Elektronická podatelna

Elektronická podatelna pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Magistrát města Ostravy.

A. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Úřední hodiny podatelny

pondělí

08.00 - 17.00 hodin

úterý

08.00 - 15.30 hodin

středa

08.00 - 17.00 hodin

čtvrtek

08.00 - 16.00 hodin

pátek

08.00 - 13.00 hodin

B. Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

 • posta@ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

C. Identifikátor datové schránky

 • 5zubv7w

D. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

E. Podání prostřednictvím systému EvAgend:

 • Prostřednictvím systému EvAgend je možné podat žádost o poskytnutí peněžních prostředků v rámci dotačních titulů z rozpočtu statutárního města Ostravy.

F. Podporované formáty datových zpráv:

 • pdf (Portable Document Format),
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • xml (Extensible Markup Language Document),
 • fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 • odt (Open Document Text),
 • ods (Open Document Spreadsheet),
 • odp (Open Document Presentation),
 • txt/csv (prostý text),
 • rtf (Rich Text Format),
 • doc/docx (MS Word Document),
 • xls/xsls (MS Excel Spreadsheet),
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • png (Portable Network Graphics),
 • tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • gif (Graphics Interchange Format),
 • mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 -ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818),
 • wav (Waveform Audio Format),
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů – EDI),
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8,
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document),
 • json (JavaScript Object Notation),
 • mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),
 • mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496),
 • heic/heif (High Efficiency Image File),
 • zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311),
 • asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended).

G. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

K zajištění certifikátů odpovědných zaměstnanců podatelny využíváme certifikační autoritu PostSignum, která poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, komerčních certifikátů a poskytování elektronického časového razítka.


H1. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky pečetěna kvalifikovanou elektronickou pečetí statutárního města Ostrava. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu xxxxxxxx_protocol.pdf ( vzor protokolu )
 • Datová zpráva

Vzor datové zprávy:

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY

***************************************************************************

Dobrý den,

 

Vaše podání ve věci „Test podatelny MMO“ bylo doručeno 16.09.2014 09:36:00 na elektronickou
adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SMO/330869/14.

 

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož
kompetence Vaše podání přísluší.

 

e-podatelna

Statutární město Ostrava

Magistrát města Ostravy

Prokešovo nám. 1803/8

702 00 Ostrava

 

tel.: +420 599 444 444

fax: +420 599 442 386

 

e-mail: posta@ostrava.cz

web: www.ostrava.cz

H2. Potvrzení datové zprávy podané prostřednictvím systému EvAgend (žádosti o dotace):

Potvrzení datové zprávy 

H3. Zamítnutí datové zprávy a její vyřazení ze zpracování

Při nesplnění požadavku z bodu F bude automaticky generována tato zpráva:

Zamítnutí datové zprávy

I. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem:

 • Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

J. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady.

K. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@ostrava.cz, případně volejte na tel. č. +420 599 443 030, odbor vnitřních věcí, podatelna.

L. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb:

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 280/2009 sb., daňový řád
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

M. Upozornění

Podání musí splňovat podmínky pro přijímané formáty dle bodu E. 

Na jednom přenosném technickém nosiči dat může být pouze jedno elektronické podání. 

Velikost jednoho souboru nesmí přesáhnout 100 MB. 

Podání může tvořit nejvýše 1000 souborů. 

Maximální velikost obsahu jednoho podání nesmí nepřesáhnout 1 GB. 

Přenosný technický nosič dat je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání na podatelně za podmínky, že je splněno výše zmíněné.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.