Povinně zveřejňované informace

na této stránce zahrnují:

1. Název

Statutární město Ostrava

2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
5. Bankovní spojení

Bankovní účty Magistrátu města Ostravy.Účty městských obvodů jsou uvedeny na internetových stránkách příslušných městských obvodů.

číslo účtu účel platby, nezbytný identifikační symbol platby
19-1649297309/0800 správní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, plnění z dodavatelsko-odběratelských vztahů, variabilní symbol určen individuálně
20036-1649297309/0800 výzvy, pokuty odboru dopravně správních činností
30015-1649297309/0800 poplatek za komunální odpad - variabilní a specifický symbol individuálně vygenerovány; poplatek z ubytovací kapacity - variabilní symbol individuálně vygenerován
40010-1649297309/0800 pokuty udělené Městskou policií Ostrava, variabilní symbol určen individuálně
6672502/0800 příjmový účet - správní poplatky Odboru územního plánování a stavebního řádu
6015-1649297309/0800 jistiny dle zákona o veřejných zakázkách - variabilní symbol určen dle podmínek zadávacího řízení; kauce stanovené odborem dopravně správních činností - variabilní symbol určen individuálně
27-1649297309/0800 výdajový účet - vratky nedočerpaných transferů; platby v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů
1649297309/0800 financování městských obvodů, poskytování návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím, předfinancování městských obvodů
110189-1649297309/0800 veřejná sbírka – psí útulek Třebovice
40184-1649297309/0800  poplatek z pobytu - variabilní symbol určen individuálně

Platbu lze provést také v hotovosti či kartou na pokladně MMO, případně na dalších pracovištích při platbě správních poplatků.

Pro identifikaci platby je třeba požádat příslušný odbor Magistrátu města Ostravy o sdělení konkrétního čísla a dalších údajů k platbě.

6. IČ obce

00845451

7. DIČ

CZ00845451

9. Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
11. Opravné prostředky
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
15. Úhrady za poskytování informací
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za rok: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
19. Licenční smlouva

Licenční smlouva ve  formátu PDF.

Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

S účinností od 1. 9. 2017 je v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 a ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů (vyjma oznámení podávaných soudci) Ministerstvo spravedlnosti.

Každý má právo na základě žádosti bezplatně nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů do registru oznámení.  Oznámení veřejných funkcionářů z řad soudců, státních zástupců a příslušníků Policie České republiky nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů nejsou veřejně přístupná a nelze na ně nahlížet.

Žádost musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a sídlo, a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby. Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost lze podat u Ministerstva spravedlnosti

  1. písemně na listině s úředně ověřeným podpisem žadatele (a to buď osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb),
  2. elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny Ministerstva spravedlnosti, je-li žádost opatřena uznávaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele,
  3. elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele.

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu do registru oznámení udělí Ministerstvo spravedlnosti žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne obdržení žádosti, doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele, prostřednictvím elektronické pošty nebo prostřednictvím datové schránky žadatele. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení je zakázáno.

Informace podle § 123 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. V souvislosti s přijatou novelou dáváme v souladu s § 123 zákona č. 256/2004 Sb., na vědomí, že statutární město Ostrava si zvolilo Českou republiku jako stát, ve kterém bude plnit povinnosti dle tohoto zákona.

Ostrava, 5. října 2009
Daňová informační schránka

Magistrát města Ostravy tímto informuje daňové subjekty, že orgány Magistrátu města Ostravy, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

Informace o výsledcích kontrol podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Informace o výsledcích kontrol za rok: 201420152016201720182019202020212022, 2023.