Ověření matričních dokladů pro použití v cizině

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ověření matričních dokladů pro použití v cizině

 2. Základní informace k životní situaci

  Mají-li být doklady vydané matričním úřadem použity v cizině, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad provede na žádost jejich ověření.

  Upozornění 

  Dnem 16. února 2019 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191. Dle tohoto nařízení od data 16.02.2019 není nutno pro použití ve státech EU opatřovat matriční doklady vyšším ověřením a poté doložkou „Apostille“. K matričnímu dokladu je možné připojit tzv. vícejazyčný formulář, který nahrazuje úřední překlad do cizího jazyka. Formulář připojí na požádání příslušný matriční úřad bezplatně. Nebude-li matriční doklad  vydaný v EU opatřen formulářem, podle uvedeného nařízení není rovněž třeba s účinností od 16. 2. 2019 vyžadovat jeho opatření ověřovací doložkou „Apostille“. Doklad však musí být opatřen úředním překladem.

  Matriční úřady v Ostravě:

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Kterákoliv osoba požadující ověření matričního dokladu pro použití v cizině.

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložit doklad k ověření.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad s rozšířenou působností provádí ověřování rodných, oddacích, úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství (dále jen „matriční doklad“), vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.
  Krajský úřad provádí ověřování matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a potvrzení o údajích ve sbírce listin a druhopisu matriční knihy vedené do roku 1958, vydaných matričními úřady a úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.
  Pokud došlo k matriční události (tj. k narození, uzavření manželství nebo úmrtí) ve správním obvodu města Ostravy můžete si podat tuto žádost na:

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, odd. správních činností, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Oddělení správních činností odboru vnitřních věcí MMO, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  Úřední dny:

   

  Bc. Jana Grossmannová
  referent matriční agendy
  +420599443498 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Lenka Kaločová
  metodik matrik
  +420599443324 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Jarmila Trchalíková
  referent agendy správního řízení
  +420599442222 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti,
  • matriční doklady vydané matričními úřady v okrese Ostrava-město po 1. 7. 2001, které mají být ověřeny pro použití v cizině

  Matriční doklady vydané před 1. 7. 2001 nelze pro použití v cizině ověřit.  Je nutno požádat příslušný matriční úřad o vystavení nového matričního dokladu.

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář žádosti není stanoven, je možné napsat si žádost volnou formou.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vyšší ověření matričního dokladu pro použití v cizině je zpoplatněno správním poplatkem 100 Kč za jeden matriční doklad. Poplatek je vybírán na místě v hotovosti. V případě písemné žádosti je nutno spolu se žádostí a matričním dokladem zaslat rovněž správní poplatek v hotovosti. Konečné ověření (apostila, superlegalizace) je zpoplatněno správním poplatkem 300 Kč (za každý matriční doklad), který je možno uhradit formou kolkové známky nebo platební kartou. Konečné ověření - apostilu a superlegalizaci provádí pouze Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, konzulární odbor, legalizační oddělení, Hradčanské náměstí 5, 118 00 Praha 1.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ověření dokladu pro použití v cizině se vyřizuje na počkání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu oddělení správních činností odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy.

  Můžete použít tyto kontakty:

  Podání žádosti o ověření dokladu pro použití v cizině není možné řešit elektronickou poštou. Není totiž možné současně předložit potřebné matriční doklady k ověření.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

  vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny, správním orgánem nelze tuto žádost odmítnout (v případě věcné nepříslušnosti by žádost byla postoupena věcně a místně příslušnému úřadu).

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Důležité odkazy na stránkách Ministerstva vnitra:

  http://www.mvcr.cz/

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno