Oddělení provozu autoškol a evidence řidičů

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
ul. 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Telefon:

Řeší:

Je oddělením odboru dopravně správních činností pro oblast státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost obecního  úřadu obce   s rozšířenou působností   dle § 139 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:

  • v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zabezpečuje výkon státní správy ve věcech získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a evidence vydávání řidičských průkazů, vydávání řidičských oprávnění včetně způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Všeobecné   informace  k  životním  situacím  na  úseku  evidence řidičů poskytují informátoři odboru v úředních hodinách  na telefonním čísle: 599 444 899.

Důležité informace:

Informace pro držitele profesního průkazu způsobilosti řidiče       

Informace pro řidiče „profesionály“, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, a D+E sdělujeme, že s účinnosti od 19.01.2013 se zaznamenává profesní způsobilost řidiče do řidičského průkazu u řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu vydaného Českou republikou. Proto musí žadatel o profesní způsobilost řidiče zároveň požádat i o vydání nového řidičského průkazu. U řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu členského státu Evropské unie nebo jiného než členského státu Evropské unie a vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky se i nadále vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče. Řidičské průkazy pro shora uvedené skupiny a průkazy profesní způsobilosti řidiče se vydávají s platnosti na 5 let. Řidiči, kteří jsou zároveň držiteli digitální karty řidiče, musí požádat i o její výměnu, vzhledem k tomu, že na digitální kartě je uvedeno číslo řidičského průkazu (správní poplatek je za výměnu vždy 700 Kč dle zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích). 

 

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ O KONTROLÁCH AUTOŠKOL
(§ 26 zákona č. 255/2012 Sb.) 

Magistrátem města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů bylo zahájeno v průběhu kalendářního roku 2018 celkem 24 kontrol ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u provozovatelů autoškol, kterým označený správní orgán vydal registraci k provozování autoškoly.

V průběhu roku 2018 ukončeno 24 kontrol (z toho 3 kontroly zahájené již v roce 2017).

Mezi nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách patří:

  • Evidence výuky a výcviku (dokumentace provozovatelů) nebyla vedena řádně nebo neodpovídala skutečnosti
  • Při výuce podle individuálního studijního plánu nebyl dodržen minimální počet výukových hodin konzultací (na učebně)
  • První hodiny praktického výcviku v řízení vozidla neproběhly v souladu se zákonem (na autocvičišti nebo na trenažéru)
  • Nesplnění podmínek pro přijetí žadatele o řidičské oprávnění k výuce a výcviku.

 

Úřední hodiny

Registr řidičů (řidičské průkazy):

Pondělí  8:00 - 17:00
Úterý 7:30 - 15:30
 Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek  7:30 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00 *)

*) pouze pro objednané klienty 
V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen. 

Bodový systém:

Pondělí 8:00 - 15:00
Úterý 7:30 - 15:00
Středa 8:00 - 15:00
Čtvrtek 7:30 - 15:00
Pátek 8:00 - 11:00

V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen.

Výdej žádostí o řidičská oprávnění po zkouškách v autoškole:

Pondělí 8:00 - 15:30
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 15:30
Čtvrtek  8:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00

V době polední přestávky je provoz přepážek omezen, ale nepřerušen.

V případě žádosti o vyřízení více úkonů, je nutné mít na každý jednotlivý úkon samostatný lístek s pořadovým číslem.

Kontakty

Mgr. Antonín Měsíc
vedoucí oddělení provozu autoškol a evidence řidičů