Elektronická podatelna

Elektronická podatelna pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Magistrát města Ostravy.

A. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 • Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Úřední hodiny podatelny
pondělí
08.00 - 17.00 hodin
úterý
08.00 - 15.30 hodin
středa
08.00 - 17.00 hodin
čtvrtek
08.00 - 16.00 hodin
pátek 08.00 - 13.00 hodin

B. Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

 • posta@ostrava.cz, tato elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

C. Identifikátor datové schránky

 • 5zubv7w

D. Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

E. Podporované formáty datových zpráv:

 • *.TXT Obecný text
 • *.HTM, *.HTML Hypertextový dokument
 • *.RTF Rich text format
 • *.DOC Dokument Microsoft Word
 • *.XLS Sešit Microsoft Excel
 • *.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat
 • *.GIF Graphics Interchange Format
 • *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group
 • *.TIF Tagged Image Format File
 • *.XML Extensible Markup Language Document

F. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo Jméno/Název(CN ) Platnost od Platnost do Formát CER
5093320 Dagmar Kaločová

29.4.2019

18.5.2020 certifikát
5184668 Iveta Káňová 27.8.2019 15.9.2020 certifikát
5154206 Ivana Uherová

17.07.2019

5.8.2020 certifikát

G. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem ePodatelny. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

 • Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu xxxxxxxx_protocol.pdf ( vzor protokolu )
 • Datová zpráva
Vzor datové zprávy:
 
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
 
Vaše podání ve věci „Test podatelny MMO“ bylo doručeno 16.09.2014 09:36:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SMO/330869/14.
 
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
e-podatelna
Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy
Prokešovo nám. 1803/8
729 30 Ostrava
 
tel.: +420 599 444 444
fax: +420 599 442 386
 
e-mail: posta@ostrava.cz

H. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem:

 • Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

I. Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

 • Pokud lze zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, jsou mu neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové i digitální podobě vráceny s návrhem postupu odstranění vady.

J. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

 • Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@ostrava.cz, případně volejte na tel. č. 599 443 030, odbor vnitřních věcí, podatelna.

K. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s. Česká pošta, s.p. eIdentity a.s.):
 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

L. Upozornění

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 20MB.
Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:
 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu
Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.
Adresa CALL CENTRA: info@ostrava.cz