Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

 2. Základní informace k životní situaci

  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

  Vydávají výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
  • Insolvenční rejstřík
  • Trestní rejstřík právnických osob
  • Veřejný výpis údajů z registru osob

  Vydávají výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Bodové hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
  • Výpis údajů z registru obyvatel
  • Výpis údajů z registru osob
  • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
  • Výpis o využití údajů z registru osob

  Autorizují kontaktní osoby, které žádají o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly.  

  Přijímají podání:

  • Žádost o zřízení datové schránky
  • Žádost o znepřístupnění údajů k datové schránce a vydání nových
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro právnické osoby
  • Registr živnostenského podnikání - podání pro fyzické osob
  • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
  • Žádost o změnu údajů v registru osob
  • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
  • Žádost o zprostředkovanou identifikaci

  Provádí autorizovanou konverzi dokumentů

  1. Konverze z listinné do elektronické podoby
  2. Konverze z elektronické do listinné podoby
  3. Ověření provedení autorizované konverze
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O vydání ověřeného výpisu: z veřejné evidence může požádat jakákoli fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele), z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). V případě žádosti o vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je někdy nezbytné doložit i platný řidičský průkaz. Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

  O vydání přístupu do MA ISOH může požádat osobně provozovatel zařízení ke sběru autovraků či zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci, a to po předložení: identifikace provozovatele – tj. výpisu z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT) , identifikace žadatele – tj. platného občanského průkazu a plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.

  Žadatelem v případě podání zpracovávaných agendou Czech POINTmůže být fyzická a právnická osoba, stejně tak v případě autorizované konverze. V případě žádostí spojených s ISDS (informačním systémem datových schránek) je žadatel povinen prokazovat totožnost. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Výpisy z veřejných evidencí (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách, Trestní rejstřík právnických osob, Insolvenční rejstřík):

  Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku: 

   • u Obchodního rejstříku IČ subjektu
   • u Živnostenského rejstříku IČ podnikatele / fyzické osoby
   • u Katastru nemovitostí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo pozemku, nebo číslo popisné
   • u Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
   • u Insolvenčního rejstříku IČ subjektu
   • u Trestního rejstříku právnických osob IČ subjektu

   

  Výpisy z neveřejných evidencí : 

  • Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisu je třeba přímo na pracovišti Czech POINT podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
  • Bodové hodnocení řidiče: Pro vydání ověřeného výpisu je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) a někdy také předložit platný řidičský průkaz.

   

  Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). 

   

  Autorizace kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH: Pro vydání přístupu do MA ISOH je třeba doložit: identifikaci provozovatele – tj. výpis z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT) , identifikaci žadatele – tj. platný občanský průkaz a plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Všechny služby, jež agenda Czech POINT poskytuje, jsou zahajovány ústní žádostí na příslušném pracovišti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, budova Radnice města Ostravy,kanceláře 105, 106 (vlevo od hlavního vstupu).  Úřední hodiny oddělení střediska informačních služeb naleznete pod tímto odkazem.

  Lukáš Lukša, DiS.
  referent agend eGovernmentu
  +420599443242
  599443001
  105 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Klára Skřičková, DiS.
  referent agend eGovernmentu
  +420599442382
  599443001
  106 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Jana Vronková
  referent agend eGovernmentu
  +420599443242 105 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V případě žádosti o vydání výpisu:

  • z Rejstříku trestů musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
  • z Bodového hodnocení řidiče musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem) a někdy platný řidičský průkaz. Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
  • V případě vydání výpisů z veřejných evidencí nepředkládá žadatel žádné doklady. 

  V případě žádosti o autorizaci kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství) za účelem podání agendy nebo její kontroly, je nutné předložit: identifikaci provozovatele – tj. výpis z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT), identifikaci žadatele – tj. platný občanský průkaz a plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis a musí být vystavena na předepsaném tiskopise (viz FORMULÁŘE)

  V případě jakýchkoli podání doloží žadatel svou totožnost.

  V žádostech o autorizovanou konverzi nepředkládá žadatel žádné doklady.  

   

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky jsou hrazeny na místě v hotovosti. Žadatel obdrží potvrzení o zaplacení. Tabulku správních poplatků za úkony agendy Czech POINT naleznete zde.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ověřený výpis z informačního systému veřejné správy, popř. oprávnění k přístupu do MA ISOH obdrží žadatel bezprostředně po podání žádosti. Všechna podání jsou zpracovávána rovněž bezprostředně po podání žádosti. Autorizovanou konverzi zpracovává pracoviště zpravidla okamžitě, v případě, že se jedná o velký objem konvertovaných dokumentů, je s žadatelem dohodnuta doba předání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  _

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují.

   

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Žádné sankce nejsou uplatňovány.

   

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
  Neoficiální výpisy z obchodního rejstříku www.justice.cz
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  30.09.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno