Navigace

PKŘ - paměťová karta řidiče - vydání PKŘ v systému digitální tachograf

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  PKŘ - paměťová karta řidiče - vydání PKŘ v systému digitální tachograf

 2. Základní informace k životní situaci

  1. První PKŘ se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění.

  2. Obnova PKŘ se vydává v případě končící platnosti PKŘ (maximálně 2 měsíce před ukončením platnosti PKŘ).

  3. Náhrada PKŘ se vydává při ztrátě  nebo odcizení PKŘ, za předpokladu, že všechny údaje uváděné na PKŘ jsou shodné.

  4. Zneplatnění PKŘ se provádí na žádost držitele nebo při odevzdání PKŘ z důvodu uvedených v zákoně (např. odborná nebo zdravotní nezpůsobilost k řízení motorových vozidel).

  5. Při nefunkčnosti PKŘ lze uplatňovat reklamaci, oprávněnost reklamace posuzuje výrobce PKŘ  a při oprávněné reklamaci je vyrobena totožná nová PKŘ zdarma.

  Platnost PKŘ je 5 let.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

   Žádost o kartu řidiče je oprávněna podat osoba:

  - občan, který má na území České republiky obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti a popřípadě zároveň i z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území české republiky, nebo

  - pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoliv podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takové činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

  - je držitelem řidičského oprávnění s výjimkou řidičského oprávnění pro skupiny vozidel AM, A1, A2, A nebo B1,

  - není držitelem platné karty vydané Českou republikou, jiným členským státem nebo jiným smluvním státem Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Paměťovou kartu řidiče vydá do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči:

  1. pro vozidla silniční dopravy stanoveného přímo použitelným předpisem Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 165/2014.

  2. který je držitelem řidičského oprávnění pro tato vozidla

  Pokud při ověření podmínek pro vydání paměťové karty řidiče obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty řidiče, paměťovou kartu řidiče nevydá.
  Řidič, který žádá o obnovení PKŘ, musí podat svou žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti PKŘ. Tato povinnost vyplývá z čl. 15 odst. 1 nařízení Rady č. 3821/85. Při převzetí nové paměťové karty řidiče se doporučuje odevzdat starou kartu úřadu do 60 dnů.

  Při obnově PKŘ žadatel musí podat svou žádost nejméně 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti PKŘ.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost o obnovu paměťové karty řidiče podejte osobně na obecní úřad s rozšířenou působností na předepsaném formuláři.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

  V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů,  úřední místnost evidence řidičských průkazů, kancelář č. 203 a 204. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů. 

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • PKŘ (vlastní-li),
  • platný řidičský průkaz,
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz) nebo cestovní pas, pokud došlo ke ztrátě nebo odcizení občanského průkazu
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání paměťové karty řidiče se vyplňuje elektronicky na přepážce.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 700 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vaše žádost o novou nebo obnovu PKŘ bude vyřízena do 15 pracovních dnů od podání žádosti. Z důvodu odcizení nebo ztráty PKŘ  bude nová  karta vydána  do 8 pracovních dnů od podání žádosti. 

  Pokud pode podána žádost o reklamaci karty, která bude uznána jako oprávněná, bude nová karta vydaná ve lhůtě do 8 pracovních dnů od podání žádosti o reklamaci.

  Zneplatnění PKŘ na základě žádosti a doručení PKŘ bude provedena v den podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Žadatel je povinen převzít kartu osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého podal žádost.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné v současné době řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  § 110a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
  Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod., v pátky do 15:30h. na bezplatné telefonní lince: 800 990 980, na které se můžete rovněž objednat. 

   

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
  • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
  • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
  • Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.06.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno