Zprostředkování kontaktu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zprostředkování kontaktu

 2. Základní informace k životní situaci

  Občan České republiky starší 15 let (dále jen "kontaktující osoba") podá písemnou žádost o zprostředkování kontaktu s jiným občanem České republiky (dále jen "kontaktovaná osoba").

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan České republiky starší 15 let.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Ministerstvo vnitra provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel, a pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. 

  V případě, že kontaktovanou osobu nelze jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o doručovací adrese, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost Ministerstvo vnitra kontaktující osobě.

  V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a Ministerstvo vnitra ověří, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

  Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o zprostředkování kontaktu, v žádosti kontaktující osoba uvede své

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje
  • důvod pro zprostředkování kontaktu

   

  a  ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat:

  • jméno, příp. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu.  

  V žádosti může prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

  Žádost opatří úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k přijetí žádosti.

  Žádost lze rovněž podat elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O zprostředkování kontaktu lze požádat na kterémkoliv

  • matričním úřadě
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností
  • krajském úřadě
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na kterémkoliv matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě a na Ministerstvu vnitra.

  Ve správním obvodu statutárního města Ostrava: 

  • na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení správních činností, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava

                         

  Úřední dny:  

   

  Použít můžete tyto kontakty:

  Lenka Procházková    

  referent agendy EO

  tel. 844121314

  402 / Gorkého ul. 

  Ivana Skočovská    

  referent agendy EO

  tel. 844121314

  406 / Gorkého ul.

  Pavla Skrzeczková      

  referent agendy EO

  tel. 844121314

  410 / Gorkého ul.

  Marcela Uhlářová            

  referent agendy EO

  tel. 844121314

  406 / Gorkého ul.

   

  • na Úřadech městských obvodů pověřených vedením matrik:
  • Mariánské Hory a Hulváky
  • Moravská Ostrava a Přívoz
  • Ostrava-Jih
  • Polanka nad Odrou
  • Poruba
  • Radvanice a Bartovice
  • Slezská Ostrava
  • Stará Bělá
  • Svinov
  • Vítkovice

   

  • na matričním úřadě:

  Velká Polom, Klimkovice, Vřesina, Šenov, Václavovice, Vratimov, Stará Ves nad Ondřejnicí

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Kontaktující osoba je povinna prokázat svou totožnost.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o zprostředkování kontaktu (3418 Kb)

  Tiskopis „Žádost o zprostředkování kontaktu“ lze získat u

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí
  • úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy  pověřených vedením matrik
  • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností

  Vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
  Písemná žádost o zprostředkování kontaktu nemusí být podána na uvedeném tiskopise.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek ve výši 500,- Kč, a to formou

  • kolkové známky v hodnotě 500,- Kč
  • v hotovosti při podání žádosti na úřadě
  • zasláním na účet Ministerstva vnitra č. 3711-8920071/0710, jako variabilní symbol se použije číslo ve tvaru 1111...., kdy na pozice teček napíše žadatel část svého rodného čísla, uvedeného za lomítkem, specifický symbol 433 a jako zprávu pro příjemce uvede své jméno a příjmení.

  V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů                                                               
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  20.06.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno