Navigace

Řidičský průkaz - odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního ŘP

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řidičský průkaz - odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního ŘP

 2. Základní informace k životní situaci

  V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu. 

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je oprávněn jednat oprávněný držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel řidičského průkazu, jehož průkaz je neplatný nebo kterému bylo:

  a) podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění pro některou skupinu vozidel,

  b) odňato řidičské oprávnění nebo který se vzdal řidičského oprávnění podle §94 nebo kterému byl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, trest, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo který se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel během zkušební doby podmíněného odložení návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání,

  c) pozastaveno řidičské oprávnění podle § 95,

  d) zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění podle § 98 nebo § 99,

  e) pozastaveno řidičské oprávnění v řízení podle exekučního řádu,

  f) povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odevzdejte průkaz na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností. Oprávněný pracovník vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. 

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny: 

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • řidičský průkaz,
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu při ztrátě, poškození nebo odzicení  občanského průkazu,
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny. 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.  

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Držitel řidičského průkazu je povinen odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o omezení řidičského oprávnění nebo rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění nebo rozhodnutí o pozastavení řidičského oprávnění nebo rozhodnutí o zrušení omezení řidičského oprávnění.
  Zemřel-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního obvyklého bydliště zemřelého bez zbytečného odkladu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronickou poštou. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za nedodržení předepsaných povinností vám může být uložena pokuta podle zákona o přestupcích. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
  • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
  • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
  • Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno