Vidimace a legalizace

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vidimace a legalizace

 2. Základní informace k životní situaci

  Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Vidimace a legalizace se provádí na žádost (§ 6 odst. 3 a §10 odst. 3 zákona o ověřování).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Vidimace se neprovede: 
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
  • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),
  • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,
  • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o

           1. prvopis,

           2. již ověřenou vidimovanou listinu,

           3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

           4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

           5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

  Legalizace se neprovede:
  • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
  • jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,
  • nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,
  • nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,
  • jde-li o legalizaci podpisu dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského,
  • jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,
  • jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

  O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
  Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

  Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem úředního razítka.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Na příslušném úřadě předložením ověřující osobě vidimovanou listinu nebo listiny, na níž má být legalizován podpis.

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Vidimaci i legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad, úřad s rozšířenou působností, úřad městské části nebo městského obvodu statutárně členěného města, obecní úřad, držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  V Ostravě:

  • kterýkoliv úřad městského obvodu
  • Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb - kontakty
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje
  • držitel poštovní licence
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.

  Žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, předloží k prokázání své totožnosti platný

  • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,  
  • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu11), jde-li o cizince, nebo  
  • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

  K vidimaci na úřadě předložte vidimovanou listinu a listinu, z níž byla pořízena.

  Na požádání lze zhotovit na Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení středisko informačních služeb pro účely vidimace fotokopie listin za úhradu věcných nákladů.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 50,- Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Je-li správní orgán požádán o ověření (vidimaci a legalizaci) a jsou-li splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán tento úkon bez dalšího provede (§ 155 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o ověřování). Podmínkou je, že listina musí být již podepsána žadatelem.  Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů, nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

  Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Ministerstvo vnitra ČR  www.mvcr.cz , www.portal.gov.cz

   

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno