Navigace

Vozidlo - převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel

 2. Základní informace k životní situaci

  Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel je obecní úřad s rozšířenou působností v sídle kraje, v jehož správním obvodu má provozovatel historického vozidla bydliště, sídlo nebo místo podnikání. Převod je podmíněn předložením protokolu o platném testování vozidla. Takové vozidlo pak místně příslušný úřad převede z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel, vydá průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci historického vozidla a vydá tabulku (tabulky) s přidělenou zvláštní registrační značkou historického vozidla, přičemž odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky s registrační značkou silničního vozidla. Do technického průkazu zapíše skutečnosti o tomto převodu. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování, kterým se nahrazuje technická prohlídka vozidla. Historické vozidlo nelze provozovat za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřebu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Do registru historických a sportovních vozidel lze zapsat historické motorové a přípojné vozidlo se schválenou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích, které splnilo podmínky testování a u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení).  

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zápis, resp. převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis, resp. převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla dosavadního (původního) vlastníka motorového nebo přípojného vozidla. V Moravskoslezské kraji je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,

  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

  • úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu, resp. převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

  • originál testačního protokolu, vydaného některou ze 14-ti krajských testačních komisí,

  • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem; u motocyklu s pohledem z pravé a levé strany,

  • osvědčení o registraci silničního vozidla část I (malý technický průkaz),

  • osvědčení o registraci silničního vozidla část II (velký technický průkaz),

  • registrační značku (značky) silničního vozidla

  • doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se  mezinárodní automobilová pojišťovací karta vydána z pověření České kanceláře pojistitelů, tzv. zelená karta. Předkládá se v papírové  nebo  v elektronické podobě. V tištěné formě může být na bílém papíře.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoulist formuláře žádosti o zápis, resp. převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru registru historických a sportovních vozidel je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě stažení formuláře z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A3 a ten potom přeložit tak, aby na titulní straně byl název formuláře žádosti.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • za zápis změny,50,-Kč. resp. převodu historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel se vybírá poplatek ve výši 800,- Kč,
  • za vydání tabulky každé zvláštní registrační značky pro historické vozidlo se vybírá poplatek ve výši 500,- Kč.

  Platba správního poplatku se provádí na místě a je podmínkou správního úkonu. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje bez zbytečných odkladů nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o zápis, resp. převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků,

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Příslušné informace můžete také získat na úřadech obcí s rozšířenou působností v sídelních místech jednotlivých krajů.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.11.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno