Nahlédnutí do sbírky listin, vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Nahlédnutí do sbírky listin, vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan může požádat o vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo o nahlédnutí do sbírky listin a druhopisů matričních knih do roku 1958, např. o sdělení diagnózy, na kterou zemřel jeho přímý příbuzný, sdělení hodiny narození, eventuálně další údaje.

  Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad vydá potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin a druhopisů matričních knih do roku 1958, kterou vede nebo uchovává, je-li osvědčen právní zájem a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy, popřípadě je vznesena námitka o správnosti zápisu v matriční knize.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře matričního úřadu nebo matrikáře úřadu s rozšířenou působností nebo zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu

  1. fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům,
  2. pro úřední potřeby státních orgánů.

  V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu pouze osvojitelé a po dosažení zletilosti i
  osvojenec.
  Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona považuje manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost na příslušný úřad.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  Žádost o vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo o nahlédnutí do sbírky listin podejte u krajského úřadu, u úřadů s rozšířenou působností nebo u matričního úřadu, který sbírku listin vede nebo uchovává.

  Pokud došlo k matriční události (tj. k narození, uzavření manželství nebo úmrtí) ve správním obvodu města Ostravy, můžete si podat tuto žádost na: Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, odd. správních činností, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  Pokud došlo k matriční události v právě probíhajícím kalendářním roce musíte si tuto žádost podat na matričním úřadě, v jehož správním obvodu k matriční události došlo.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Oddělení správních činností odboru vnitřních věcí MMO, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Úřední dny:

  pondělí 8.00 - 11.30   12.30 - 17.00 hod.
  středa 8.00 - 11.30   12.30 - 17.00 hod.
  čtvrtek 8.00 - 11.30   12.30 - 16.00 hod.

   

  Mgr. Lenka Kaločová
  metodik matrik
  599443324 137 / Nová Radnice
  Bc. Jarmila Trchalíková
  referent agendy správního řízení
  599442222 137 / Nová Radnice
  Mgr. Zdeněk Viktorin
  vedoucí oddělení správních činností
  599443609 137 / Nová Radnice
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti,
  • a dále je nutné doložit rodný list osoby, jíž se má potvrzení týkat i rodný list osoby, která o vydání potvrzení žádá, popřípadě další matriční doklady, aby mohla být zjištěna příbuzenská linie.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin se zpoplatňuje částkou 50,-- Kč a to i v případě sdělení negativního nálezu, za každou i započatou stránku.
  Nahlédnutí do sbírky listin se zpoplatňuje částkou 20,-- Kč za každou matriční událost.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu oddělení správních činností odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy. 

  Použít můžete tyto kontakty:

  Mgr. Zdeněk Viktorin 

  vedoucí oddělení správních činností

  tel. 599443609

  137 / Nová Radnice

  zviktorin@ostrava.cz

  Mgr. Lenka Kaločová 

  metodik matrik  

  tel. 599443324 

  137 / Nová Radnice

  lkalocova@ostrava.cz

  Bc. Jarmila Trchalíková

  referent matriční agendy  

  tel. 599442222 

  137 / Nová Radnice

  jtrchalikova@ostrava.cz

  Podání žádosti o vydání potvrzení ze sbírky listin není možné řešit elektronickou poštou. Není totiž možné současně předložit potřebné doklady. Pak osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na příslušném úřadě předložit potřebné doklady a vytištěnou žádost podepsat.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo o povolení nahlédnutí do sbírky listin lze podat prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal, k Ministerstvu vnitra nebo k Magistrátu hlavního města Prahy, pokud rozhodnutí vydal některý z úřadů městských částí v Praze. Pokud rozhodnutí vydal Magistrát města Ostravy, Brna nebo Plzně, je odvolacím orgánem krajský úřad.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Stránky Ministerstva vnitra
  Důležité odkazy na stránkách Ministerstva vnitra:
  http://www.mvcr.cz/

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.06.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno