparkovaném vozidlu. mp20 ne 20MP
04.10.2018 Kontrola řidičů Taxify. od9 ne 169
04.10.2018 Žádost o informace ohledně cen tepla. lpo70 ne 178
04.10.2018 Kontrola řidičů Taxify. od10 ne 170
10.09.2018 Zóna s dopravním omezením. od8 ne 168
08.10.2018 Žádost o sdělení počtu přestupkových řízení. dsč26 ne 172
08.10.2018 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly Renarkon o.p.s. z měsíce srpna 2018. iak5 ne 173
08.10.2018 Žádost ve věci vyřízení podnětu z 8.9.2018. lpo71 ne 179
08.10.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně voleb. vni6 ne 196
09.10.2018 Dopravní situace v části kolem Ferony. od11 ne 174
09.10.2018 Žádost o informaci ohledně dividend. ofr6 ne 190
10.10.2018 Žádost ve věci - vysvětlení v policejních věcech. lpo72 ne 180
10.10.2018 Kroky k nápravě špatné dlažby v podchodu. lpo73 ne 181
12.10.2018 Žádost ve věci úprava DZ. od12 ne 182
15.10.2018 Informace k akci Průmyslový park Poruba. ožp21 ne 187
15.10.2018 Informace k akci Průmyslový park Poruba. UHAaSŘ8 ne 233
18.10.2018 Žádost o informace ohledně výše nájemného v bytech zvláštního určení. maj6 ne 183
18.10.2018 Podání zprávy ve věci skartace smlouvy o postoupení pohledávek, sepsané dne 21.05.2012. Arch1 ne 216
18.10.2018 Žádost o informace - postup při udělování pokut. mp21 ne 21MP
19.10.2018 Projednání podnětu a přijetí usnesení č. 10396/RM1418/30. lpo74 ne 184
19.10.2018 Výše příspěvků jednotlivých subjektů do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. ožp20 ne 185
22.10.2018 Žádost ve věci tramvajové zastávky Stodolní. oi7 ne 186
23.10.2018 Žádost o informaci k výši dluhu města Ostravy. ofr7 ne 189
23.10.2018 Ceny tepla. lpo75 ne 192
23.10.2018 Územní rozhodnutí na pozemku v k. ú.  Ostrava-Hrušov. UHAaSŘ9 ne 234
25.10.2018 Žádost o poskytnutí informací ohledně dopravního značení v katastru Klimkovice. od13 ne 188
26.10.2018 Veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby. UHAaSŘ10 ne 235
28.10.2018 Vyřízení chybně zaslané žádosti. lpo76 ne 193
29.10.2018 Vyřízení oznámení škodný události. lpo77 ne 194
29.10.2018 Žádost o poskytnutí fotokopie hydrogeologického posudku. ožp22 ne 199
30.10.2018 Žádost ve věci ceny tepla. lpo79 ne 195
30.10.2018 Žádost ve věci odstranění nebo dodatečném povolení stavby. ožp23 ne 200
30.10.2018 Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. ofr10 ne 206
31.10.2018 Způsob rozdělení jednoletých a víceletých grantů v oblasti současné živé hudby v roce 2017 a 2018. kva1 ne 191
02.11.2018 Kupní smlouva - uzavřena 18. 11. 2010- žádost, zda byla zveřejněna na ÚD, jak dlouho a potvrzení o zveřejnění. maj7 ne 197
02.11.2018 Žádost o sdělení maximální výše částky, se kterou může tajemník města nakládat bez předchozího souhlasu rady/zastupitelstva města. ofr9 ne 205
05.11.2018 Poskytnutí aktualizovaných údajů částí Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. svz2 ne 198
08.11.2018 Žádost o poskytnutí záměru SMO prodat nemovitosti, kupní smlouvy, usnesení č. 988/17. lpo80 ne 204
09.11.2018 Vyhlášení nejlepších sportovců a společensky odpovědné firmy města Ostravy za rok 2017.Zaslání jmenovitého seznamu všech došlých návrhů sportovců a jejich dosažených výkonů, které byly hodnoceny v kategorii jednotlivců. šas6 ne 202
12.11.2018 Žádost o informace ohledně kamerových záznamů. vni7 ne 210
12.11.2018 Žádost o informaci - řešení přestupku při parkování. mp22 ne 22mp
13.11.2018 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč27 ne 201
16.11.2018 Žádost o informaci za jakým účelem povinný subjekt vstupoval do Registru obyvatel. ofr11 ne 209
17.11.2018 Žádost ve věci projednání podnětu. lpo82 ne 219
21.11.2018 Žádost o poskytnutí informací o bytech ve vlastnictví města a jejich využití- ve struktuře přiložené tabulky. maj8 ne 203
21.11.2018 Žádost o informace ve věci nalezených koček a kastračním programu. ožp26 ne 213
22.11.2018 Žádost k materiálu č. 47 - jednání zástupců SMO s výrobcem tepla - žádost o kopii zápisu z jednání. lpo78 ne 207
22.11.2018 Žádost o informace ve věci podjatosti. UHAaSŘ13 ne 236
27.11.2018 Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba. oi8 ne 211
27.11.2018 Žádost o poskytnutí dat - tramvaj. kp1 ne 223
28.11.2018 Žádost o zaslání kopie spisu. dsč28 ne 208
28.11.2018 Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba. UHAaSŘ11 ne 237
28.11.2018 Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba. kp2 ne 238
03.12.2018 Žádost o materiály Cenového ujednání na dodávku a odběr tepla. hs6 ne 227
04.12.2018 Žádost ve věci ceny tepla. lpo81 ne 214
05.12.2018 Žádost o informaci ohledně voleb. vni8 ne 245
07.12.2018 Žádost o zaslání kopie spisového materiálu. dsč29 ne 215
07.12.2018 Listiny k rozhodnutí. UHAaSŘ14 ne 239
08.12.2018 Žádost ve věci ceny tepla. lpo86 ne 220
09.12.2018 Žádost ve věci vyřízení podnětu. lpo83 ne 221
10.12.2018 Žádost o informace - přestupky na ulici O.Jeremiáše v Ostravě-Porubě. mp24 ne 24MP
11.12.2018 Žádost o informace ohledně výběrového řízení Ostraha útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích na rok 2019. vzkú1 ne 217
11.12.2018 Materiály RM k usnesení 00218/RM1822/5 a 00223/RM1822/5 lpo84 ne 222
13.12.2018 Žádost o sdělení.  ožp24 ne 240
14.12.2018 Žádost o informace k VZ Úklidové práce pro městské organizace SMO 2019-2020. vzkú2 ne 226
17.12.2018 Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vč.příloh vedené pod sp.značkou SMO/327535/16/MJ. maj9 ne 224
17.12.2018 Žádost o doložení dokumentů odboru MJ OVaKu,a.s. ve věci stížnosti týkající se vzlínání vod v bezprostřední blízkosti jejího bydliště. maj10 ne 225
18.12.2018 Žádost ve věci smlouvy se společností Rekola. osr2 ne 241
19.12.2018 Dotaz na zpracovatele předchozí žádosti. mp25 ne 25MP
19.12.2018 Žádost ve věci využití poz. p.č. xxx k.ú. Polanka nad Odrou.  UHAaSŘ12 ne 228
22.12.2018 Žádost ve věci vyřízení podnětu. lpo87 ne 242
27.12.2018 Žádost o poskytnutí kopií dokumentů. ožp25 ne 243
29.12.2018 Žádost o poskytnutí informací ve věci statistik obyvatelstva. vni9 ne 246