Navigace

PKV - paměťová karta vozidla (podniku) - vydání PKV v systému digitální tachograf

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  PKV - paměťová karta vozidla (podniku) - vydání PKV v systému digitální tachograf

 2. Základní informace k životní situaci

  Dopravce – pomocí paměťové KARTY VOZIDLA (na potisku dokladu se uvádí „KARTA PODNIKU“) pořizuje výpisy a opisy dat uložených v digitálním tachografu pro potřeby dopravce. Karta vozidla slouží pro stahování dat z digitálního tachografu ze všech vozidel daného dopravce – není spojena s konkrétním vozidlem. Dopravce ovšem může mít více karet vozidla. 

  Platnost PKV je 5 let.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  1. Fyzická osoba
  2. Žádost o vydání karty vozidla za právnickou osobu podává:
  • její statutární orgán; tvoří-li statutární orgán více fyzických osob, jedná za právnickou osobu jeho předseda,  popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen, není-li ve výpisu z obchodního rejstříku stanoveno jinak, nebo
  • její zaměstnanec (člen), který tím byl statutárním orgánem pověřen, nebo
  • vedoucí jejího odštěpného závodu nebo vedoucí jiné její organizační složky, o níž zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku, jde-li o věci týkající se tohoto závodu (složky), nebo
  • její prokurista, může-li podle udělené prokury jednat samostatně,
  • jiná osoba pověřená na základě  úředně ověřené plné moci udělené statutárním orgánem.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O kartu vozidla žádají dopravci, resp. osoby jednající jménem nebo v zastoupení dopravců (např. předseda představenstva, jednatel, právní zástupce vlastníka, osoba oprávněná jednat jménem vlastníka), kteří podléhají ustanovení Nařízení Rady ES 561/2006. Tzn. žádosti mohou podávat právnické a fyzické osoby, které jsou dopravcem provozujícím nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5t a autobusy, jejichž provoz musí být podle uvedeného nařízení sledován pomocí záznamového zařízení. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost o vydání paměťové karty vozidla podejte osobně na předepsaném tiskopisu na obecní úřad s rozšířenou působností. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vydání pěměťové karty vozidla (podniku) řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů, úřední místnost evidence ŘP kancelář č. 203, 204.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě lze na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností.

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:        8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který vám vydá příslušný úřad nebo Policie ČR při ztrátě, zničení a změně údajů v dokladech),
  • úředně ověřená plná moc pověřené osoby k podání žádosti i vyzvednutí karty,
  • PKV (vlastní-li).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadu (viz. adresa výše) nebo k prohlédnutí i s návodem na vyplnění na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 700 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).  

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vaše žádost bude vyřízena do 15 pracovních dnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  PKV musí osobně převzít pověřená osoba.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vydání PKV nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • vydání PKŘ
  • vydání PKS
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.08.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno