Navigace

Průkaz profesní způsobilosti řidiče - vydání

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Průkaz profesní způsobilosti řidiče - vydání

 2. Základní informace k životní situaci

  Průkazem profesní způsobilosti (dříve "osvědčení profesní způsobilosti") prokazuje řidič, že absolvoval vstupní školení a následné pravidelné školení ke zdokonalování odborné způsobilosti, pokud řídí motorové vozidlo skupiny C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D a D + E.

   a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,

  b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce,

  c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

  Výjimky z této povinnosti stanoví § 3 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších změn a doplňků. Řidič je povinen po absolvování zdokonalování odborné způsobilosti ve školícím středisku, resp. akreditované autoškole požádat příslušný úřad o vydání profesního průkazu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osobně řidič, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností po absolvovaném zdokonalování odborné způsobilosti spolu s dalšími doklady, viz. níže.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

  Řidiči, kteří jsou držiteli českého řidičského průkazu musí zároveň podat písemnou žádost o vydání řidičského průkazu. K jiným než českým řidičským průkazům se vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Obraťte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností. V Ostravě je tímto úřadem Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na obecním úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností, oddělení provozu autoškol a evidence řidičů.  

  Kontakt:

  ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici),    

  tel.: 599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/

   

  Úřední hodiny: 

  Po, St: 8.00 - 17.00 hod.   

  Út, Čt: 7.30 - 15.30 hod.  

  Pá:       8.00 - 11.00 hod. pouze pro objednané

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  1. Občan České republiky - platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas společně s potvrzením o ztrátě, poškození nebo odcizení občanského průkazu).

  2. Cizinci - platný doklad totožnosti + platný doklad o pobytu na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce.

  3. Cizinci mimo EU - platný doklad totožnosti + doklad o vykonávání závislé práce pro zaměstnavatele, který má firmu na území České republiky a nebo podniká na území České republiky.

  4. Doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny, zpravidla platným řidičským průkazem. 

  5. Potvrzení o tom, že:

  • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti (tento doklad není nutný pokud zkoušku vykonal u stejného úřadu u kterého podává žádost) nebo
  • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu,
  • a nebo způsobem předepsaným v § 48 odst. 4, 5 zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Potřebné formuláře jsou k dispozici na obecním úřadu s rozšířenou působností. V Ostravě na Magistrátu města Ostravy, odboru dopravně správních činností.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek je 200 Kč (zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  "Nový" průkaz profesní způsobilosti bude vyhotoven do 20 kalendářních dnů od podání žádosti.

  Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení profesního průkazu bude vydáno "na počkání".

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto službu nelze v současné době řešit elektronickou cestou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a změnách některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zák. č. 478/2001 Sb., zák. č. 175/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 411/2005 Sb. a zák. č. 374/2007 Sb.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Pokud je žadateli vyhověno, opravné prostředky nejsou určeny. Jestliže žádosti vyhověno není, lze podat odvolání v souladu s poučením obsaženým v příslušném rozhodnutí.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Call centrum - v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. na telefonu: 844 12 13 14 nebo 599 499 311, na kterém se můžete   rovněž objednat. 

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  28.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno