Navigace

Vozidlo - zápis nového (dosud neprovozovaného a nikde neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vozidlo - zápis nového (dosud neprovozovaného a nikde neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel

 2. Základní informace k životní situaci

  Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové nebo přípojné vozidlo, je povinen toto vozidlo zapsat do registru silničních vozidel u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výjimkou jsou osoby, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 6 měsíců v příslušném kalendářním roce.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Vlastník vozidla (fyzická osoba, fyzická podnikající nebo právnická osoba). Jednat může i provozovatel vozidla se zmocněním vlastníka vozidla (např. v případě leasingu), která má trvalý nebo dlouhodobý pobyt nebo sídlo v ČR nebo se jedná o občana jiného členského státu EU s přechodným pobytem v délce alespoň 6-ti měsíců v kalendářním roce anebo se jedná o osobu, které byl udělen azyl. Jednat může také osoba, kterou k tomuto úkonu zmocní vlastník vozidla. Plná moc musí být písemná a úředně ověřená. Žádost o zápis změny vlastníka vozidla musí být podána do 10-ti pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Do registru silničních vozidel lze zapsat nové (dosud neprovozované a nikde neregistrované)  silniční,  motorové a přípojné vozidlo u nějž bylo sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení) a byla-li při pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU zaplacena daň z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zápis nového vozidla do registru silničních vozidel České republiky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Zápis nového vozidla do registru silničních vozidel ČR řeší kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností v České republice. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na odboru dopravně správních činností, Magistrátu města Ostravy.

   

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: www.ostrava.cz

   

  Úřední hodiny:

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30  - 15.30 hod.  

  Pá:      8.00  - 11.00 hod. *)

  *) pouze pro objednané klienty

  V době polední přestávky je provoz přepážek omezen ale nepřerušen.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • vyplněnou žádost, formulář žádosti je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy a lze ji vyplnit přímo na místě,
  • doklad totožnosti. Fyzická osoba občanský průkaz, podnikající fyzická osoba živnostenský list, právnická osoba výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li žadatel státním občanem ČR,
  • úředně ověřenou plnou moc k provedení zápisu nového vozidla do registru silničních vozidel udělenou vlastníkem vozidla, vyřizuje-li záležitost zmocněnec a to v případě fyzických osob nebo úředně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li záležitost zástupce právnické osoby nevyjmenovaný ve výpisu obchodního rejstříku, udělenou statutárním orgánem právnické osoby,
  • osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz), pokud  byl vydán výrobcem
  • prohlášení o shodě (COC) nebyl-li technický průkaz vydán,
  • doklad o sjednání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení); předkládá se  mezinárodní automobilová pojišťovací karta vydána z pověření České kanceláře pojistitelů, tzv. zelená karta. Předkládá se v papírové  nebo  v elektronické podobě. V tištěné formě může být na bílém papíře.
  • doklad o způsobu nabytí vozidla (kupní smlouva, leasingová smlouva, faktura, atd.), a ověřená plná moc vystavená vlastníkem vozidla, je-li vlastník vozidla odlišný od provozovatele vozidla (v případě leasingu),
  • v případě pořízení nového vozidla z jiného členského státu EU potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v ČR.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Dvoulist formuláře žádosti o zápis nového vozidla do registru silničních vozidel je k dispozici na recepci odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy. V případě stažení formuláře z těchto internetových stránek je jej nutno oboustranně vytisknout na formát A3 a ten potom přeložit tak, aby na titulní straně byl název formuláře žádosti.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za zápis vozidla do registru silničních vozidel činí:

  • u motocyklu do 50 cm3                      – 300,- Kč,
  • u motocyklu nad 50 cm3             – 500,- Kč,
  • u jiného motorového vozidla       – 800,- Kč,
  • u přípojného vozidla do 750 kg   – 500,- Kč,
  • u přípojného vozidla nad 750 kg – 700,- Kč,
  • v případě žadatele, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P se správní poplatek za zápis motorového dvoustopého silničního vozidla do registru silničních vozidel po prokázání tímto průkazem neplatí.

  Platba správního poplatku se provádí na místě a je podmínkou registrace vozidla. Poplatek je možno rovněž uhradit bankovní kartou, na což je nutno předem upozornit správní orgán.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost se vyřizuje na počkání. V případě, že nelze na místě rozhodnout, správní orgán vydá rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Zmocněnec na základě úředně ověřeného písemného zmocnění, leasingová společnost.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost o zápis změny vlastníka vozidla do registru silničních vozidel nelze řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti  vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Není-li nově pořízené vozidlo zapsáno do registru silničních vozidel a je provozováno na pozemních komunikacích, dopouští se jeho provozovatel přestupku, za který mu může být uložena sankce do výše 50.000,- Kč a event. další postih podle zvláštních předpisů.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • zápis změny vlastníka silničního (již provozovaného) vozidla do registru silničních vozidel,
  • ukončení dlouhodobého pronájmu vozidla (leasingu),
  • yřazení vozidla z provozu (dříve dočasné vyřazení vozidla, tzv. depozit),
  • vývoz vozidla do zahraničí,
  • zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel),
  • zápis změn, provedených na vozidle,
  • zápis do registru historických a sportovních vozidel,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla z jiného než členského státu EU,
  • zápis vozidla do registru silničních vozidel, dovezených z jiného členského státu EU,
  • schválení výroby jednotlivého vozidla.
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.09.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno