Navigace

Řidičský průkaz - změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním ŘP

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řidičský průkaz - změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním ŘP

 2. Základní informace k životní situaci

  Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu nebo do mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.  

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Změnu údajů musíte oznámit obecnímu úřadu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě lze na Magistrátu města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě lze na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností. 

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který Vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském průkazu, jeho  ztrátě, zničení apod.),
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území ČR trvalý pobyt,
  • dosavadní platný řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz.

   

  Obvyklé bydliště na území České republiky je místo trvalého pobytu fyzické osoby na území České republiky, a nebo pokud fyzická osoba nemá na území České republiky trvalý pobyt, místo na území České republiky, kde fyzická osoba:

  1. pobývá alespoň 185 dnů v kalendářním roce z důvodů osobních vazeb, kterými se rozumí zejména soužití ve společné domácnosti, rodinné vazby, vlastnictví nebo nájem nemovitosti a popřípadě i zároveň z důvodu podnikání, výkonu jiné samostatně výdělečné činnosti nebo závislé práce na území České republiky, nebo

  2. pobývá z důvodu osobních vazeb a pravidelně se na toto místo vrací, ačkoli podniká, vykonává jinou samostatně výdělečnou činnost nebo závislou práci v jiném státě, není-li výkon takovéto činnosti v jiném státě omezen na dobu určitou.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopisy žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu a žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na obecním úřadu (viz. adresa výše).
  Žádost o vydání řidičského průkazu i s návodem na vyplnění lze prohlédnout na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR. Vzhledem ke způsobu zpracování žádosti o vydání řidičského průkazu musí být předložen pouze originální tiskopis, který splňuje požadované technické parametry.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí:

  • 200 Kč při změně údajů v řidičském průkazu (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích),
  • 700 Kč v případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů (§ 110 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)).
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Změnu údajů zapsaných v řidičském průkazu/mezinárodním řidičském průkazu musíte oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

  Nový řidičský průkaz bude vystaven do 20 kalendářních dnů od podání žádosti - správní poplatek 50 Kč, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte správní poplatek 500 Kč.

  Nový mezinárodní řidičský průkaz bude vystaven neprodleně po podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Může vám být uložena pokuta podle zákona o přestupcích za neohlášení změn údajů ve stanovené lhůtě. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hodin na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
  • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
  • Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.08.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno