Navigace

Řidičské oprávnění - vrácení po dosažení 12 bodů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řidičské oprávnění - vrácení po dosažení 12 bodů

 2. Základní informace k životní situaci

  Pokud řidič pozbyl řidičské oprávnění v důsledku dosažení celkového počtu 12 bodů, není oprávněn řídit motorová vozidla a nejdříve po uplynutí 1 roku od pozbytí řidičského oprávnění může písemně požádat  příslušný úřad o vrácení řidičského oprávnění. Až po nabytí právní moci rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, je řidič oprávněn řídit motorové vozidlo, a to i v případě, že nesplnil povinnost odevzdat řidičský průkaz.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba která pozbyla řidičské oprávnění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podáním písemné žádosti doplněné o přílohy stanovené zákonem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o  vrácení řidičského oprávnění podejte osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa obvyklého bydliště (obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, a nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba:

  1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti a popřípadě i zároveň z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

  2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoli podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou).

    

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě se obraťte na Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
  • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny  vozidel,  o jejichž vrácení žadatel žádá, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dnů,
  • předložení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti - nesmí být starší 30 dnů,
  • předložení posudku o psychické způsobilosti (viz. důležité informace),
  • pokud žadatel dosáhl 12 bodů nabytím právní moci rozhodnutí správního orgánu nebo rozsudku soudu, kterým byl uložen zákaz řízení motorových vozidel, postupuje se v řízení o vrácení řidičského oprávnění  podle ustanovení zákona ve vztahu k uloženému zákazu řízení motorového vozidla (dále viz životní situace "Řidičské oprávnění - vrácení po zákazu řízení motorových vozidel"). Při blokaci řidičských oprávnění v důsledku 12 bodů a  současném zákazu řízení motorových vozidel, je řidič oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění, až po vykonání zákazu řízení motorových vozidel (nebo upuštění od výkonu zbytku zákazu řízení motorových vozidel).

  Vydání řidičského průkazu je zpoplatněno 200 Kč (případně 700 Kč zrychlená varianta do 5 pracovních dnů), viz. „Životní situace" – řidičský průkaz – změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu“.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopisy o vrácení řidičského oprávnění jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vrácení řidičského oprávnění nepodléhá poplatku. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (podání žádosti). V případě stanoveným zákonem lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů. Správní orgán však rozhoduje bez zbytečného odkladu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možno řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu)

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí ve věci lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě, že řidič po pozbytí řidičského oprávnění v důsledku 12 bodů  nepožádá příslušný úřad o vrácení řidičského oprávnění, tedy není jejich držitelem a přesto řídí motorové vozidlo, vystavuje se nebezpečí postihu za přestupek řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§125c, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), za který se ukládá sankce - pokuta od 25.000 Kč do 50.000 Kč a zákaz činnosti od 12 do 24 měsíců.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin, v pátky do 15:30h. na bezplatné telefonní lince: 800 990 980, na které se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)  
  • Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.07.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno