Odbor interního auditu a kontroly

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:
599442242
Spadá pod:

Ing. Tomáš Macura, MBA

Řeší:

Vykonává specializovanou kontrolní činnost v rozsahu finančních kontrol se zaměřením na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky, majetkovými právy a jinými majetkovými hodnotami města.

Kontroluje příspěvkové organizace zřízené městem a další organizace - právnické a fyzické osoby, kterým jsou z rozhodnutí orgánů města poskytovány finanční prostředky z rozpočtu města, ověřuje správnost použití těchto prostředků.

Vyhodnocuje a přezkoumává přiměřenost a účinnost systému finančního řízení a kontrol na Magistrátě města Ostravy interními audity, kterými prověřuje následně vybrané operace a procesy.

Eviduje a vyřizuje stížnosti a petice. Vede jednání s občany, kteří se dostaví podat stížnost osobně na odbor interního auditu a kontroly, pořizuje z nich záznamy.

 

Agenda stížností

Vyřizuje podání občanů (stížnosti, petice), adresovaná orgánům města a spadající do působnosti Magistrátu města Ostravy. Vede jednání s občany, kteří podávají stížnosti a petice osobně, vyhotovuje písemné záznamy. Vede centrální evidenci stížností a peticí.

Činnost agendy je upravena organizačním řádem Magistrátu města Ostravy a Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností a peticí, které schválila rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Podání může občan učinit písemně nebo ústně. Za písemnou formu se považuje doručení poštou, faxem, elektronickou poštou ( stiznosti@ostrava.cz ), případně předáním na podatelně magistrátu (kancelář č. 104). Ústní podání se přijímá na věcně příslušných odborech magistrátu.

 

Kontaktní zaměstnanci agendy stížností

Ing. Ingrid Feikusová          kancelář č. 282          599 442 350         stiznosti@ostrava.cz
Pavlína Sztwiertniová         kancelář č. 281          599 442 242         stiznosti@ostrava.cz

 

                                                                                    

Úřední hodiny

Agenda stížností

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00

 

Kontakty

Pavlína Sztwiertniová
sekretariát, dílčí práce v agendě stížností
Ing. Ingrid Feikusová
kontrolor, agenda stížností