Formuláře ke stažení

Formuláře Životní situace
Čestné prohlášení k pobytu Komunální odpad - nádoby
Čestné prohlášení Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Čestné prohlášení Vydání označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu č. O 5
formulář žádosti o poskytnutí informací Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
licenční smlouva Žádost o souhlas s použitím loga statutárního města Ostravy
Návrh na změnu ÚPO Návrh na změnu schválené územně plánovací dokumentace
Ohlášení - nemovitost FO Poplatek za komunální odpad
Ohlášení - nemovitost PO Poplatek za komunální odpad
Oznámení o určení platby Poplatek za komunální odpad
Oznámení změn a doplnění Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Přihláška do výběrového řízení Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu 2016 Ohlášení změny místa trvalého pobytu
Registrace k poplatku za komunální odpad Poplatek za komunální odpad
Registrace k poplatku z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity
Souhlas se zpracováním osobních údajů Poplatek za komunální odpad
Určení způsobu platby Poplatek za komunální odpad
Vzor plné moci pro autentizaci pro MA ISOH Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Vzor plné moci pro výpis z bodového hodnocení řidiče Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
Zadost_o_ZS_pam_pece_ Vydání závazného stanoviska památkové péče
Záměr ukončení 2015 Oznámení záměru ukončení poskytování zdravotních služeb
Změna v registraci - odhlášení poplatníka Poplatek za komunální odpad
Změna v registraci - ohlášení narození Poplatek za komunální odpad
Změna v registraci - ohlášení úmrtí Poplatek za komunální odpad
Žádost o pořízení ÚS Žádost o pořízení územní studie
Žádost o poskytnutí údajů z AISEO 2016 Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO)
Žádost o povolení k užívání vodních děl Žádost o povolení k užívání vodních děl
Žádost o přidělení registrační značky elektrického vozidla Vozidlo - registrační značka elektrického vozidla a vozidla na vodík a jejich kombinace se spalovacím motorem
žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby Vydání oprávnění řidiče taxislužby (vydání průkazu řidiče taxislužby)
Žádost o udělení souhlasu s trvalým / dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Žádost o vrácení přeplatku Poplatek za komunální odpad
Žádost o vydání dat GISMO DOC Vydání digitálních dat z geografického informačního systému města Ostravy (GISMO)
Žádost o vydání dat GISMO PDF Vydání digitálních dat z geografického informačního systému města Ostravy (GISMO)
Žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska Vydání koordinovaného závazného stanoviska
Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu
Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava Žádost o vydání potvrzení, výpisu, opisu (kopie) z dokumentů spravovaných Statutárním městem Ostrava
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Vydání územního rozhodnutí
Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o vydání rybářského lístku
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele FO Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele PO Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
žádost-znak Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy
1. Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
10. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
11. Žádost o udělení souhlasu Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
13. Žádost o vyjádření Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
14. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl Žádost o kolaudační souhlas
15. Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
16. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
17. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k DOČV potřebné k takovému vypuoštění Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
18. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k DOČV potřebné k takovému vypuoštění Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
2. Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
3. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
4. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
5. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
6. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami dle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
7. Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu dle § 14 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění
8. Žádost o stavební povolení k vodním dílům Žádost o stavební povolení pro vodní dílo
9. Žádost o stavební povolení k DOČV, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) Žádost o stavební povolení pro vodní dílo