Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odpovědi 2017
DatumObsahMat.ÚplataEvid.
01.01.2017 Žádost o poskytnutí materiálu č. 30 z r. 2006 a s tím spojená právní pomoc a úřední záznamy. lpo2 ne 2
02.01.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu.  dsč1 ne 1
04.01.2017 Zásobování teplem Ostrava a.s., prodej poslední akcie. lpo1 ne 5
04.01.2017 Žádost o informace ohledně zakázek, dotací a příspěvků subjektů: TWKA spol. s r.o., Měst. fotbal.klub Karviná, MFK Karviná a.s., Sport.centrum Karviná, Orfa a.s. a dalších. lpo3 ne 8
04.01.2017 Státní příspěvek na přepojení kanalizace - likvidace septiku a napojení odboru odpadních vod/dešťových, splaškových/na centrální ČOV O-Přívoz. ofr1 ne 10
05.01.2017 Žádost ve věci jaká ustanovení upravují konání prac. zasedání zastupitelstev v r. 2002 a jaká nyní. lpo5 ne 4
06.01.2017 Žádost ve věci dopis OKD ohledně nabídky o převzetí ZTO. lpo4 ne 3
09.01.2017 Žádost o informace zák. 106/1999 - ceny tepla. hs1 ne 6
10.01.2017 Dotaz na vlastníka ČOV. ožp1 ne 11
10.01.2017 Žádost o informace týkající se zapojení Statutárního města Ostravy jako zprostředkujícího subjektu v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zejména zajištění procesu hodnocení žádostí o poskytnutí dotace a jeho personálního zabezpečení. Dále bylo požadováno předložení veřejnoprávní smlouvy mezi SMO a Ministerstvem průmyslu a obchodu. vni1 ne 21
11.01.2017 Žádost o kopie výpovědí smluv na provozování parkovacích ploch firmě Asental Parking, a.s. maj1 ne 7
13.01.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč2 ne 9
16.01.2017 Žádost ve věci vyřízených žádosti o trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF za roky 2014-2016. ožp2 ne 12
17.01.2017 Žádost o informace zda byla zpracována energetická koncepce města Ostravy, zda existovala energetická komise RM. oi1 ne 14
18.01.2017 Žádost o obsah Certifikátu o schválení typu stanoveného měřidla. MP1 ne 1MP
19.01.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč3 ne 13
19.01.2017 Stížnost na postup správního orgánu. lpo22 ne 96
20.01.2017 Žádost ve věci kompetence dle org. řádu, akcie OKD. lpo7 ne 16
22.01.2017 Žádost ve věci list obvodního úřadu Ostrava-Jih č.j. JIH/016969/16/VŽP. lpo6 ne 15
24.01.2017 Žádost o poskytnutí forenzních auditů v DPO a Ekova Electric zadaných v r. 2015. lpo9 ne 17
24.01.2017 Žádost ve věci povinné čipování psů v praxi. ožp3 ne 18
24.01.2017 Žádost o poskytnutí zápisů z jednání sboru starostů z let 2015 a 2016. lpo10 ne 19
24.01.2017 Žádost ve věci policejního šetření č.j. KRPT-2900306/ČJ-2016-070781-2030 lpo8 ne 20
28.01.2017 Žádost o informace ze zápisu z 10. zasedání ZM dne 19.9.2004 a ze 30. zasedání RM dne 24.7.2007. lpo11 ne 22
30.01.2017 Žádost o poskytnutí informací - čipování psů 2016. MP2 ne 2MP
03.02.2017 Žádost o poskytnutí informace, zda připravuje rada MMO v letošním roce 2017 předložit zastupitelstvu ke schválení zvýšení daně z nemovitosti. ofr2 ne 37
06.02.2017 Žádost o kopii smlouvy ev.č. 3207/2013/MJ a všech jejich dodatků. maj2 ne 23
07.02.2017 Žádost o sdělení průměrné délky řízení a odročení jednání v posledních 5 letech. dsč7 ne 26
07.02.2017 Žádost o informace o počtu zaměstnanců Úřadu městského obvodu Svinov (za jednotlivé roky) od roku 2010. pap1 ne 32
09.02.2017 Žádost o poskytnutí části spisového materiálu. dsč6 ne 25
09.02.2017 Podání týkající se nového projednání pravidel regulace provozování hazardních her na území města Ostravy. ofr6 ne 127
10.02.2017 Žádost o zaslání části spisu. dsč5 ne 27
10.02.2017 Žádost o zaslání části spisu. dsč4 ne 28
10.02.2017 Žádost o poskytnutí kopií stížností. ožp5 ne 30
13.02.2017 Žádost o poskytnutí kopie znaleckého posudku č. 60-1/2016. ožp6 ne 29
13.02.2017 Žádost o poskytnutí informací ke společnosti OVAK. vzkú1 ne 31
13.02.2017 Žádost o poskytnutí informací ve věci "Výběrové řízení". lpo13 ne 33
13.02.2017 Žádost ve věci podkladový materiál k usn. ZM 1110/26 a RM 6362/92. lpo15 ne 34
14.02.2017 Žádost o informace ohledně prodeje akcií OKD. lpo14 ne 36
15.02.2017 Žádost o poskytnutí kopie zjednodušené dokumentace stavby - Umělá vodní nádrž-rybník v obci Nová Bělá. ožp4 ne 35
17.02.2017 Žádost o zaslání investičních plánů města Ostravy pro rok 2017. oi2 ne 43
20.02.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč11 ne 38
20.02.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč10 ne 39
21.02.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč9 ne 40
21.02.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč8 ne 41
21.02.2017 Žádost o poskytnutí informací ve věci záměru s domem na ulici Žofínská v souvislosti se spol. Multi Veste. maj3 ne 42
22.02.2017 Žádost ve věci kopie smluv mezi SMO a provozovateli parkovišť - Pivovarská, Švabinského. lpo12 ne 47
22.02.2017 Žádost o informace ohledně počtu uzavřených manželství a registrovaných partnerství v roce 2016. vni2 ne 48
23.02.2017 Žádost o počtu přestupků a správních řízení od roku 2015, rozhodovací činnost; příjmy a bonusové složky všech pracovníků. dsč15 ne 44
23.02.2017 Žádost o zaslání části spisu. dsč16 ne 45
23.02.2017 Žádost o zaslání části spisu. dsč17 ne 46
28.02.2017 Podnět z 13.8.2015, dodatek č. 3 Smlouvy o spolupráci a závazcích ze dne 3.7.2002. lpo16 ne 50
28.02.2017 Cyklistické stezky Proskovická Blanická. UHAaSŘ1 ne 151
01.03.2017 Žádost o informace ohledně zkoušky znalostí místopisu. od1 ne 49
01.03.2017 Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba - investiční záměr, rozpočet. oi3 ne 57
01.03.2017 Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba - znění zadání pro vypracování projektové dokumentace. oi4 ne 58
02.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč13 ne 51
02.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč14 ne 52
02.03.2017 Žádost o zaslání části spisu. dsč12 ne 53
03.03.2017 Žádost o poskytnutí kopie audiozáznamu ze zasedání Zastupitelstva města Ostravy z 1.3.2017. lpo18 ne 56
06.03.2017 Družina Výškovice 1. UHAaSŘ2 ne 152
07.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč18 ne 54
07.03.2017 Žádost o poskytnutí informace obsažené v odpovědi z úřadu Ostravy-Jih - poskytnutí kopie. lpo17 ne 55
08.03.2017 Žádost o poskytnutí informací ohledně vrtané studny u RD, Vřesina. ožp7 ne 65
10.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč19 ne 59
10.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč20 ne 60
10.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč21 ne 61
10.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč22 ne 62
10.03.2017 Žádost ve věci zaslání dokumentů ke smlouvám mezi SMO a společností HF Biz s.r.o., výsledky VŘ, námitky k ZD, kopii smlouvy nebo objednávky. lpo19 ne 63
10.03.2017 Žádost o poskytnutí seznamu značek a dat zpracování přiložených písemností k č.j. SMO/005459/17/LPO a č.j. SMO/457724/16/LPO. lpo20 ne 64
13.03.2017 Dotaz na výši hrubého příjmu, příplatku, využívání dalších výhod, určení úpravy vozidel na pohon CNG, určení místa tankování, pracovní poměr. MP3 ne 3MP
17.03.2017 Parkoviště Jičínská v Ostravě Výškovicích; Přestavba podchodu pod Místeckou ul. UHAaSŘ3 ne 153
20.03.2017 Stanovisko k vodním dílům bývalé rafinerie Ostramo. ožp9 ne 82
20.03.2017 Cyklistická stezka Proskovická, Blanická. UHAaSŘ4 ne 154
21.03.2017 Žádost o sdělení počtu zaregistrovaných vozidel v Ostravě v průběhu roku 2016. dsč23 ne 66
21.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč29 ne 67
22.03.2017 Informace o způsobu zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997 až 2016. ožp8 ne 68
22.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč34 ne 79
23.03.2017 Žádost o informace k městským bytům. maj4 ne 69
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč30 ne 70
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč31 ne 71
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč24 ne 72
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč25 ne 73
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč26 ne 74
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč27 ne 75
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč32 ne 76
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč28 ne 78
23.03.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč33 ne 77
24.03.2017 Žádost ve věci kolikrát a jak byly řešeny přestupky rušení nočního klidu provozem zařízení Partay Pub u Richarda. mp4 ne 4MP
27.03.2017 Žádost ve věci rekonstrukce veřejného osvětlení na ulicích Srbské a Jičínské a zahájení výstavby cyklostezky  Proskovická, Blanická. oi5 ne 80
27.03.2017 Žádost o zaslání spisového materiálu. dsč35 ne 81
29.03.2017 Vykonávání státního dozoru. UHAaSŘ5 ne 155
03.04.2017 Žádost o informace ohledně výstavby cyklistické stezky Proskovická, Blanická. oi6 ne 84
03.04.2017 Žádost o informace ve věci "Cyklistická stezka Proskovická - Blanická". kp1 ne 87
03.04.2017 Žádost o informace ohledně Etického kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy. pap2 ne 91
04.04.2017 Žádost ve věci dotace na kotel. ofr3 ne 83
04.04.2017 Žádost ohledně prodeje skeletu na ulici 17. listopadu. lpo27 ne 88
04.04.2017 Žádost o informace ohledně využití parkovací plochy Poděbradova ul. Ostrava, zadávací řízení na výběr nového nájemce. lpo21 ne 92
05.04.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč40 ne 85
06.04.2017 Žádost o poskytnutí statistiky přestupků a správních deliktů. dsč37 ne 86
06.04.2017 Poskytnutí informace ve věci jednatelky Domu kultury Ametyst a Domu kultury Poklad. kva1 ne 89
06.04.2017 Žádost o informace ve věci postupu při vymáhání škody. vzkú2 ne 90
06.04.2017 Žádost o vyřízení podnětu + osoba, která je obeznámena s cenovou a právní problematikou cen tepla. lpo28 ne 97
10.04.2017 Žádost o poskytnutí informace ohledně počtu kol evidovaných syntetickou DNA v roce 2016. mp5 ne 5mp
12.04.2017 Žádost o informace ohledně smluvních vztahů mezi Statutárním městem Ostrava a společností HF BIZ s.r.o. lpo26 ne 98
12.04.2017 Žádost o poskytnutí informace ohledně vytvoření analýz a výpočtů v rámci rozpočtu města. ofr5 ne 108
13.04.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč41 ne 93
13.04.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč43 ne 94

13.04.2017

Žádost o informace ze spisu SMO/079831/17/dsč. dsč36 ne 95

18.04.2017

Žádost o poskytnutí informací ohledně reklamních zařízení. od2 ne 102
20.04.2017 Informace o nákladech na roční údržbu veřejného osvětlení v letech 2015,2016. ofr4 ne 99
20.04.2017 Informace o prodeji akcií Moravskoslezských tepláren. lpo23 ne 100
21.04.2017 Kolik bylo založeno volných živností v roce 2015 a 2016. žú1 ne 113
24.04.2017 Žádost o poskytnutí informace ve věci způsobu řešení přestupků a výše vybraných pokut. mp6 ne 6MP
24.04.2017 Žádost o informace ohledně smlouvy a objednávky mezi Statut. městem Ostrava a společností SILVER B.C. lpo24 ne 103
24.04.2017 Žádost o poskytnutí zápisů z porad vedení statut. města Ostravy za období 1.1.2013 až 24.4.2017. lpo25 ne 104
24.04.2017 Žádost o poskytnutí informace v jaké platové třídě jsou zařazeni pracovníci, kteří vykonávají činnost evidence řidičů a evidence silničních vozidel na MMO. pap3 ne 105
25.04.2017 Žádost o poskytnutí kopií dokumentů k rozhodnutí č. 409/10/VH (10.5.2010). ožp10 ne 101
25.04.2017 Žádost o zdůvodnění nahlédnutí do registru obyvatel. kva2 ne 106
26.04.2017 Žádost o informace ve vztahu k odchytu toulavých psů na území SMO. ožp11 ne 120
28.04.2017 Žádost o inf. - inž. sítě v účel. komunikaci, Plesná. UHAaSŘ7 ne 107
28.04.2017 Žádost ve věci SMO/005459/LPO/17.  lpo29 ne 109
28.04.2017 Informace ve věci investičního záměru ke stavbě "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba". osr1 ne 115
02.05.2017 Žádost ve věci výsledky stavebně technického průzkumu bytového domu 1390 na ulici Žofínská 13. oi7 ne 111
05.05.2017 Žádost ve věci ceny tepla. lpo30 ne 112
05.05.2017 Stav věci na ulici Na Jánské a Kovařovicova ve Slezské Ostravě. UHAaSŘ8 ne 174
07.05.2017 Žádost o informaci kolik dopravních nehod bylo způsobeno řidiči v podnapilém stavu v roce 2016.  mp7 ne 7mp
09.05.2017 Žádost o informace k vozovému parku MP Ostrava. mp8 ne 8mp
09.05.2017 Žádost ve věci kryty CO. kp2 ne 114
11.05.2017 Vyřízení podnětu. lpo31 ne 116
11.05.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč39 ne 117
12.05.2017 Žádost o poskytnutí kopií zápisu ze zasedání finančního a kontrolního výboru ZM. IAK1 ne 118
13.05.2017 Vyřízení podnětu. lpo32 ne 119
16.05.2017 Žádost ve věci dopravní značení. od3 ne 124
18.05.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč42 ne 121
22.05.2017 Žádost o nahlédnutí do smlouvy o prodeji pozemku v Mošnově od MMO pro firmu Vítkovice, výzkum a vývoj. maj5 ne 122
22.05.2017 Žádost o poskytnutí informace - seznamu právnických osob s většinovou majetkovou účastí. vzkú3 ne 123
22.05.2017 Cyklostezka Proskovická, Blanická (ul.Srbská) - informace k zahájení stavby. oi8 ne 126
22.05.2017

Žádost o poskytnutí informací k odkanalizování RD ve Staré Plesné.

ožp12 ne 128
22.05.2017 Žádost o poskytnutí Informací ohledně hospodářské soutěže. ofr7 ne 130
22.05.2017 Dotaz na způsob řešení oznámení špatně parkujících vozidel. mp11 ne 11mp
23.05.2017 Žádost o informaci ve věci počet rozhodnutí o odmítnutí rok 2016. vni3 ne 125
25.05.2017 Žádost o poskytnutí informací - řešení parkování na ulici Ostrčilova dne 24.5.2017. mp9 ne 9mp
25.05.2017 Žádost o poskytnutí informací dle zák.106/1999Sb. v souvislosti se soudním sporem. pap4 ne 148
27.05.2017 Žádost ve věci ceny tepla. lpo33 ne 137
30.05.2017 Kompetence odboru hospodářské správy. lpo34 ne 138
31.05.2017 Žádost o poskytnutí informací - počty udělených sankcí v souvislosti s rajónovým čištěním dne 4.5.2017 mp10 ne 10mp
31.05.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč38 ne 129
01.06.2017 Kontrola spalovacího stacionárního zdroje. ožp13 ne 132
02.06.2017 Žádost o informaci ve věci cyklostezka Proskovická, Blanická-žádost o poskytnutí písemných materiálů. oi9 ne 133
05.06.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč44 ne 131
08.06.2017 Žádost o informaci ohledně obecně závazné vyhlášky č. 8/2015. ofr8 ne 143
08.06.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč45 ne 134
09.06.2017 Žádost ve věci ceny energií. lpo35 ne 146
10.06.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč46 ne 135
11.06.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč47 ne 136
12.06.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč48 ne 139

13.06.2017

Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč49 ne 140

15.06.2017

Žádost ve věci pracovní skupina zabývající se výstavbou nové tramvajové trati. lpo40 ne 156

 15.06.2017

Žádost o poskytnutí koordinovaného stanoviska k výstavbě tramvaj. trati v Porubě. lpo43 ne 170
16.06.2017 Žádost ve věci doručování písemností. lpo37 ne 150
20.06.2017 Přechodná úprava provozu na pozem. kom. - ul. Českobratrská. od4 ne 141
20.06.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč39 ne 142
21.06.2017 Žádost ve věci ceny tepla. lpo36 ne 147
22.06.2017 Žádost ve věci přestavby kř. Mostní - Paskovská. od9 ne 144
23.06.2017 Žádost o poskytnutí části spisu S-SMO/104929/17/DSČ.  dsč40 ne 145
29.06.2017 Žádost ve věci ceny tepla. lpo39 ne 149
07.07.2017 Žádost o zaslání části spisu. dsč41 ne 157
07.07.2017 Žádost o zaslání části spisu. dsč42 ne 158
07.07.2017 Žádost o informaci týkající se regulační OZV č. 8/2015. ofr9 ne 171
10.07.2017 Dotaz - úplná uzavírka ul.30 dubna. oi12 ne 159
10.07.2017 Údaje k počtům uchazečů zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, k autoškolám registrovaným Magistrátem města Ostravy, k účastníkům profesní způsobilosti a školícím střediskům. dsč43 ano 162
11.07.2017 Žádost o informaci o nákladech na úklid kancelářských budov. hs2 ne 160
11.07.2017 Informace ve věci třídění KO. ožp16 ne 161
11.07.2017 Žádost ve věci udělení výjimky z ochranného pásma vodního zdroje. ožp15 ne 176
12.07.2017 Žádost o inf. "Výstavba tramvajové trati Poruba - ul. B. Nikodéma, 17. listopadu a Průběžná. UHAaSŘ6 ne 166
12.07.2017 Žádost o stanovisko k cenám tepla lpo41 ne 167
12.07.2017 Žádost o poskytnutí zápisů z porad vedení z období 25.4.-12.7.2017. lpo42 ne 169
12.07.2017 Žádost o informace ve věci projektu výstavby tramvajové trati na ul.B.Nikodéma,17.listopadu a Průběžná. oi10 ne 172
13.07.2017 Informace ve věci memorandum o spolupráci, dividendy lpo50 ne 168
17.07.2017 Žádost o informaci ohledně vymáhání daňových nedoplatků. ofr15 ne 164
18.07.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč44 ne 163
18.07.2017 Žádost o informace - zeleň + rozpadlý povrch zámkové dlažby u zastávek a tratí MHD. hs3 ne 165
20.07.2017 Žádost o informaci ohledně ÚHS. ofr10 ne 185
20.07.2017 Žádost o poskytnutí informací v souvislosti s akcí Colours of Ostrava 2017. vni4 ne 194
22.07.2017 Informace ve věci řešení podnětu. lpo51 ne 178
25.07.2017 Informace ve věci reakce na podnět a žádost lpo49 ne 179
26.07.2017 Žádost ve věci Konference - Ostravské ovzduší a doprava. kp3 ne 173
27.07.2017 Přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol. ožp14 ne 175
28.07.2017 Žádost o vyřízení podnětu na Sarezu ohledně cen tepla. lpo46 ne 183
29.07.2017 Žádost o poskytnutí informací ohledně cen tepla. lpo44 ne 181
30.07.2017 Požadavky dle zápisu z 27. zasedání ZM. lpo45 ne 182
31.07.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč50 ne 177
01.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč51 ne 180
03.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč52 ne 184
05.08.2017 Žádost o poskytnutí informací ohledně výše dividend v letech 2000-2016. lpo47 ne 188
07.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč53 ne 186
08.08.2017 Zrušení zastávek na znamení. od5 ne 187
09.08.2017 Žádost o poskytnutí seznamu subjektů napojených na central. zásobování teplem v Ostravě a na rozpočet statutárního města Ostravy. lpo48 ne 189
09.08.2017 Žádost o zaslání části spisu. dsč65 ne 193
10.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč54 ne 190
10.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč55 ne 191
14.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč56 ne 192
17.08.2017 Dotaz k problematice škodlivých ptáků. ožp17 ne 203
21.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč57 ne 195
21.08.2017 Žádost ve věci personální agendy. vni7 ne 286
23.08.2017 Žádost o poskytnutí informací o počtu spáchaných přestupků. MP12 ne 12MP
23.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč58 ne 196
23.08.2017 Objednávky 2013-2017 - odbor KP. kp4 ano 197
25.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč59 ne 198
28.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč60 ne 199
28.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč61 ne 200
28.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč62 ne 201
28.08.2017 Žádost o informace ve věci evidence obyvatel. vni5 ne 202
28.08.2017 Poskytnutí informace ohledně dotací, subvencí a příspěvků ze státního rozpočtu v letech 1998-2017. ofr11 ne 213
30.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč63 ne 204
30.08.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč64 ne 205
30.08.2017 Žádost o poskytnutí informací o počtu spáchaných přestupků - lokalita HD Hlubina. MP13 ne 13MP
01.09.2017 Žádost o vyčíslení nákladů na poštovní služby za rok 2017. dsč69 ne 210
02.09.2017 Žádost o seznam všech subjektů a jiných osob, kteří byli dárci finančního či jiného daru v letech 2015-2017. ofr13 ne 224
06.09.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu - 459402/16. dsč67 ne 206
08.09.2017 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zakázky Oprava vodovodu v ulici Hlubinská - protokol z otvírání obálek. vzku4 ne 207
08.09.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu - 176938/14. dsč68 ne 208
11.09.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu - 046307/14. dsč66 ne 209
11.09.2017 Žádost o informaci ohledně metodiky sestavování rozpočtu z roku 2016. ofr12 ne 214
14.09.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč70 ne 211
14.09.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč71 ne 212
26.09.2017 Žádost o poskytnutí informací ohledně dodávek tepla. lpo53 ne 216
26.09.2017 Žádost o informace k pozemku 462/1 v k.ú. MO. maj7 ne 217
26.09.2017 Žádost o poskytnutí informací k bytovému domu na ul. Kasalického 15, 17. maj6 ne 218
26.09.2017 Žádost o kopii podkladů týkající se  smlouvy o poskytnutí dotace mezi SMO a Židovskou obcí v Ostravě ze dne 15.7.2017, čj. 1475/2017/KVA. kva3 ne 221
27.09.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč72 ne 219
29.09.2017 Žádost o poskytnutí dokumentu - dopravní model. od6 ne 220
30.09.2017 Žádost ve věci ceny tepla. lpo54 ne 223
02.10.2017 Žádost o vyřešení podnětu. lpo52 ne 225
03.10.2017 Podnět radním - jeho vyřešení, kopie materiálu. lpo55 ne 226
05.10.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč73 ne 227
05.10.2017 Žádost o zaslání části spisového materiálu. dsč74 ne 228
05.10.2017 Žádost ve věci zápis z rady města 25.4.2007 - Sareza a další. lpo56 ne 230
07.10.2017 Žádost ve věci vyřízení podnětů z 18.9.2017 a 19.9.2017. lpo57 ne 231
09.10.2017 Poskytnutí informací ve věci firmy KLIMA JL-Libor Jabloňski, s.r.o. žú2 ne 229
09.10.2017 Žádost o seznam škol, které individuálně integrují žáky s postižením do běžných tříd. šas1 ne

232

09.10.2017 Žádost o zaslání rozhodnutí. dsč75 ne 233
10.10.2017 Žádost ve věci vyřízení podnětů z 18. a 19.9.2017. lpo58 ne 234
12.10.2017 Ceny tepla - subjekty, které přešly na jiné zdroje vytápění. lpo59 ne 235
18.10.2017 Žádost ve věci dopravní model - plánovaná výstavba tramvajové trati.

lpo60

lpo61

ne

236

237

18.10.2017 Žádost o poskytnutí dopravního modelu v souvislosti s výstavbou tramvajové trati v Ostravě-Porubě.

oi11

ne

242 

20.10.2017 Žádost o poskytnutí informací k materiálu M48 a M11 z 18.10.2017 - memorandum.

lpo62

ne

239 

22.10.2017 Žádost o informace ohledně ceny tepla.

lpo63

ne

240 

23.10.2017 Žádost o dokument - souhlas s výstavbou plotu a staveb. UHAaSŘ9 ne 238
23.10.2017 Žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu zaměstnanců MMO za r. 2016, počtu zaměstnanců MMO se zdravot. postižením r. 2016, objemu odvodu do stát. rozpočtu z titulu plnění povinného podílu zaměstnávání OZP za r. 2016. pap7 ne 251
24.10.2017 Žádost o zaslání důvodové zprávy vč. příloh k usn. 1869/28 přílohy k usn. 1868/28 důvodové zprávy k usn. 1515/28. lpo64 ne 241
24.10.2017 Memorandum o spolupráci s výrobcem tepla - příspěvky do Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším. lpo68 ne 243
26.10.2017 Žádost o poskytnutí dokumentace vodohospodářských objektů připr. "Prologis 2". ožp20 ne 266
26.10.2017 Poskytnutí platného ÚR na objekty "Prologis 2". UHAaSŘ10 ne 277
27.10.2017 Poskytnutí dokumentace dopravních objektů připravovaného "Prologis 2". od7 ne 244
27.10.2017

Žádost o zaslání důvodové zprávy k usn. ZM č. 1560/ZM1418/24 z 1.3.2017 vč. příloh a

důvodové zprávy k usn. ZM 1867/ZM1418/28 z 20.9.2017.

lpo65 ne 246
31.10.2017

Žádost ve věci mobilní telefony.

hs4 ne 245
31.10.2017

Žádost ve věci vyřízení podnětu z 6.4.2017.

lpo69 ne 247
31.10.2017

 Žádost o zaslání spisového materiálu.

dsč76 ne 248
01.11.2017

Žádost ve věci ceny tepla.

lpo70 ne 249
01.11.2017 Žádost o poskytnutí jmen a příjmení uvolněných zastupitelů v našem zastupitelstvu. lpo67 ne 253
02.11.2017 Žádost o vyřízení podnětu ohledně Sarezy. lpo66 ne 250
06.11.2017 Žádost ve věci vyjádření pro policejní orgány zn. KRPT-221804-3/ČJ-2017-070781. lpo74 ne 254
06.11.2017 Žádost ve věci informačního systému  evidence obyvatel. vni6 ne 273
09.11.2017 Dotazy ohledně pronájmů městských bytů fyzickým osobám. maj8 ne 252
13.11.2017 Žádost ve věci teplo - Městská nemocnice lpo71 ne 255
16.11.2017 Žádost ve věci výběrového řízení. lpo73 ne 260
13.11.2017 Žádost o poskytnutí informací k cenovému ujednání ceny tepla. hs5 ne 262
15.11.2017 Žádost ve věci která organizace a kolik přispěla do fondu na ozdravné pobyty dětí ožp18 ne 256
15.11.2017 Žádost ve věci vyhotovení kopie stavebního povolení. od8 ne 257
15.11.2017 Žádost o informace ke stavbě vodního díla. ožp19 ne 265
17.11.2017

Žádost o informace:

  • nahlédnout do dokladů VŘ 
  • poskytnout kopie ze spisu VŘ,
  • sdělit, kdo tuto osobu navrhl
pap5 ne 264
19.11.2017

Žádost o informace k listu SMO/427626/17/LPO.

lpo72 ne 261
20.11.2017

Žádost o zaslání části spisového materiálu.

dsč77 ne 258
23.11.2017

Žádost o zaslání části spisového materiálu.

dsč78 ne 259
28.11.2017

Žádost o zaslání části spisového materiálu. 

dsč79 ne 263
01.12.2017

Žádost ve věci ochrany osobních údajů-GDPR. 

lpo76 ne 269
02.12.2017

Žádost ve věci ceny tepla-pětiletkové výpočty.

lpo75 ne 268
04.12.2017

Žádost o sdělení ohledně možné nabídky pomoci v oblasti regulace hazardu.

ofr14 ne 270
06.12.2017

Žádost o zaslání části spisového materiálu. 

dsč80 ne 267
06.12.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - nahlédnutí do skartačního návrhu dle zákona o archivnictví a spis. službě (týká se výběr. řízení).

pap6 ne 271
06.12.2017

Vyvlastňovací řízení - Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná.

UHAaSŘ11 ne 278
19.12.2017

Žádost o sdělení informací týkajících se vyhodnocení nabídek k veřejné zakázce "Bikesharing v Ostravě".

vzkú5 ne 272
19.12.2017

Poskytnutí informace ohledně statistiky stížností ze strany občanů a jejich vyřízení. 

iak2 ne 274
20.12.2017

Poskytnutí informace k mobilním tarifů.

hs6 ne 284
21.12.2017

Žádost týkající se personálního spisu.

pap8 ne 281
22.12.2017

Žádost o zaslání části spisového materiálu. 

dsč81 ne 275
23.12.2017

Žádost ve věci ceny tepla.

lpo77 ne 282
26.12.2017

Žádost ve věci ceny tepla.

lpo78 ne 283
27.12.2017

Žádost ve věci vyřízení podnětu. 

lpo79 ne 279
28.12.2017

Žádost o zaslání části spisového materiálu. 

dsč82 ne 276
28.12.2017

Žádost o poskytnutí informací ohledně cen tepla.

lpo80 ne 280
29.12.2017

Žádost o poskytnutí veškeré agendy týkající se domovní ČOV, Stará Plesná.

ožp21 ne 285