Navigace

PKŘ - paměťová karta řidiče - vydání PKŘ v systému digitální tachograf souběžně s řidičským průkazem

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  PKŘ - paměťová karta řidiče - vydání PKŘ v systému digitální tachograf souběžně s řidičským průkazem

 2. Základní informace k životní situaci

  PKŘ se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění.

  Platnost PKŘ je 5 let nebo podle platnosti řidičského průkazu (náhrada paměťové karty).

  Tuto možnost lze využít zejména při současném odcizení nebo ztrátě PKŘ a řidičského průkazu  nebo při ukončení platnosti řidičského průkazu současně s ukončením platnosti PKŘ.

  Při ztrátě paměťové karty řidiče je žadatel povinen doložit čestné prohlášení, odcizení karty dokládá potvrzením příslušného orgánu, jemuž odcizení dokladu nahlásil (Policie ČR).

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, která žádá o vydání PKŘ.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Paměťovou kartu řidiče vydá na základě žádosti do 15 pracovních dnů od jejího doručení obecní úřad obce s rozšířenou působností řidiči

  • vozidla silniční dopravy stanoveného přímo použitelným předpisem Evropských společenství - Nařízení rady EHS č. 3820/85, o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě,
  • který je držitelem řidičského oprávnění pro tato vozidla a
  • který řídí silniční motorové vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství - Nařízení rady EHS č. 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.

  Pokud při ověření podmínek pro vydání paměťové karty řidiče obecní úřad obce s rozšířenou působností zjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty řidiče, paměťovou kartu řidiče nevydá.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost o vydání paměťové karty řidiče podejte na předepsaném formuláři osobně na obecní úřad s rozšířenou působností.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

  V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů,  úřední místnost evidence řidičských průkazů, kancelář č. 203 a 204. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů. 

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny: 

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • PKŘ (vlastní-li),
  • platný řidičský průkaz,
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který vám vydá příslušný úřad nebo Policie ČR při ztrátě, zničení a změně údajů v dokladech).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání řidičského průkazu a Žádost o vydání paměťové karty řidiče jsou k dispozici na obecním úřadě (viz. adresa výše) nebo k prohlédnutí (s návodem na vyplnění) na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek činí 700 Kč v hotovosti (zák č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích). 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vaše žádost bude vyřízena do 15 pracovních dnů od podání žádosti. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Řidičský průkaz a PKŘ musíte převzít osobně na obecním úřadě, kde jste o něj žádal. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné v současné době řešit zasláním žádosti elektronickou poštou. 

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  § 110a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žádosti vyhověno, opravné prostředky nejsou stanoveny.
  Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat ve lhůtě do 15 dnů odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (Řidičský průkaz)
  • Žádost o výpis z evidenční karty řidiče (Evidenční karta řidiče)
  • Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem (Řidičský průkaz)
  • Vydání mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Výměna řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
  • Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu (Řidičský průkaz)
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno