Navigace

Vozidlo - výroba jednotlivého silničního vozidla

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - výroba jednotlivého silničního vozidla

 2. Základní informace k životní situaci

  Výrobou jednotlivého silničního vozidla se rozumí výroba silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, na něž byla vydána rozhodnutí o schválení typu. O povolení výroby jednotlivého silničního vozidla musí výrobce předem písemně požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu má výrobce bydliště, sídlo nebo místo podnikání. Následně pak příslušný úřad provede schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla a to na základě posouzení shody vlastností jednotlivě vyrobeného silničního vozidla s požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem. Přitom může příslušný úřad uložit provedení zkoušek jednotlivě vyrobeného silničního vozidla na náklady výrobce. V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla vydá příslušný úřad technický průkaz silničního vozidla, jedná-li se o vozidlo, které podléhá registraci. U vozidel nepodléhající registraci je vydáno technické osvědčení silničního vozidla.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Výrobce vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba), která hodlá realizovat výrobu jednotlivého silničního vozidla. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní  výrobce vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Žádost o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností. V žádosti je nutno uvést následující údaje:

  • druh a kategorii silničního vozidla,
  • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno,
  • způsob zajištění záručního a pozáručního servisu.
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: www.ostrava.cz

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30  - 15.30 hod.  

  Pá:      8.00 - 11.00 hod. *)

  *) pouze pro objednané klienty

  V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku
  • úředně ověřenou plnou moc k žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla udělenou výrobcem vozidla, pokud vyřizuje záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • technický popis silničního vozidla v rozsahu údajů uváděných v technickém průkazu vozidla, včetně údajů o předpokládaných provozních, jízdních a dynamických vlastnostech,
  • nákres sestavy silničního vozidla s uvedením rozměrů a hmotností,
  • návodem k údržbě a obsluze vozidla v českém jazyce,
  • osvědčením o schválení typu systémů vozidla, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidla, které tvoří silniční vozidlo nebo technický protokol.
  • technický protokol vydaný  statní zkušební stanicí, kterým se dokládá splnění podmínek uložených v rozhodnutí o povolení výroby jednotlivého vozidla a splnění technických požadavků, stanovených prováděcím právním předpisem,
  • protokol o technické prohlídce, pokud vozidlo podléhá režimu pravidelných technických prohlídek, kterým se dokládá technická způsobilost jednotlivě vyrobeného vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o povolení výroby jednotlivého vozidla je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného silničního vozidla činí: 3.000,- Kč. Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 60-ti dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti jsou stanoveny v rozhodnutí o povolení výroby jednotlivého vozidla.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno