Navigace

Vozidlo – vývoz vozidla do zahraničí

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo – vývoz vozidla do zahraničí

 2. Základní informace k životní situaci

  V případě prodeje vozidla resp. jeho darování, převodu, atd. do zahraničí je jeho dosavadní vlastník povinen provést tzv. vývoz vozidla. Dosavadní vlastník vozidla odevzdá stávající registrační značky (značku) vozidla. Vozidlu je přidělena  registrační značka (značky) pro vývoz s omezenou platností na 3 měsíce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Dosavadní vlastník vozidla v ČR, (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní dosavadní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná. Žádost o vývoz vozidla musí být podána do 10-ti pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo do 10-ti pracovních dnů ode dne přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, či nabytí právní moci rozhodnutí soudu v rámci dědického řízení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o vývoz vozidla do zahraničí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vývoz vozidla do zahraničí řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • plnou moc k provedení vývozu vozidla do zahraničí udělenou dosavadním vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz),
  • osvědčení o registraci vozidla část I, (tzv. malý technický průkaz),
  • stávající registrační značku (značky) vozidla,
  • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší 30-ti dnů.

  Pro odhlášení vozidla na zahraniční fyzickou osobu je nutno o této osobě uvést tyto údaje:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození ev. rodné číslo,
  • plnou adresu bydliště v zahraničí.

  V případě odhlášení vozidla na zahraniční právnickou nebo fyzickou podnikající osobu je nutno o této osobě uvést tyto údaje:

  • název právnické nebo fyzické podnikající osoby,
  • identifikační číslo (IČ) právnické nebo podnikající fyzické osoby,
  • plnou adresu sídla právnické nebo podnikající fyzické osoby.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoustránkový formulář žádosti o zápis o vývoz vozidla do zahraničí je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě jeho stažení z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A4.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky za vývoz vozidla do zahraničí činí:

  • 200,- Kč za každou vydanou registrační značku na vývoz,
  • 50,- Kč za provedení správního úkonu.

  Platba správního poplatku se provádí na místě. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30-ti dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o vývoz vozidla do zahraničí nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou v tomto případě určeny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • internetové stránky Ministerstva dopravy ČR,
  • internetové stránky ministerstva vnitra ČR,
  • internetové stránky Ministerstva životního prostředí ČR,
  • call centrum Magistrátu města Ostravy, kde je také možno se objednat.
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis nového vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • vyřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • shválení výroby jednotlivého vozidla.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.12.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno