Oddělení evidence silničních vozidel

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
ul. 30. dubna 635/35, 729 30 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Je oddělením odboru dopravně správních činnosti pro oblast evidence silničních motorových vozidel.

V oblasti přenesené působnosti zabezpečuje činnosti příslušející magistrátu a působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle § 139 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pokud nebyly Statutem města Ostrava č.11/2000 svěřeny městským obvodům, nebo zvláštním orgánům či komisím:

  • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru,
  • přiděluje silničním vozidlům registrační značku nebo registrační značku na přání a vydává tabulky s registrační značkou,
  • rozhoduje o trvalém, dlouhodobém a dočasném vyřazení silničního vozidla,
  • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
  • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
  • provádí zápisy údajů v technickém průkazu vozidla,
  • vede registr historických a sportovních vozidel, přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
  • vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla, přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo,
  • vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo,

Správní poplatky za jednotlivé úkony jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výše poplatků jsou uvedeny u popisů jednotlivých úkonů.

Všeobecné informace k životním situacím na úseku evidence silničních vozidel poskytují informátoři odboru v úředních hodinách na tel. čísle 599 444 899.

  

Důležité informace:

 

Zákon č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů stanoví s účinností od 1.1.2009 povinnost při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice poplatek na „podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“.   

 

Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků  

 
(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu31f) je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.
 
(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů. 
 
(3) Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství31g) ve výši 
a) 3 000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2, 
b) 5 000,- Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1, 
c) 10 000,- Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b). 
Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě historických vozidel podle jiného právního předpisu31h) a vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost podle jiného právního předpisu31i).
 
(4) Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku podle odstavce 3  prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není v osvědčení o registraci vozidla zápis proveden, platí se poplatek ve výši podle odstavce 3 písm. c).
 
(5) Poplatek podle odstavce 3 platí žadatel o registraci použitého  vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních motorových vozidel na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádějící registraci vystaví po zaplacení žadateli doklad osvědčující, že poplatek byl zaplacen. Na dokladu musí být uvedeno identifikační číslo vozidla (VIN) nebo číslo karosérie, případně podvozku.
 
(6) Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí. Vybrané poplatky převádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy k poslednímu dni následujícího kalendářního měsíce ode dne jejich vybrání Státnímu fondu životního prostředí České republiky. 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 7:30 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 7:30 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00*)

*) pouze pro objednané klienty

V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

Kontakty

Bc. Ivo Kempný
vedoucí oddělení evidence silničních vozidel