Identifikace klienta

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Identifikace klienta

 2. Základní informace k životní situaci

  Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), je s účinností od 1. 9. 2008 bráněno jakémukoliv jednání sledujícímu zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody. Zákon stanoví, že první identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Identifikace se provádí na žádost klienta nebo povinné osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Zákon stanoví, že povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy a teprve brání-li tomu závažné důvody, může identifikaci provést notář, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností. Identifikovaný klient se musí dostavit osobně.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Je třeba se dostavit na příslušný úřad nebo k notáři a předložit ověřující osobě žádost a doklady, na jejichž základě bude identifikace provedena.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Identifikaci provádí kterýkoli notář, krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.

  V Ostravě:
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • Notáři
  • Magistrát města Ostravy - odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Obrátit se lze na kterýkoli úřad uvedený v předchozím bodě nebo notáře. Identifikace není vázána na místo pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • žádost o provedení identifikace;
  • fyzická osoba platný průkaz totožnosti;
  • zmocněnec i originál plné moci, příp. ověřenou kopii plné moci;
  • zákonný zástupce i doklady, kterými doloží identifikační údaje zastoupeného;
  • právnická osoba platný výpis z rejstříku, v němž je povinně evidována, nebo jiný platný doklad prokazující její existenci a identifikační údaje právnické osoby a dále průkaz totožnosti fyzické osoby, která v daném obchodu jedná jménem právnické osoby
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  CzechPoint.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Ten, kdo provede identifikaci, vybere za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci správní poplatek ve výši 200,- Kč, a to podle položky 10 písm. c) sazebníku stanoveného zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za porušení zákonných povinností stanoví zákon.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  webové stránky www.mvcr.cz (Ministerstvo vnitra – Sbírka zákonů)

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno