Navigace

Vozidlo – výdej dat z registru vozidel.

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo – výdej dat z registru vozidel.

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů. Právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, resp. dřívější vlastník nebo provozovatel vozidla. Údaje z registru silničních vozidel poskytne rovněž obecní úřad obce s rozšířenou působností orgánům veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jejich působnosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník nebo provozovatel vozidla, resp. dřívější vlastník nebo provozovatel vozidla. Fyzická nebo právnická osoba, která sama prokáže právní zájem což znamená, že žadatel o výdej dat se prokáže právní normou jíž je obci s rozšířenou působností uloženo požadovaná data vydat, včetně rozsahu výdeje dat.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  O výdej dat z registru silničních vozidel může požádat kromě vlastníka nebo provozovatele vozidla také dřívější vlastník nebo provozovatel vozidla také fyzická nebo právnická osoba, která doloží právní zájem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Výdej dat z registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • plnou moc k výdeji dat z registru silničních vozidel ČR udělenou vlastníkem vozidla nebo provozovatelem vozidla nebo také dřívějším vlastníkem nebo provozovatelem vozidla.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o výdej dat z registru silničních vozidel ČR je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za výdej dat z registru silničních vozidel ČR není určen.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá požadovaná data nejpozději do 30-ti dnů od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění, leasingová společnost.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel ČR nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Na výdej dat z registru silničních vozidel se žádné sankce nevztahují.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • internetové stránky Ministerstva dopravy ČR,
  • internetové stránky ministerstva vnitra ČR,
  • internetové stránky Ministerstva životního prostředí ČR,
  • Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod., v pátky do 15:30h. na bezplatné telefonní lince: 800 990 980, na které se můžete rovněž objednat. 
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.07.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno