Ohlášení adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti, popř. její změna nebo zrušení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti, popř. její změna nebo zrušení

 2. Základní informace k životní situaci

  Na písemnou žádost občana lze v agendovém informačním systému evidence obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Jen občan České republiky.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

  Žádost v listinné i elektronické podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše listinnou žádost před zaměstnancem ohlašovny.

  Žádost může rovněž obsahovat pozdější datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu „Hlášení adresy pro doručování“.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.

  • ve statutárním městě Ostrava na ohlašovně úřadu městského obvodu, a to Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,
  • na obecním úřadu Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na ohlašovně v místě trvalého pobytu  nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občan je povinen prokázat svou totožnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Hlášení adresy pro doručování" lze získat na ohlašovně úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy, na obecním úřadu Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov. ( Vzor formuláře ke stažení ze stránek MV ČR). Písemné hlášení je možno učinit rovněž volnou formou.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ohlášení adresy pro doručování je obvykle provedeno bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od ohlášení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení lze učinit elektronicky nebo prostřednictvím datové schránky, kdy se k žádosti v elektronické podobě připojí ověřovací doložka.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno