Nahlédnutí do sbírky listin, vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nahlédnutí do sbírky listin, vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin

 2. Základní informace k životní situaci

  Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře nebo vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo v druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře nebo vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, kterou vede, nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zmocněncům těchto osob
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949
  • nebo fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány uzemních samosprávných celků 

  V případě osvojení mohou nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31.12.1958 pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení; pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do sbírky listin až po nabytí svéprávnosti.

  Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

  Registrující úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin vedené ke knize partnerství a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře nebo vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo jejímu zmocněnci
  • pro úřední potřeby státních orgánů
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo o nahlédnutí do sbírky listin podejte u krajského úřadu, u úřadů s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu, který sbírku listin vede nebo uchovává.

  Pokud došlo k matriční události (tj. k narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství nebo úmrtí) ve správním obvodu města Ostravy, můžete si podat tuto žádost na: Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, odd. správních činností, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Pokud došlo k matriční události v právě probíhajícím kalendářním roce musíte si tuto žádost podat na matričním úřadě, v jehož správním obvodu k matriční události došlo.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Oddělení správních činností odboru vnitřních věcí MMO, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Úřední dny:

   

  Bc. Jana Grossmannová
  referent matriční agendy
  +420599443498 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Lenka Kaločová
  metodik matrik
  +420599443324 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Jarmila Trchalíková
  referent agendy správního řízení
  +420599442222 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti
  • a dále je nutné prokázat příbuzenský vztah matričními doklady, v případě, že je požadován údaj o jiné osobě než je žadatel, dle ust. § 25 odst. 1 písm. a) zákona o matrikách.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti není stanoven, je možné napsat si žádost volnou formou.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin se zpoplatňuje částkou 50,-- Kč a to i v případě sdělení negativního nálezu, za každou i započatou stránku.
  Nahlédnutí do sbírky listin se zpoplatňuje částkou 50,-- Kč za každou matriční událost.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu oddělení správních činností odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy. 

  Použít můžete tyto kontakty:

   

  Podání žádosti o vydání potvrzení ze sbírky listin není možné řešit elektronickou poštou, pouze písemnou formou - žádostí vlastnoručně podepsanou, případně osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na příslušném úřadě předložit potřebné doklady.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo o povolení nahlédnutí do sbírky listin lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal, k nadřízenému správnímu orgánu. Pokud vydal rozhodnutí matriční úřad ve správním obvodu Magistrátu města Ostravy, je odvolacím orgánem Magistrát města Ostravy. Pokud vydal rozhodnutí Magistrát města Ostravy, je odvolacím orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Stránky Ministerstva vnitra
  Důležité odkazy na stránkách Ministerstva vnitra:
  http://www.mvcr.cz/

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  06.01.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno