Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Oddělení provozu autoškol a evidence řidičů

Poslední změna: Čtvrtek 30.03.2017 06:47 - Mozdřeň Dalibor

Je oddělením odboru dopravně správních činností pro oblast státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost obecního  úřadu obce   s rozšířenou působností   dle § 139 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

  • v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových  vozidel   a  evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Všeobecné   informace  k  životním  situacím  na  úseku  evidence řidičů poskytují informátoři odboru v úředních hodinách  na telefonním čísle: 599 444 899.

 

Důležité informace:

 

Informace pro držitele profesního průkazu způsobilosti řidiče       

Informace pro řidiče „profesionály“, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, a D+E sdělujeme, že s účinnosti od 19.01.2013 se zaznamenává profesní způsobilost řidiče do řidičského průkazu u řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu vydaného Českou republikou. Proto musí žadatel o profesní způsobilost řidiče zároveň požádat i o vydání nového řidičského průkazu. U řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu členského státu Evropské unie nebo jiného než členského státu Evropské unie a vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky se i nadále vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče. Řidičské průkazy pro shora uvedené skupiny a průkazy profesní způsobilosti řidiče se vydávají s platnosti na 5 let. Řidiči, kteří jsou zároveň držiteli digitální karty řidiče, musí požádat i o její výměnu, vzhledem k tomu, že na digitální kartě je uvedeno číslo řidičského průkazu (správní poplatek je za výměnu vždy 700 Kč dle zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích). 

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU  AUTOŠKOL
(§ 54 zákona č. 247/2000 Sb.) 

V průběhu kalendářního roku 2016 provedl (zahájil) Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností celkem 38 kontrol ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u provozovatelů autoškol, kterým Magistrát města Ostravy vydal registraci.

Z celkového počtu 38 kontrol bylo protokolem o kontrolním zjištění v roce 2016 ukončeno 31 kontrol a 1 kontrola zahájená v roce 2015, při nichž byly zjištěny následující závěry:

- Bez zjištěných závad: ……………………………….……………………    17 kontrol
- Zjištěny drobné závady: ……………………………………………......     12 kontrol
- Závady s uložením sankce (pokuta): …………………………….…...     3 pokuty
   (z toho 1 pokuta za kontrolní zjištění u kontroly z roku 2014)
- Celkem byly uloženy pokuty ve výši: ……………………………......     19.000 Kč
- Odňaty registrace v důsledku zjištěných nedostatků: ................     1 případ
- Kontroly dosud neukončené: ................................…………........     7 případů 

Mezi nejčastější závady zjištěné při výkonu státního dozoru patří:

- Evidence výuky a výcviku (dokumentace provozovatelů) neodpovídá skutečnosti
- Při výuce podle individuálního studijního plánu nebyl dodržen minimální počet výukových
   hodin konzultací (na učebně)
- První hodiny praktického výcviku v řízení vozidla neproběhly na autocvičišti (ani na trenažéru)
- Nesplnění podmínek pro přijetí žadatele o řidičské oprávnění k výuce a výcviku.

Dále bylo za správní delikty provozovatelů autoškol zjištěných při administrativní činnosti uloženo 7 pokut v celkové výši 4.300 Kč.

 

Mgr. Antonín Měsíc
vedoucí oddělení provozu autoškol a evidence řidičů
599444861 505 / Budova DSČ
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

ul. 30. dubna 635/35, Ostrava

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
ul. 30. dubna 635/35
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Úřední hodiny

 
Registr řidičů (řidičské průkazy):

 Pondělí  8:00 - 17:00
 Úterý  7:30 - 15:30
 Středa  8:00 - 17:00
 Čtvrtek  7:30 - 15:30
 Pátek  8:00 - 11:00*)

*) pouze pro objednané klienty 
V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen.

  

Bodový systém:

 Pondělí  8:00 - 15:00
 Úterý  7:30 - 15:00
 Středa  8:00 - 15:00
 Čtvrtek  7:30 - 15:00
 Pátek  8:00 - 11:00

 V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen.

 

Výdej žádostí o řidičská oprávnění po zkouškách v autoškole:

 Pondělí  8:00 - 15:30
 Úterý  8:00 - 15:30
 Středa  8:00 - 15:30
 Čtvrtek  8:00 - 15:30
 Pátek

 8:00 - 11:00

V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen.