Shromažďování občanů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Shromažďování občanů

 2. Základní informace k životní situaci

  Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod.

  Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

  Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech.

  Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti.

  Shromáždění lze konat bylo-li shromáždění řádně oznámeno oprávněnou osobou a nebylo-li příslušným úřadem vyvěšeno na úřední desce tohoto úřadu písemné vyhotovení o zákazu konání shromáždění.

  Rozhodnutí o zákazu musí být vyvěšeno do 3 dnů od okamžiku přijetí platného oznámení.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Shromáždění může svolat občan České republiky starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby) se sídlem na území České republiky a nebo skupina osob (dále jen „svolavatel“).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Oznámení o shromáždění se podává písemně nebo osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
  1. Úřad městského obvodu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat (nepřesahuje-li místo konání shromáždění území městského obvodu),
  2. obecní úřad obce zařazené do správního obvodu města Ostravy, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat (nepřesahuje-li místo konání shromáždění území obce),
  3. Magistrát města Ostravy - odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod úřadu městského obvodu,
  4. Magistrát města Ostravy - odbor vnitřních věcí, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu obce zařazené do správního obvodu Magistrátu města Ostravy (s výjimkou Vratimova),
  5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod Magistrátu města Ostravy,
  6. Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Oznámení o připravovaném shromáždění je možné podat během úředních hodin Magistrátu města Ostravy.

  Bc. Jana Grossmannová
  referent matriční agendy
  +420599443498 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Hana Pustková
  právník
  +420599443610 137 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V oznámení o připravovaném shromáždění uvede svolavatel/zástupce svolavatele:

  fyzická osoba:

  • jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu místa hlášeného pobytu (jde-li o cizince), adresu pro doručování (neshoduje-li se s adresou místa pobytu), adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj;

  právnická osoba:

  • název, sídlo a jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt nebo adresu místa hlášeného pobytu (jde-li o cizince), adresu pro doručování (neshoduje-li se s adresou místa pobytu), adresu pro zasílání informací elektronickou poštou, telefonní číslo nebo jiný dostupný kontaktní údaj toho, kdo právnickou osobu v této věci zastupuje;

  a dále svolavatel/zástupce svolavatele uvede:

  • účel shromáždění, den a místo jeho konání, doba zahájení, předpokládaná doba ukončení (koná-li se na veřejném prostranství), předpokládaný počet účastníků shromáždění,
  • opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem (potřebný počet pořadatelů starších 18 let, způsob jejich označení),
  • jde-li o pouliční průvod, uvede se výchozí místo, trasa a místo ukončení, má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejné prostranství, přikládá se souhlas vlastníka, popř. uživatele pozemku.

  Svolavatel musí uvést zákonem stanovené, úplné, přesné a pravdivé výše uvedené údaje. V opačném případě ho úřad při osobním podání upozorní s tím, že nebudou-li tyto vady odstraněny, nepůjde o platné oznámení. Svolavatel může na místě tyto vady odstranit. V případě, kdy je oznámení předloženo jiným způsobem, úřad svolavatele na vady neprodleně písemně upozorní. Povinnost svolavatele je splněna, jestliže vady oznámení byly odstraněny ve stanovené lhůtě.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář pro fyzické osoby je k dispozici zde.

  Formulář pro právnické osoby je k dispozici zde.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit příslušnému úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem.

  Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Úřad nepřihlíží k oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění.

  O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemní vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo v jinou dobu.

  Úřad může svolavateli uložit, aby shromáždění konané ve večerních hodinách bylo ukončeno tak, aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.

  Úřad shromáždění zakáže, jestliže by oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě:

  • popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
  • dopouštět se násilí nebo hrubé neslušnosti, jinak porušovat ústavu a zákony.

  Úřad shromáždění zakáže též tehdy, jestliže:

  • se má konat na místě, kde by účastníkům hrozilo závažné nebezpečí pro jejich zdraví nebo,
  • se na stejném místě a ve stejnou dobu má podle dříve doručeného oznámení konat jiné shromáždění a mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby jeho konání.

  Úřad může shromáždění zakázat:

  • má-li být konáno v místě, kde by nutné omezení dopravy a zásobování bylo v závažném rozporu se zájmem obyvatelstva, lze-li bez nepřiměřených obtíží konat shromáždění jinde, aniž by se tím zmařil oznámený účel shromáždění.

  Úřad může shromáždění rozpustit:

  • koná-li se zakázané shromáždění,
  • nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz,
  • shromáždění nebylo oznámeno, a jestliže nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz,
  • účastníci páchají trestnou činnost.

  Povinnosti svolavatele:

  • poskytnout MMO na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění, zejména plnit pokyny MMO a Policie ČR a splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy,
  • být přítomen na jím oznámeném shromáždění a řídit jeho průběh tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu shromáždění uvedeného v oznámení,
  • dávat závazné pokyny pořadatelům,
  • dbát o pokojný průběh shromáždění a činit opatření, aby nebyl narušován,
  • shromáždění ukončit,
  • nepodaří-li se svolavateli při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu, požádá bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc MMO nebo Policii ČR a vlastními prostředky vyzve účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění; může tak učinit též, jestliže se účastníci po ukončení shromáždění pokojně nerozejdou.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  ISDS :  5zubv7w

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí úřadu o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který rozhodnutí vydal. Rozhodnutí musí být přiloženo – písemné vyhotovení rozhodnutí vydá úřad svolavateli na žádost. Opravný prostředek nemá odkladný účinek. Soud rozhodne do 3 dnů.

  Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů žalobu ke krajskému soudu, v jehož obvodu je sídlo úřadu, který shromáždění rozpustil. Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Za přestupky proti právu shromažďovacímu lze uložit napomenutí nebo pokutu (do výše 15 000 Kč u fyzických osob a do výše 30 000 Kč u právnických osob), případně propadnutí věci. Dále viz § 14 a § 14a zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.04.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno