Oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

Je oddělením odboru dopravně správních činností pro oblast výkonu státní správy ve věcech projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, včetně přestupků z porušení odpovědnosti z provozu vozidla.

Úřední hodiny

 

Pondělí

8:00 - 17:00

Středa 

8:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 16:00

 

 

 

 

   
     
   

 

 

Žádost o nahlédnutí do spisu:

Podle ustanovení § 38 odst. 1 a odst. 2 správního řádu účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších osob anebo veřejný zájem. Podle ustanovení § 38 odst. 4 správního řádu s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

Do spisu je možno nahlédnout pouze v úředních hodinách, a to po předchozí domluvě s oprávněnou úřední osobou, která řízení vede. Kontakt na oprávněnou úřední osobu je uveden na webových stránkách Magistrátu města Ostravy. Na základě žádosti a v odůvodněných případech je možno do spisu nahlédnout i mimo úřední hodiny, avšak i v takovém případě je možno nahlédnutí realizovat až po předchozí domluvě s oprávněnou úřední osobou. Není-li oprávněná úřední osoba kontaktní, obraťte se se svou žádostí o nahlédnutí do spisu na vedoucího oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích nebo na příslušného vedoucího úseku.

 

Kontakty

Ing. Petr Stoklásek
vedoucí oddělení správního řízení v provozu na pozemních komunikacích