Konání místního referenda

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Konání místního referenda

 2. Základní informace k životní situaci

  Právo každého občana podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců upravuje jako jedno z politických práv článek 21 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Toto právo vychází z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který byl vyhlášen pod č. 120/1976 Sb., kde v čl. 25 písm. a) je mino jiné stanoveno, že každý občan má právo a možnost podílet se na vedení veřejných záležitostí přímo nebo prostřednictvím svobodně volených zástupců. Provádění místního referenda je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Místní referendum je institutem přímé demokracie. V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti územně členěného statutárního města (dále jen "statutární město").

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Místní referendum se koná, jestliže:

  • se na tom usnese zastupitelstvo statutárního města nebo
  • přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen "návrh přípravného výboru") a zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

  Přípravný výbor tvoří pro účely místního referenda nejméně 3 oprávněné osoby, nestanoví-li podmínky ustavení přípravného výboru zvláštní právní předpis, např. § 21 zákona o obcích.

  Oprávněnou osobou je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce podle § 4 zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

  Přípravný výbor uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jejich jménem. Úkony zmocněnce jsou pro přípravný výbor závazné.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Přípravný výbor navrhuje uspořádání místního referenda, deleguje členy do komisí pro hlasování, může podat soudu návrh na určení, že místní referendum má být vyhlášeno nebo že návrh přípravného výboru nemá vady, může podat soudu návrh na neplatnost hlasování a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místním referendu.

  Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem ve statutárním městě:

  • do 3 000 obyvatel ............30 % oprávněných osob,
  • do 20 000 obyvatel ..........20 % oprávněných osob,
  • do 200 000 obyvatel ........10 % oprávněných osob,
  • nad 200 000 obyvatel .......6 % oprávněných osob.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Návrh na vyhlášení místního referenda se podává písemně na Magistrátu města Ostravy.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor Magistrátu města Ostravy, který posoudí předložený návrh přípravného výboru.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Bližší informace poskytne:

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

  odbor vnitřních věcí

  Mgr. Zdeněk Viktorin – vedoucí oddělení správních činností, tel. č. 599 443 609, zviktorin@ostrava.cz 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Návrh přípravného výboru musí obsahovat:

  1. označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
  2. znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
  3. odůvodnění návrhu,
  4. odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města,
  5. označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
  6. jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen "adresa") a jejich vlastnoruční podpisy.

  Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy.

  Každý podpisový arch podpisové listiny musí obsahovat:

  1. označení území, na němž se má místní referendum konat,
  2. znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
  3. jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,
  4. upozornění pro oprávněné osoby podporující konání místního referenda tohoto znění: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."

  Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis. Návrh přípravného výboru a podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní samosprávy.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor magistrátu města, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce.Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené zákonem o místním referendu nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, magistrát města neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně magistrát města návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru. V případě, že magistrát města nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný.
  Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada města k projednání zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání.
  Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu. Místní referendum je možno vyhlásit z podnětu přípravného výboru nebo z podnětu zastupitelstva města.Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru:
  Zastupitelstvo města rozhodne po předložení bezvadného návrhu radou města na svém nejbližším zasedání usnesením

  • o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání,
  • o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.

  Zastupitelstvo města neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí neprodleně po dobu 15 dnů na úřední desce magistrátu statutárního města a na úředních deskách úřadů všech městských částí nebo městských obvodů. Obdobně postupuje příslušné zastupitelstvo při vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu. Zastupitelstvo města může o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda; o tomto rozhodnutí neprodleně písemně vyrozumí zmocněnce. Prohlásí-li zmocněnec ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, že na konání místního referenda trvá, zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí. V této lhůtě nelze vykonat rozhodnutí zastupitelstva o navržené otázce bez vyhlášení místního referenda. Toto rozhodnutí pozbývá dnem vyhlášení místního referenda platnosti. Ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům města rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.

  Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva města:

  Zastupitelstvo statutárního města může rozhodnout o konání místního referenda prostou většinou hlasů všech členů zastupitelstva města. V usnesení o vyhlášení místního referenda se uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona o místním referendu. Vyhlášením místního referenda ve statutárním městě se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva statutárního města na úřední desce magistrátu statutárního města a na úředních deskách úřadů všech městských částí nebo městských obvodů po dobu 15 dnů.

  Den konání místního referenda:

  Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva města na úřední desce magistrátu statutárního města. Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva města, nesmí být den konání místního referenda stanoven tak, aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města.

  Společné konání místního referenda:

  Návrhy přípravného výboru se posuzují jednotlivě v pořadí, v jakém byly podány magistrátu statutárního města. Zastupitelstvo statutárního města rozhodne, že místní referendum o později podaném návrhu přípravného výboru nevyhlásí, jestliže jde o obsahově stejnou otázku, nebo se později podaný návrh přípravného výboru obsahově vzájemně vylučuje s dříve podaným návrhem přípravného výboru. Společně lze konat místní referendum, je-li podáno více návrhů přípravného výboru, popřípadě rozhodne-li o konání místního referenda zastupitelstvo statutárního města.

  Okrsková (místní, městská) komise je kolektivní orgán, který zajišťuje přípravu a řízení hlasování a zjišťování jeho výsledků. Okrsková komise plní úkoly v hlasovacím okrsku; městská komise řídí hlasování ve statutárním městě. Okrsková komise, místní komise a městská komise jsou nejméně čtyřčlenné. Členem příslušné komise může být jen oprávněná osoba, u níž nenastala překážka ve výkonu práva hlasovat v místním referendu.

  Organizace hlasování a zjišťování výsledků je obdobná jako při konání voleb do zastupitelstev obcí.


  Starosta obce stanoví 25 dnů přede dnem hlasování, s přihlédnutím k počtu oprávněných osob v hlasovacím okrsku, minimální počet členů okrskové a místní komise, který nesmí být nižší než 4. Obdobně stanoví 25 dnů přede dnem hlasování primátor minimální počet členů městské komise. O počtu členů příslušné komise vyrozumí neprodleně starosta obce nebo primátor přípravný výbor. Členy okrskové a městské komise deleguje přípravný výbor a nejméně po 1 členu okrskové a místní komise starosta obce a nejméně 1 člena do městské komise primátor; koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, deleguje členy okrskové a místní komise starosta obce a členy městské komise primátor, pokud si delegování členů komisí zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města nevyhradí. Členy komisí je třeba delegovat nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování. Starosta obce nebo primátor jmenuje nejpozději 15 dnů přede dnem hlasování zapisovatele příslušné komise. Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16:00 hodin. Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Soudní ochrana návrhu na konání místního referenda přípravného výboru
  Právo domáhat se ochrany u soudu, podle § 91a) soudního řádu správního, má přípravný výbor, jestliže:

  • nesouhlasí s výzvou magistrátu statutárního města k odstranění vad návrhu na konání místního referenda,
  • zastupitelstvo statutárního města nerozhodlo o návrhu přípravného výboru nebo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí.

  Návrh je třeba podat nejpozději:

  • do 10 dnů od doručení písemné výzvy k odstranění vad návrhu,

  do 20 dnů od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, kde měl být návrh přípravného výboru projednán, nebo od jednání zastupitelstva obce nebo zastupitelstva statutárního města, na kterém toto zastupitelstvo rozhodlo, že místní referendum nevyhlásí 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Přestupku se dopustí:

  • oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou,
  • fyzická osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k návrhu přípravného výboru, ač není oprávněnou osobou,
  • fyzická osoba, která v podpisové listině uvede nepravdivé údaje.

  Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.

  Na přestupek a jeho projednání se vztahuje zákon o přestupcích, výkon této působnosti je výkonem přenesené působnosti obce nebo statutárního města. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.01.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno