Navigace

Vozidlo - převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel

 2. Základní informace k životní situaci

  Registr historických a sportovních vozidel vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v sídle kraje. Místně příslušným úřadem pro převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel je kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností v sídle kraje. Převod je podmíněn předložením protokolu o platném testování a protokolu o technické prohlídce historického vozidla. Takové vozidlo pak místně příslušný úřad převede z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel, vydá průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci historického vozidla. Do technického průkazu zapíše skutečnosti o tomto převodu. Historické vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích, pokud splnilo podmínky testování a technickou prohlídku historického vozidla. Historické vozidlo nelze provozovat za účelem podnikání a běžného denního užívání pro vlastní potřebu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Do registru historických a sportovních vozidel lze zapsat historické motorové a přípojné vozidlo se schválenou způsobilostí k provozu na pozemních komunikacích, které splnilo podmínky testování, je podle výsledku technické prohlídky historického vozidla technicky způsobilé a u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení).

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zápis, resp. převod silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis, resp. převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel řeší kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje. V Moravskoslezské kraji je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,

  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,

  • úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu, resp. převodu silničního vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,

  • originál testačního protokolu, protokol o technické prohlídce historického vozidla,

  • barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm u automobilů s pravo-zadním a levo-předním pohledem; u motocyklu s pohledem z pravé a levé strany,

  • osvědčení o registraci silničního vozidla část I (malý technický průkaz),

  • osvědčení o registraci silničního vozidla část II (velký technický průkaz),

  • registrační značku (značky) silničního vozidla

  • doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se  mezinárodní automobilová pojišťovací karta vydána z pověření České kanceláře pojistitelů, tzv. zelená karta. Předkládá se v papírové  nebo  v elektronické podobě. V tištěné formě může být na bílém papíře.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoulist formuláře žádosti o zápis, resp. převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru registru historických a sportovních vozidel je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě stažení formuláře z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A3 a ten potom přeložit tak, aby na titulní straně byl název formuláře žádosti.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  • Správní poplatek za převodu historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel dle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích položka 26 činí:

   • u motocyklu do 50 cm3                       – 300,- Kč,
   • u motocyklu nad 50 cm3              – 500,- Kč,
   • u jiného motorového vozidla        – 800,- Kč,
   • u přípojného vozidla do 750 kg   – 500,- Kč,
   • u přípojného vozidla nad 750 kg – 700,- Kč,

  Platba správního poplatku se provádí na místě a je podmínkou správního úkonu. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje bez zbytečných odkladů nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o zápis, resp. převod historického vozidla z registru silničních vozidel do registru historických a sportovních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků,

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Příslušné informace můžete také získat na úřadech obcí s rozšířenou působností v sídelních místech jednotlivých krajů.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno