Odbor dopravně správních činností

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava
Telefon:
800990980
Spadá pod:

Mgr. Jan Dohnal

Řeší:

Odbor svou činností zajišťuje výkon státní správy obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se registru motorových vozidel, přestupků a správních deliktů v provozu na pozemních komunikacích, a registru řidičů včetně registrace autoškol a získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

Informace o aktuální frontě občanů na přepážkách řidičských průkazů naleznete zde.

Informace o zhotovených řidičských průkazech naleznete zde. 

Všeobecné informace k životním situacím na úseku evidence silničních vozidel a řidičů poskytují informátoři odboru v úředních hodinách na tel. čísle 599 444 899. 

Důležité informace: 

Nové změny v registru vozidel od 1.3. 2023

 

Od 1. 3. 2023 začnou platit některé novinky v oblasti registrace vozidel a evidenčních kontrol. U evidenčních kontrol dochází k prodloužení platnosti ze současných 30 dnů na 1 rok, a to bez omezení počtu úkonů. Toto prodloužení platí zpětně i pro již proběhlé evidenční kontroly. Pokud tedy například řidič úspěšně absolvoval evidenční kontrolu v lednu 2023, platí mu nově do ledna roku 2024. 
Nově odpadá i dosavadní nutnost absolvovat evidenční kontrolu u některých úkonů.  Evidenční kontrolu tak nebude třeba provádět při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla – tedy v případě, kdy má být jako nový vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel.

Zároveň nebude nutné předkládat fyzicky protokol o evidenční kontrole při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.

Jednodušší bude i rezervace registrační značky. Od 1. 3. 2023 si zájemci budou moci zarezervovat značku už 1 měsíc před registrací vozidla, kdy za správní poplatek 100,- Kč se usnadní práce a ušetří čas například autodopravcům, kteří si zařizují všechny formality spojené se zařazením nového auta do svých flotil. Registrační značka bude přidělena v běžném výdeji registračních značek jako nejbližší volná.

K 1. 3. 2023  se rovněž prodlužuje rezervace značky na přání při uložení značky na úřadu obce s rozšířenou působností, a to z 3 měsíců na 6. 

Současně od 1.3. 2023  platí, že v případě ukončení vyřazení vozidla už nebude nutné dokládat žádný další dokument, postačí pouze potvrzení o pojištění, tzv. zelená karta.

 

Portál dopravy

Ministerstvo dopravy spustilo dnem 8. 12. 2022 nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod.  Postupně bude portál nabízet:

v oblasti řidičů - 

údaje o ŘP
e-podání žádosti o ŘP
výpis z bodového konta
údaje o přestupcích
údaje o zákazech řízení
údaje o profesní způsobilosti


v oblasti registru vozidel -

údaje o všech (historicky) vlastněných autech
předvyplnění žádosti o změny v registru
kontrola tachometru
přístup k datům registru vozidel přes tzv. datovou kostku
přístup k nákupu a správě elektronické dálniční známky
přístup k mýtnému portálu
ověření vozidla řidiče taxislužby 

Bližší informace na www.portaldopravy.cz


Stručný přehled změn a novinek v dopravě v roce 2022 *)

Změny v bodovém systému
Vedle pokuty se  od 1. ledna 2022 nově zapisují i 2 body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory
Nově je možné řídit traktory i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Nyní lze traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což je problém pro cizince, neboť pro jeho získání musí mít v ČR obvyklé bydliště.  

Boční odstup při předjíždění cyklistů 
Od 1. ledna 2022 musí řidič motorového vozidla při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně jeden metr.

Výjimky pro cyklisty 
Od 1.1. 2022 začala rovněž platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Úprava kompetencí obecní či městské policie
Strážníci obecních či městských policií mohou od 1. ledna 2022 vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky.

Oprávnění vyžadovat při kontrole vozidla zaplacení dosud neuhrazených pravomocných pokut za dopravní přestupky **)

S účinností od 1. ledna mohou policisté a celníci při kontrole vozidla nově požadovat na místě kontroly uhrazení pravomocně uložených pokut, pokud nebyly dosud uhrazeny. V případě, kdy nebude pokuta na místě uhrazena, mohou zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla přiložením technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. Tato oprávněn mají i strážníci obecní policie.
 

*) bližší informace  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění od 1.1. 2022

**)bližší informace novela zákona o Policii české republiky, zákona o celní správě České republiky, zákona o Obecní policii a zákony související

 

AKTUÁLNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

Bez objednání se po celý rozsah úředních hodin mohou dostavit  žadatelé o parkovací průkaz  osob ZTP a  žadatelé o výdej zrychleného ŘP. 

Počet objednávek je limitován kapacitním obsazením  jednotlivých čekáren odboru.

 

Pondělí

 8:00 - 17:00*)

Úterý

 7:30 -  15:30*)

Středa

 8:00 - 17:00*)

Čtvrtek

 7:30 - 15:30*)

Pátek

 8:00 - 11:00 **)

*)   prioritně jsou odbavováni objednaní klienti

**) pouze pro objednané klienty

 

Dopravně psychologické vyšetření

Zákonem č. 48/2016, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů došlo od 20.02.2016 ke změnám v prokazování psychické způsobilosti - dopravně  psychologické vyšetření.

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému Ministerstvo dopravy  ČR udělilo akreditaci.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku                                                                  

  • dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,                            
  • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo                   
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových  vozidel.  

Osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění a podrobující se dopravně psychologickému vyšetření předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

Seznam psychologů (včetně kontaktů), jimž byla udělena akreditace lze nají na  stránkách ministerstva dopravy v sekci silniční doprava  - http://www.mdcr.cz