Navigace

Řidičský průkaz - výměna řidičského průkazu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Řidičský průkaz - výměna řidičského průkazu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Výměna řidičského průkazu pro neplatnost

  (1) Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je neplatný, jestliže

  a) uplynula doba jeho platnosti, 

  b) údaje o řidičském oprávnění v něm uvedené neodpovídají skutečnosti,  

  c) jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy,  

  d) je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné,

  e) byla ohlášena jeho ztráta, odcizení, poškození nebo zničení. 

  Řidičský průkaz vydaný cizím státem, jehož držitel má na území ČR trvalý  pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než jeden rok, neopravňuje k řízení motorového vozidla na území ČR, jestliže tento držitel nepožádal o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz podle § 116 odst. 2 nebo odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Toto neplatí, jestliže se na držitele řidičského průkazu vydaného cizím státem vztahuje výjimka podle § 116 odst. 6 shora uvedeného zákona.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  V této věci je povinen jednat pouze držitel řidičského oprávnění.

  • vyzvednutí zhotoveného řidičského průkazu může rovněž provést zmocněná osoba na základě ověřené plné moci.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o výměnu řidičského průkazu musíte podat na obecním úřadu s rozšířenou působností.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti na příslušném pracovišti obce s rozšířenou působností.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě lze na Magistrátu města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení registr řidičů.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který Vám vydá příslušný úřad při ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení OP),
  • doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt,
  • stávající řidičský průkaz.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na všech příslušných úřadech obcích s rozšířenou působností.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Výměna řidičského průkazu z důvodu uplynutí  jeho platnosti se provádí bezplatně. Jedná se o řidičské průkazy, které byly vydány od 1.5.2004 – „plastové karty“ s platností 5 let ode dne jeho vydání , pokud osvědčuje řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, C1+E, C, CE, D1, D1+E, D, DE.

  V ostatních případech je platnost dokladu 10 let ode dne vydání.

  Veškeré staré typy řidičských průkazů u kterých byla zákonná povinnost výměny nejpozději do 31.12.2013 jsou zpoplatněny. Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Nejpozději do 20 dnů (§ 110 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)).

  Expresní vyřízení - lhůta do 5 pracovních dnů (§ 110 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na kterém žádost podal.

  Držitel řidičského oprávnění nesmí mít více než jeden platný řidičský průkaz, řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem. Držitel řidičského oprávnění je povinen zároveň s převzetím řidičského průkazu odevzdat neplatný řidičský průkaz nebo řidičský průkaz členského státu nebo poškozený řidičský průkaz členského státu nebo řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz obsahující již neplatné údaje. Držitel řidičského průkazu ani jiná neoprávněná osoba nesmí v řidičském průkazu provádět žádné zápisy, změny, opravy nebo úpravy.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokud řidič řídí motorové vozidlo bez platného řidičského průkazu, dopouští se přestupku dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), za který může být Policii ČR na místě uložena bloková pokuta do výše 2.000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
  • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
  • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
  • Vydání řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.09.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno