Odbor strategického rozvoje

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
+420599443344
Spadá pod:

Ing. Hana Tichánková

Řeší:

Významným odborem magistrátu města Ostravy, který vytváří a usměrňuje podmínky ekonomického rozvoje města, podílí se na realizaci vybraných strategických projektů a řídí činnost pracovních týmů, je odbor strategického rozvoje. V rámci svých čtyř oddělení se věnuje širokému spektru činností a aktivit.

Oddělení projektů města navrhuje a rozvíjí projekty a strategické cíle města. Pracují zde projektoví manažeři, kteří koordinují pracovní týmy složené z odborníků jednotlivých odborů magistrátu včetně externích specialistů, podílejících se na realizaci daných projektů.

Oddělení strategického plánování má na starost širokou agendu od tvorby strategií přes mezinárodní spolupráci až po zapojování komunit a obyvatel do rozvoje města. Na oddělení vzniká strategický plán města Ostravy, a to včetně jeho implementace, monitoringu a vyhodnocování.

Oddělení ITI a metropolitní spolupráce má na starost realizaci Strategie Integrované teritoriální investice ostravské metropolitní oblasti (ITI), v roli nositele ITI ostravské metropolitní oblasti zabezpečuje řízení této strategie a zajišťuje jednotný a věcně správný postup realizace strategie a finančního nástroje ITI. Tyto činnosti městu a celému území ITI umožňují využití nemalých evropských investic.

Výkon činnosti zprostředkujícího subjektu ITI pro vybrané operační programy (IROP, OP VVV a OP PIK) pro programové období 2014 – 2021 zajišťuje oddělení externího financování, a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s řídicím orgánem daného operačního programu. Toto oddělení dále poskytuje metodickou podporu a poradenskou činnost v oblasti externího financování příslušným odborům, městským obvodům a organizacím města.

Součástí odboru je rovněž oddělení marketingu, které propaguje realizované projekty mající význam pro investory. Oddělení různými aktivitami rovněž podporuje rozvoj MICE turistiky ve městě. Zaměřuje se na atraktivní zviditelnění Ostravy pro investory, domácí i zahraniční návštěvníky. Ve spolupráci s kolegy z ostatních oddělení komunikuje projekty města a strategický plán.

Kontakty

Mgr. Jiří Hudec
vedoucí odboru strategického rozvoje
Alice Tesárková
asistentka vedoucího odboru
Mgr. Ondřej Dostál
vedoucí oddělení strategického plánování
PhDr. Adéla Koudelová, DiS.
vedoucí oddělení marketingu
Bc. Jan Ševčík, DiS.
vedoucí oddělení projektů
Mgr. Dagmar Vdolečková
vedoucí oddělení ITI a metropolitní spolupráce