Navigace

Vozidlo - zápis změn údajů do registru silničních vozidel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - zápis změn údajů do registru silničních vozidel

 2. Základní informace k životní situaci

  Vlastník silničního vozidla, již zapsaného do registru silničních vozidel, resp. provozovatel vozidla zmocněného vlastníkem vozidla, event.. další osoby jichž se zápis v registru silničních vozidel týká, jsou povinny požádat příslušný úřad o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel (údajů uvedených v tzv. velkém a malém technickém průkazu). Jedná se zpravidla o tyto údaje:

  • změna bydliště nebo místa podnikání nebo sídla vlastníka vozidla resp. provozovatel vozidla v rámci správního obvodu Města Ostravy ,
  • změna příjmení (u fyzické osoby) nebo názvu (u podnikající fyzické nebo právnické osoby),
  • přistěhování z jiného správního obvodu do správního obvodu Města Ostravy,
  • změna barvy vozidla,
  • montáž nebo demontáž tažného zařízení,
  • montáž nebo demontáž zařízení pro alternatívní pohon LPG,
  • zápis nestandartních disků a pneumatik,
  • výměna karoserie vozidla,
  • obnova VIN náhradní technologií (při jeho nečitelnosti, korozi, neúplnosti nebo po výměně karoserie),
  • obnova výrobního štítku náhradní technologií,
  • obnova typu motoru,
  • vystavení duplikátu osvědčení o registraci vozidla část I, část II (tzv. velkého a malého technického průkazu) za poškozený, ztracený, odcizený nebo popsaný,
  • vydání nových tabulek registrační značky za poškozené, ztracené nebo odcizené,
  • ukončení režimu vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • úřední oprava nesprávně zapsaných údajů uvedených v tzv. velkém a malém technickém průkazu.
  • prodloužení platnosti periodické technické prohlídky u motocyklu kategorie "L" a speciálních automobilů kategorie "M1" a "N1" od 1.10.2018, viz. odstavec 30.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu). Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a nemusí být úředně ověřená. Žádost o zápis změny vlastníka vozidla musí být podána do 10-ti pracovních dnů ode dne kdy nastaly výše uvedené skutečnosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zápis změn údajů do registru silničních vozidel.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis změn údajů do registru silničních vozidel řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: www.ostrava.cz

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:      8.00 - 11.00 hod. *)

  *) pouze pro objednané klienty

  V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • plnou moc k provedení zápisu změn údajů do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),
  • osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),
  • doklad osvědčující provedení konkrétní změny v registru vozidel:
  • doklad o změně bydliště nebo místa podnikání nebo sídla vlastníka vozidla resp. provozovatele vozidla v rámci správního obvodu Města Ostravy,
  • doklad o změně příjmení (u fyzické osoby) nebo názvu (u podnikající fyzické nebo právnické osoby),
  • typový list tažného zařízení, potvrzený montážní firmou, resp. protokol STK po provedené demontáži tažného zařízení,
  • typové listy nádrže a regulátoru zařízení pro alternatívní pohon vozidla LPG či CNG, potvrzené montážní firmou a přílohu k technickému průkazu; resp. protokol STK po provedené demontáži zařízení pro alternatívní pohon vozidla LPG či CNG,
  • stanovisko akreditovaného zástupce dovozce daného vozidla např. k použití nestandartních disků a pneumatik,
  • protokol Policie ČR o odcizení  osvědčení o registraci vozidla část I nebo část II nebo registrační značky vozidla,
  • prohlášení o ztrátě  osvědčení o registraci vozidla část I nebo část II nebo registrační značky vozidla (tiskopis je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy),
  • rozhodnutí úřadu o schválení technické způsobilosti po provedené změně, v případě změny podstatných částí, mechanismů nebo konstrukce vozidla, provedené formou individuální přestavby a doklad o nabytí této části, včetně protokolu o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části,
  • jiné doklady výše neuvedené osvědčující provedenou změnu.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o zápis změn údajů v registru silničních vozidel je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za zápis změny údajů v registru silničních vozidel činí:

  • 500,- Kč v případě ztráty, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci vozidla část I a část II,
  • 200,- Kč za každou tabulku ztracené, odcizené nebo poškozené registrační značky,
  • 50,-   Kč za provedení každé změny v osvědčení o registraci vozidla, část I a část II.
  • 0,-     Kč za prodloužení doby trvání vyřazení silničního vozidla po uplynutí jednoho roku
  • 0,-     Kč za ukončení vyřazení silničního vozidla - uvedení zpět do provozu  

  Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán  vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění, leasingová společnost.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o zápis údajů v registru silničních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nepožádá-li vlastník vozidla o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel, může mu být  uložena sankce do výše 50.000,- Kč a event. další postih. Provozuje-li silniční vozidlo na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu, dopouští se přestupku za nějž mu může být udělena pokuta do výše 50.000,- Kč. Pokud provozuje silniční vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla dopouští se přestupku za nějž mu může být uložena pokuta do výše 5.000.000,- Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno