Odbor vnitřních věcí

Adresa:
MMO Gorkého 2 (budova G)
Gorkého 2, 729 30 Ostrava
Telefon:
599442089
Spadá pod:

Ing. Břetislav Gibas

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:
599442089
Spadá pod:

Ing. Břetislav Gibas

Řeší:

Odbor plní úkoly vyplývající jak ze samostatné, tak z přenesené působnosti statutárního města Ostravy. Plní úkoly ve věcech pojmenování ulic a veřejných prostranství,  podílí se na plnění úkolů při řešení územních změn v rámci města, místního referenda. Dále zajišťuje chod spisové služby a činnost střediska informačních služeb. Vydává ověřené výstupy z informačních systému veřejné správy, je asistovaným kontaktním místem občana s veřejnou správou. Je odborem magistrátu, který zabezpečuje úkoly vyplývající z práva volebního a práva shromažďovacího, zabezpečuje agendu přestupků, správních deliktů, občanských průkazů, evidence obyvatel a cestovních dokladů včetně správního řízení a metodické pomoci. 

Změny pro občany v souvislosti s novelizací zákonů k evidenci obyvatel a osobních dokladů.                                                                                                                                                 Je dále odborem, který v rámci oddělení Zprostředkující subjekt ITI zabezpečuje výkon činnosti zprostředkujícího subjektu Integrované teritoriální investice (ITI) pro vybrané operační programy (IROP, OPVVV a OPPIK), a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s řídicím orgánem daného operačního programu. Realizaci a řízení Strategie ITI ostravské aglomerace zabezpečuje v roli Nositele ITI ostravské aglomerace odbor strategického rozvoje, oddělení strategie. Všechny tyto činnosti městu umožňují využití nemalých evropských investic.