Odbor dopravně správních činností

Adresa:
MMO ul. 30. dubna 635/35 (budova U, bývalá Union Banka)
ul. 30. dubna 635/35, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Telefon:
599444505
Spadá pod:

Ing. Vladimír Cigánek

Řeší:

Odbor svou činností zajišťuje výkon státní správy obce s rozšířenou působností v oblasti dopravně správních činností týkajících se registru motorových vozidel, přestupků a správních deliktů v provozu na pozemních komunikacích, a registru řidičů včetně registrace autoškol a získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.

Informace o aktuální frontě občanů na přepážkách řidičských průkazů naleznete zde.

Informace o zhotovených řidičských průkazech naleznete zde. 

Všeobecné informace k životním situacím na úseku evidence silničních vozidel a řidičů poskytují informátoři odboru v úředních hodinách na tel. čísle 599 444 899. 

  

Důležité informace: 

UPOZORNĚNÍ 

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností ode dne 20. dubna 2020 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům  nařizuje, aby  byly  zajištěny úřední  hodiny v  rozsahu úředních  hodin  platících před vyhlášením nouzového stavu.

Zajištění toho rozsahu úředních hodin je však podmíněno: 

  • přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů,   
  • vytvořením  odmínek  pro dodržování  odstupu  mezi osobami  alespoň 2 metry formou zabránění  shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně tím, že bude upraveno a omezeno sezení v čekárnách, 
  • omezením počtu osob vpouštěných do budovy nebo její části,
  • použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  
  • Vzhledem  k   zajištění  dodržování   těchto  podmínek   budou  i   s  ohledem   na   výše uvedené  nadále  prioritně obsluhováni     objednaní      klienti      prostřednictvím    elektronického     odbavovacího     systému https://objednavky.ostrava.cz/eobs, nebo Kontaktního centra s možnosti objednání na bezplatné telefonní lince: 800 990 980 

Sledujte informace zveřejňované na webových stránkách Magistrátu města Ostravy. 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ♥ 

 

PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI TECNICKÉ PROHLÍDKY

Prodloužení platnosti technické prohlídky a informace o změnách v oblasti registrace vozidel od 1. 10. 2018  u prodloužení technické prohlídky u motocyklů a speciálních aut najdete pod životní situací: 

Vozidlo - zápis změn údajů do registru silničních vozidel – plné zobracení, pod bodem  28 

 

CESTY DO MÍSTA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ PRO NOVÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ JSOU MINULOSTÍ 

Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

·   Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění

·   K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii

Od 1. července 2018 přichází malá revoluce pro řidiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou už nemusíte nosit ani papírovou fotografii. Řekneme si ale i o dalších novinkách, které nový způsob vydávání řidičských průkazů přináší.

Pokud žijete v Praze, ale trvalé bydliště máte v Ostravě nebo Brně, nezbylo vám než si vzít den volna a vydat se na úřad. Polovinu dne jste strávili cestou, narychlo zajišťovali svou průkazovou fotografii a následně přišlo na řadu samotné vyřizování dokladu na úřadě. Nyní už se to dá zvládnout mnohem lépe a jednodušeji. Od 1. července lze vyřídit záležitosti spojené s řidičskými průkazy na nejbližším obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na takovém, který vám svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206 místech v ČR.

Téměř vše vyřídíte na jednom místě

Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání nového řidičského průkazu. Také si na zvoleném úřadě zajistíte výpis z evidenční karty řidiče, stav bodového konta a záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče. Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností naleznete zde: www.mdcr.cz/orp.

Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.

Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, kterou pracovník na přepážce umístil na žádost. Podle nové úpravy se už na úřad s fotografií nebude muset. Systém sám vyhledá, zda již nemáte fotografii v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo cestovního pasu), a pokud bude vaše podoba stále aktuální, použije ji a fotit se vůbec nebudete. V případě, že jste změnili vizáž a vaše podoba se na první pohled neshoduje s fotografií v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy nutnost pořídit si průkazové fotografie. Nově se také na každý doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele.

Jediný případ, kdy s sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidičského průkazu (ten má formát malé knížky, který prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).

Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv

Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě. Ten vám vydal nový řidičský průkaz. Nyní je tato povinnost již minulostí. Od července se budou vydávat řidičské průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.

Správní poplatky

Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků. Za výměnu řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma. Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního poplatku je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se navýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.  

 

Žádost o řidičské oprávnění

Žádost o řidičské oprávnění je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu. Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele o řidičské oprávnění. Zastoupení další osobou není možné. 

 

Pravidelné lékařské prohlídky

Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den  dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. 

 

Dopravně psychologické vyšetření

Zákonem č. 48/2016, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů došlo od 20.02.2016 ke změnám v prokazování psychické způsobilosti - dopravně  psychologické vyšetření.

Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému Ministerstvo dopravy  ČR udělilo akreditaci.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku                                                                  

  • dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,                            
  • soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
  • správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo                   
  • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových  vozidel.  

Osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění a podrobující se dopravně psychologickému vyšetření předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

Seznam psychologů (včetně kontaktů), jimž byla udělena akreditace lze nají na  stránkách ministerstva dopravy v sekci silniční doprava  - http://www.mdcr.cz

 

Informace pro držitele profesního průkazu způsobilosti řidiče    

Informace pro řidiče „profesionály“, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, a D+E sdělujeme, že s účinnosti od 19.01.2013 se zaznamenává profesní způsobilost řidiče do řidičského průkazu u řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu vydaného Českou republikou. Proto musí žadatel o profesní způsobilost řidiče zároveň požádat i o vydání nového řidičského průkazu. U řidičů, kteří jsou držiteli řidičského průkazu členského státu Evropské unie nebo jiného než členského státu Evropské unie a vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky se i nadále vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče. Řidičské průkazy pro shora uvedené skupiny a průkazy profesní způsobilosti řidiče se vydávají s platnosti na 5 let.

 

Registrační značky na přání

K datu 1. ledna 2016 nabyla účinnosti část novelizovaného zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v části formy, provedení, obsahu a přidělení registrační značky na přání. Formulář "Žádosti o přidělení registrační značky na přání" (tisk oboustranně na formát A4) a "Žádosti o rezervaci registrační značky na přání" naleznete v sekci Formuláře.