Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor dopravně správních činností

Poslední změna: Úterý 27.02.2018 14:47 - Mozdřeň Dalibor

Odbor svou činností zajišťuje výkon státní správy obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se registru motorových vozidel, přestupků a správních deliktů v provozu na pozemních komunikacích, a registru řidičů včetně registrace autoškol a získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

Informace o aktuální frontě občanů na přepážkách řidičských průkazů naleznete zde.

Informace o zhotovených řidičských průkazech naleznete zde. 

Všeobecné informace k životním situacím na úseku evidence silničních vozidel a řidičů poskytují informátoři odboru v úředních hodinách na tel. čísle 599 444 899. 

 

 

Důležité informace:

 

Registrační značky na přání

K datu 1. ledna 2016 nabyla účinnosti část novelizovaného zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v části formy, provedení, obsahu a přidělení registrační značky na přání. Formulář "Žádosti o přidělení registrační značky na přání" (tisk oboustranně na formát A4) a "Žádosti o rezervaci registrační značky na přání" naleznete v sekci Formuláře. 

 

Organizace zkoušek odborné způsobilosti řidičů

Žadatele o řidičské oprávnění ke zkoušce odborné způsobilosti řidičů písemně přihlásí provozovatel autoškoly. Žadatel je povinen zaplatit Magistrátu města Ostravy (MMO) částku 700 Kč a v případě opakované zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích částku 100 Kč, opakované zkoušky z ovládání a údržby vozidla částku 200 Kč a z opakované zkoušky praktické jízdy částku 400 Kč. Částku je možno zaplatit na pokladně MMO, a to nejpozději jeden pracovní den před plánovaným termínem zkoušky do 13:00 hodin v pondělí-čtvrtek a do 11:00 hodin v pátek. V případě platby bankovním převodem musí být částka ve výše uvedený termín připsána na účet MMO.

 

Žádost o řidičské oprávnění

Žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu. Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění. Zastoupení další osobou není možné. 

 

Pravidelné lékařské prohlídky

Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den  dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. 

 

Dopravně psychologické vyšetření

Zákonem č. 48/2016, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů došlo od 20.02.2016 ke změnám v prokazování psychické způsobilosti - dopravně  psychologické vyšetření.

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému Ministerstvo dopravy  ČR udělilo akreditaci.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku                                                                  

  • dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,                            
  • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo                   
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových  vozidel.  

Osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění a podrobující se dopravně psychologickému vyšetření předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

Seznam psychologů (včetně kontaktů), jimž byla udělena akreditace lze nají na  stránkách ministerstva dopravy v sekci silniční doprava  - http://www.mdcr.cz

 

Informace pro držitele profesního průkazu způsobilosti řidiče    

Informace pro řidiče „profesionály“, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, a D+E sdělujeme, že s účinnosti od 19.01.2013 se zaznamenává profesní způsobilost řidiče do řidičského průkazu u řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu vydaného Českou republikou. Proto musí žadatel o profesní způsobilost řidiče zároveň požádat i o vydání nového řidičského průkazu. U řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu členského státu Evropské unie nebo jiného než členského státu Evropské unie a vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky se i nadále vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče. Řidičské průkazy pro shora uvedené skupiny a průkazy profesní způsobilosti řidiče se vydávají s platnosti na 5 let.

 

Ing. Bc. Dalibor Mozdřeň, MPA
vedoucí odboru
599444833 422A / Budova DSČ
Petra Haltofová
sekretariát, spisová služba a utajované informace
599444505 422 / Budova DSČ
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

ul. 30. dubna 635/35, Ostrava

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
ul. 30. dubna 635/35
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Životní situace

Formuláře