Navigace

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu Evropských společenství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu Evropských společenství

 2. Základní informace k životní situaci

  Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je držitel řidičského oprávnění povinen neprodleně ohlásit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

  Pokud byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, je řidičský průkaz neplatný. Jde-li o poškození řidičského průkazu, je povinen držitel řidičského oprávnění odevzdat poškozený řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je povinen jednat držitel řidičského oprávnění.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí (viz bod 10).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Pokud budou splněny všechny podmínky (viz bod 10), vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností neodkladně držiteli řidičského oprávnění potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu. Toto potvrzení platí po dobu 30 dnů pouze na území České republiky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na obecní úřad s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností oddělení evidence řidičů.  

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě lze na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností. 

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě musíte předložit:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který Vám vydá příslušný úřad při ztrátě, poškození, odcizení nebo zničení občanského průkazu),
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt,
  • řidičský průkaz, pokud jde o poškození nebo zničení řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu nebo průkazu Evropských společenství,
  • pokud jde o ztrátu, odcizení, zničení nebo poškození průkazu Evropských společenství, poskytne žadatel příslušnému obecnímu úřadu všechny údaje potřebné k vydání nového řidičského průkazu. Obecní úřad ověří poskytnuté údaje u příslušného úřadu členského státu.
  • v případě žádosti o výměnu řidičského průkazu vydaného jiným členským státem, doloží žadatel čestné prohlášení, že mu jiným členským státem nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a jeho řidičské oprávnění nebylo pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění - formulář poskytne příslušný obecní úřadu obce s rozšířenou působností. 
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na všech úřadech obcí s rozšířenou působností nebo k prohlédnutí na internetových stránkách  Ministerstva dopravy ČR.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). 

  Správní poplatek za expresní vyřízení (lhůta do 5 pracovních dnů) činí 700 Kč v hotovosti (§ 110 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)).

  Při vydání mezinárodního řidičského průkazu (na počkání) 50 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vyřízení mezinárodního řidičského průkazu - na počkání.

  Řidičské průkazy do 5 pracovních dnů a nebo do 20 kalendářních dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není v současné době možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 

  Úmluva o silničním provozu Vídeň 1968, Ženeva 1949

  Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a  o registru řidičů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno opravné  prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete rovněž objednat. 

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna  řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo výměna řidičského průkazu Evropských společenství
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.09.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno