Navigace

Řidičský průkaz - výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem a nebo výměna řidičského průkazu Evropských společenství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řidičský průkaz - výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem a nebo výměna řidičského průkazu Evropských společenství

 2. Základní informace k životní situaci

  1. Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na území České republiky obvyklé bydliště, může požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz členského státu. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o platnosti řidičského průkazu členského státu nebo o pravdivosti údajů uvedených v čestném prohlášení podle § 109 odst. 8 písm. h), ověří si u příslušného úřadu členského státu, který řidičský průkaz členského státu vydal, platnost tohoto řidičského průkazu a zda žadateli nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto.

  2. Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na území České republiky obvyklé bydliště, může požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený. Žadatel o vydání řidičského průkazu náhradou za řidičský průkaz členského státu ztracený, odcizený, zničený nebo poškozený poskytne obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny údaje potřebné k vydání řidičského průkazu. Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří poskytnuté údaje u příslušného úřadu členského státu, který tento řidičský průkaz členského státu vydal, a oznámí mu ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení tohoto řidičského průkazu. 

  3. Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, je povinen požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky, jde-li o občana České republiky, nebo ode dne, kdy mu byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok, jde-li o cizince. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o platnosti řidičského průkazu vydaného cizím státem, ověří si jeho platnost na zastupitelském úřadu státu, který tento řidičský průkaz vydal.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Držitel platného řidičského průkazu členského státu, který má na území České republiky obvyklé bydliště.
  • Držitel platného řidičského průkazu vydaného cizím státem, který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 1 rok podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Řidičský průkaz vydaný cizím státem (mimo státy ES) musí svým provedením odpovídat požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy  o silničním provozu (Ženeva 1949) dle zapojení států do dohod o mezinárodním provozu.

  Pokud předložené doklady neodpovídají, není možno žadateli vyhovět.  

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o výměnu řidičského průkazu na přepážce evidence řidičů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě lze na magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností. 

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny: 

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte: 

  • žádost o vydání řidičského průkazu,
  • platný doklad totožnosti (povolení k pobytu cizince, případně občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství,
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt,
  • čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl uložen jiným členským státem zákaz řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění - obdrží na příslušném úřadě.

   

  Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, a nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba:

  1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti a popřípadě i zároveň z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

  2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoli podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis k vydání řidičského průkazu bude vytištěn na přepážce evidence řidičů při podání žádosti. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  U výměny řidičského průkazu podle §116 odst. 1, 2 je správní poplatek 200 Kč (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) - vyhotovení do 20 kalendářních dnů.

  Expresní vyhotovení do 5 pracovních dnů - 700 Kč (§ 110 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)).

  Povinná výměna řidičského průkazu vydaného cizím státem podle § 116 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích nepodléhá správnímu poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Řidičský průkaz bude vystaven do 20 kalendářních dnů od podání žádosti, a nebo do 5 pracovních dnů - expresní vydání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Může vám být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin, v pátky do 15:30h. na bezplatné telefonní lince: 800 990 980, na které se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
  • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
  • Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.07.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno