Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

 2. Základní informace k životní situaci

  Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
  • podání vůči státní správě
  • konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak
  • založení a správa datové schránky
  • a další.

  Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

  Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Digitální a informační agentura udělila autorizaci.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O vydání ověřeného výpisu: z veřejné evidence může požádat jakákoli fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele), z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). V případě žádosti o vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je někdy nezbytné doložit i platný řidičský průkaz. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

  Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH musí žadatel předložit:

  • identifikaci provozovatele (identifikační číslo organizace),
  • platný dokladu totožnosti,
  • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že se nejedná o statutární orgán provozovatele.

  Podrobnější informace o problematice autovraků jsou k dispozici na https://autovraky.mzp.cz/autovrak/.

  Žadatelem v případě podání zpracovávaných agendou Czech POINT může být fyzická a právnická osoba, stejně tak v případě autorizované konverze. V případě žádostí spojených s ISDS (informačním systémem datových schránek) je žadatel povinen prokazovat totožnost. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Výpisy z veřejných evidencí (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách, Trestní rejstřík právnických osob, Insolvenční rejstřík):

  Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku: 

  • u Obchodního rejstříku IČ subjektu
  • u Živnostenského rejstříku IČ podnikatele / fyzické osoby
  • u Katastru nemovitostí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo pozemku, nebo číslo popisné
  • u Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
  • u Insolvenčního rejstříku IČ subjektu
  • u Trestního rejstříku právnických osob IČ subjektu

   Výpisy z neveřejných evidencí : 

  • Rejstřík trestů: Žadatel o výpis z Rejstříku trestů musí mít platný doklad totožnosti. Výpis lze vydat i cizincům. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
  • Bodové hodnocení řidiče: O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
  • Výpis elektronických receptů: O výpis si může žádat fyzická osoba na sebe, případně i rodič, jakožto zákonný zástupce dítěte do 18 let věku, i zmocněná osoba. Zastoupení i zmocnění je nutné doložit příslušnými doklady.

  • Výpis z evidence záznamů o očkování pacienta: O výpis elektronických receptů pacienta může žadatel požádat těmito způsoby: Osobně po předložení dokladu totožnosti, nebo prostřednictvím zmocněnce, který předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo prostřednictvím zákonného zástupce, který předloží svůj doklad totožnosti. Pokud je rodičem, musí také mít s sebou rodný list dítěte. Je-li opatrovníkem, pak předloží soudní rozhodnutí o předání do opatrovnictví.

  • Digitální certifikát EU COVID: O vydání může žadatel požádat těmito způsoby: Osobně po předložení dokladu totožnosti, nebo prostřednictvím zmocněnce, který předloží svůj doklad totožnosti a plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo jako zákonný zástupce  pokud z kontextu vyplyne, že se žádá pro dítě nebo opatrovance svěřeného soudním rozhodnutím.
  • Autorizace kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH: Pro vydání přístupových údajů do MA ISOH musí žadatel předložit: identifikaci provozovatele (identifikační číslo organizace), platný dokladu totožnosti, plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH v případě, že se nejedná o statutární orgán provozovatele.
  • Vzor plné moci - autorizace kontaktní osoby MA ISOH
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Všechny služby, jež agenda Czech POINT poskytuje, jsou zahajovány ústní žádostí na příslušném pracovišti.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, budova Radnice města Ostravy, kanceláře č. 105 a 106 (vlevo od hlavního vstupu).

  Úřední hodiny oddělení střediska informačních služeb naleznete pod tímto odkazem.

  Lukáš Lukša, DiS.
  referent agend eGovernmentu
  +420599443242
  599443001
  105 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Klára Skřičková, DiS.
  referent agend eGovernmentu
  +420599442382
  599443001
  106 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Jana Vronková
  referent agend eGovernmentu
  +420599443242 105 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  V případě žádosti o vydání výpisu:

  • z neveřejných evidencí musí doložit žadatel svou totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem). Osoba v zastoupení musí doložit svou totožnost a úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc)
  • z veřejných evidencí nepředkládá žadatel žádné doklady. 

  V žádostech o autorizovanou konverzi nepředkládá žadatel žádné doklady. 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky je možné uhradit na místě v hotovosti či platební kartou. Následně žadatel obdrží potvrzení o zaplacení správního poplatku.

  Tabulku správních poplatků za úkony agendy Czech POINT naleznete zde.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Všechna podání jsou zpracovávána bezprostředně po podání žádosti.

  Autorizovanou konverzi zpracovává pracoviště zpravidla okamžitě, v případě, že se jedná o velký objem konvertovaných dokumentů, je s žadatelem dohodnuta doba předání.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  _

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Žádné sankce nejsou uplatňovány.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
  Neoficiální výpisy z obchodního rejstříku www.justice.cz
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  26.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno