Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO)

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO)

 2. Základní informace k životní situaci

  Obyvateli staršímu 15 let lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v AISEO a k osobě blízké. V AISEO se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • obyvatel starší 15 let, nebo jeho zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem,
  • za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z AISEO žádá jeho zákonný zástupce nebo  opatrovník,
  • o poskytnutí údajů může za občana požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Obyvateli mohou být z AISEO poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.

  Příslušný úřad vydá sdělení, které bude obsahovat požadované informace.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o poskytnutí údajů z AISEO. V žádosti obyvatel uvede

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
  • rodné číslo
  • číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou identifikaci; v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu
  • adresu místa trvalého pobytu

   Žádost může být podána:

  • elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří uznávaným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
  • osobně
  • v listinné podobě, v tom případě musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel žádost podepsal před orgánem příslušným k převzetí žádosti
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O poskytnutí údajů z AISEO lze požádat:

  a) elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, a to u:

  • obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • krajského úřadu
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností 

   b) nebo osobně na:

  • ohlašovně
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností                 
  • krajském úřadě
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností
  • kontaktním místu veřejné správy 

  c) nebo v listinné podobě na:

  • ohlašovně
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  • krajském úřadě
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Podáním žádosti na kterékoliv ohlašovně, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě, Ministerstvu vnitra. 

  Ve správním obvodu statutárního města Ostrava:     

  • na ohlašovně úřadu městských obvodů:

   Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Nová Ves, Ostrava-Jih, Petřkovice, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Stará Bělá, Svinov, Třebovice, Vítkovice 

  • na ohlašovně obecních úřadů

   Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.

                                     
  • na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení správních činností, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava 

  Úřední dny:  

   

  Lenka Procházková
  referent agendy EO
  +420599446017 402 / Gorkého 2 (budova G)
  Ivana Skočovská
  referent agendy EO
  +420599446021 406 / Gorkého 2 (budova G)
  Pavla Skrzeczková
  referent agendy EO
  +420599446024
  +420599446016
  410 / Gorkého 2 (budova G)
  Marcela Uhlářová
  referent agendy EO
  +420599446052 406 / Gorkého 2 (budova G)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žadatel je povinen prokázat svou totožnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o údaje z IS

  Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ lze získat u

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení správních činností
  • úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy
  • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností

  Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách MVČR.
  Žádost o poskytnutí údajů z ISEO nemusí být podána na uvedeném tiskopise.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému uhradí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč za každou započatou stránku. Správní poplatek lze uhradit osobně na úřadě anebo přiložit k písemné žádosti.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je žádost vyřízena bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem. Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen uznávaným elektronickým podpisem, nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno