Vydání cestovního dokladu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání cestovního dokladu

 2. Základní informace k životní situaci

  Cestovat do zahraničí lze pouze s platným cestovním dokladem (cestovní pas, cestovní průkaz,  diplomatický pas, služební pas, náhradní cestovní doklad Evropské unie a jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy). Cestovní doklad může mít občan České republiky již od narození. Cestovní  pasy se  vydávají s územní platností do všech států světa. 

                      

  pas

  Cestovní  pas se  strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat  s biometrickými  údaji  (dále jen „ pas") vydává kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze úřad městské části Praha 1-22, pasy vydané ve zkrácených lhůtách vydává také Ministerstvo vnitra ČR.  

  Otisky prstů se pořizují u občanů starších 12 let. Pokud u občana není možné pořídit otisky prstů rukou z důvodu anatomických nebo fyziologických změn, popřípadě zdravotního postižení rukou, vydá se cestovní pas, v němž jsou z biometrických údajů zpracovány pouze údaje o zobrazení obličeje. Při pořizování otisků prstů je nutné dbát na to, aby prsty nebyly mokré, mastné, zašpiněné nebo popsané, např. propisovací tužkou, barvou nebo fixem.

  Cestovní průkaz lze vydat občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, a to v odůvodněných případech, např. při ztrátě cestovního dokladu v zahraničí. Vydává se k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Cestovní průkaz vydává pouze zastupitelský úřad v zahraničí  s dobou platnosti nejvýše 6 měsíců.

  Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu, slouží pro malý příhraniční styk.

   

  Pozor na platnost cestovního pasu!!!

  Magistrát města Ostravy, odbor vnitřních věcí upozorňuje občany, kteří plánují vycestovat do zahraničí, aby si ve svém vlastním zájmu překontrolovali platnost pasu. Některé státy požadují, aby platnost pasu byla delší než 6 měsíců při vstupu do cizí země, popřípadě při opuštění cizí země.

  Zároveň upozorňujeme, že i děti musí mít při vycestování mimo Českou republiku vlastní cestovní doklad.

  Do států Evropské unie, ale také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Islandu, Lichtenštejnska Makedonie, Moldavska, Srbska a Švýcarska lze cestovat i na občanský průkaz.

  Občanům proto doporučujeme, aby si s dostatečným časovým předstihem před cestou do zahraničí, ideálně před koupí letenky nebo pobytu, překontrolovali platnost stávajícího dokladu a aktuální požadavky na platnost cestovního dokladu konkrétní země. Potřebné informace lze získat na příslušné ambasádě, obecné informace včetně kontaktních údajů na jednotlivé ambasády na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR www.mzv.cz . 

  Od 1. července 2018 došlo ke změnám ve lhůtách i výši správních poplatků u cestovních pasů vydaných ve zkrácené lhůtě!

  pro občany starší 15 let

  • lhůta 30 dnů, správní poplatek 600,- Kč, platnost dokladu 10 let
  • lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek nyní 3 000,- Kč, platnost dokladu 10 let
  • lhůta v pracovních dnech do 24 hodin (nelze o víkendech a svátcích), správní poplatek 6 000 Kč, platnost dokladu 10 let 

   

  pro občany mladší 15 let

  • lhůta 30 dnů, správní poplatek 100,- Kč, platnost dokladu 5 let
  • lhůta 5 pracovních dnů, správní poplatek nyní 1 000,- Kč, platnost dokladu 5 let
  • lhůta v pracovních dnech do 24 hodin (nelze o víkendech a svátcích), správní poplatek 2 000 Kč, platnost dokladu 5 let
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan, jemuž má být cestovní pas vydán, je povinen podepsat žádost o vydání cestovního pasu digitalizovaným podpisem; digitalizovaný podpis občana se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka. Žádá-li občan o vydání dalšího pasu, musí žádost obsahovat i odůvodnění žádosti o další cestovní pas. Povinnost předložit vyplněnou žádost o vydání cestovního pasu se na občana nevztahuje.

  Žadatel je občan starší 18 let

  Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let.

  Žadatel se dostaví osobně a předloží:

  • platný občanský průkaz 
  • cestovní pas (pokud byl vydán) 
  • správní poplatek 600,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve lhůtě 30 dnů

  (poplatek se hradí při podání žádosti.)

  • správní poplatek 3 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve lhůtě do 5 pracovních dnů

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a také přebíráte u Magistrátu města Ostravy. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, ale přebíráte cestovní pas u Ministerstva vnitra ČR, je poplatek rozdělen na 2 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 1 000,- Kč u Ministerstva vnitra)

  • správní poplatek 6 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Ministerstva vnitra. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, cestovní pas přebíráte u Ministerstva vnitra a poplatek je rozdělen na 4 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 2 000,- Kč u Ministerstva vnitra ČR)

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování

  Žadatel je občan starší 15 let a mladší 18 let

  Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Vzor - souhlas s vydáním CD.

  1. Žadatel se dostaví osobně a předloží:
  • svůj platný občanský průkaz
  • rodný list  
  • cestovní pas (pokud byl vydán) 
  • souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu včetně úředně ověřeného podpisu zákonného zástupce žadatele (v případě osobní účasti zákonného zástupce se provede ověření souhlasu pracovník u příjmu žádosti) 
  • správní poplatek 600,-Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve lhůtě 30 dnů

  (poplatek se hradí při podání žádosti)

  • správní poplatek 3 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Magistrátu města Ostravy nebo u Ministerstva vnitra ČR. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, ale přebíráte cestovní pas u Ministerstva vnitra ČR, je poplatek rozdělen na 2 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 1 000,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.)
  • správní poplatek 6 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Ministerstva vnitra. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, cestovní pas přebíráte u Ministerstva vnitra a poplatek je rozdělen na  4 000,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 2 000,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.)

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování. 

  Žadatel je občan 0-15 let

  Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

  Jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

  Zákonný zástupce nebo osoba oprávněná k podání žádosti předloží:

  • svůj platný občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • cestovní pas dítěte (pokud byl vydán)
  • správní poplatek 100,- Kč (platnost dokladu 5 let), doklad je vydán ve lhůtě 30 dnů

  (poplatek se hradí při podání žádosti)

  • správní poplatek 1 000,- Kč (platnost dokladu 5 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Magistrátu města Ostravy nebo u Ministerstva vnitra ČR. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, ale přebíráte cestovní pas u Ministerstva vnitra ČR, je poplatek rozdělen na 500,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 500,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.)

  • správní poplatek 2 000,- Kč (platnost dokladu 10 let), doklad je vydán ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin

  (Poplatek se hradí celý při podání žádosti, pokud o cestovní pas žádáte a i přebíráte u Ministerstva vnitra. Pokud je žádost podána u Magistrátu města Ostravy, cestovní pas přebíráte u Ministerstva vnitra a poplatek je rozdělen na 1 500,- Kč u Magistrátu města Ostravy a 500,- Kč u Ministerstva vnitra ČR.) 

  Převzetí e - pasu

  Převzetí cestovního pasu u oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Ostravy je možné po dobu stanovených úředních hodin.

  Informaci o vyhotovených cestovních pasech zjistíte zde.

  Převzetí cestovních pasů vydaných ve zkrácených lhůtách 5 pracovních dní nebo 24 hodin v pracovních dnech u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 1623/72, Praha 4, je možné:

  pondělí:           8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
  úterý:              8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
  středa:             8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
  čtvrtek:           8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 15:00
  pátek:              8:00   -  11:00,  technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00

  Pro objednání se u MVČR klikněte zde.

  Občan si při podání žádosti o cestovní pas může zvolit místo převzetí vyhotoveného cestovního pasu, a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud se místo převzetí liší od místa podání žádosti, hradí se  za převzetí správní poplatek ve výši 100,- Kč (příklad podání v Ostravě, převzetí v Praze)  

  K převzetí je vždy nutné předložit doklady prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou a je z něj patrná podoba (např. platným cestovním pasem).

  Cestovní pas musí osobně převzít:

  • občan starší 15 let, 
  • zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 
  • opatrovník jmenovaný soudem občanovi z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti, 
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana staršího 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, bylo schváleno soudem, 
  • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem 28), nebo 
  • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy, 
  • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě zvláštní plné moci (vzor)  s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  Leták MV Poučení pro držitele cestovního pasu 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí stanovených zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o vydání cestovního pasu se  strojově čitelnými údaji a s nosičem  dat  s biometrickými  údaji  v České republice podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1-22 nebo u Ministerstva vnitra (jen u cestovních dokladů vydaných ve zkrácených lhůtách). 

  V zahraničí lze žádost o cestovní pas podat prostřednictvím zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu v zahraničí si občan může zvolit za místo převzetí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je hlášen k trvalému pobytu nebo podle posledního místa trvalého pobytu na území České republiky.

  Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

   

  Při podání žádosti je vždy nutná osobní přítomnost budoucího držitele cestovního pasu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  V Ostravě lze žádost o vydání cestovního pasu podat u Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, ul.  Gorkého 2, Moravská Ostrava. Najdete nás naproti bývalého hotelového domu Jindřich, tramvajová zastávka Důl Jindřich. 

  Úřední hodiny:

   

    mapa

                         

  V případě společné návštěvy úřadu, např. manželů, nebo rodičů s dětmi, musí mít každý svůj lístek s pořadovým číslem.

  Upozorňujeme, že vydávání lístků z vyvolávacího systému je zahájeno vždy v 7.30 hodin, poslední lístek z vyvolávacího systému bude vydán vždy 15 minut před skončením úředních hodin!

  V návaznosti na délku fronty k jednotlivým činnostem může dojít k dřívější blokaci systému pro vydávání pořadových lístků. Pro ověření dostupnosti pracovišť a zobrazení fronty k jednotlivým činnostem klikněte na tento odkaz.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Pro objednání k vyřízení občanského průkazu nebo pro zodpovězení dotazů k problematice vydávání cestovních dokladů využijte informační linku Kontaktního centra Magistrátu města Ostravy, která je v provozu ve dnech:

  Pondělí – Čtvrtek od 7.00 do 17.00 hodin a Pátek od 7.00 do 15.30 hodin, kontakt bezplatná telefonní linka 800 990 980 nebo zpoplatněná telefonní linka 599 499 311

  Prostřednictvím Kontaktního centra můžete: 

  • objednat se na konkrétní termín k vyřízení cestovního dokladu,
  • zjistit vytíženost jednotlivých přepážkových pracovišť,
  • zjistit, ze kterého data podání žádostí jsou doklady připraveny k vyzvednutí.

  Při objednání obdržíte číselný kód, který je následně při osobní návštěvě úřadu nutno zadat do vyvolávacího systému. Zadání číselného kódu je možné pouze v časovém intervalu 15 min. před a 15 min. po době objednání na zvolenou činnost. 

  Kontakty na pracoviště oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů odboru vnitřních věcí Magistrátu města Ostravy, ul. Gorkého 2, Ostrava.

  Ing. Alena Holmanová, MPA
  vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
  +420800990980 106 / Gorkého 2 (budova G)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Veškeré doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

  K podání žádosti o vydání cestovního pasu je nutné předložit doklady stanovené zákonem o cestovních dokladech, viz část  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o vydání e-pasu se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu. Nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje úředník při podání žádosti.   Zpracovaná žádost se vytiskne s vyobrazením obličeje a podpisem občana a předloží se občanovi, který svým podpisem stvrdí její správnost a úplnost.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Veškeré správní poplatky je nutné uhradit při podání žádosti v hotovosti nebo platební kartou na platebním terminálu.     

  Úkon

  Poplatek

  Vydání e-pasu pro  občana mladšího 15 let (lhůta 30 dní)

  100 Kč

  Vydání e-pasu pro   občana staršího 15 let (lhůta 30 dní)

  600 Kč

  Vydání e-pasu ve     zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů pro občana mladšího 15 let

  1 000 Kč

  Vydání e-pasu ve     zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů pro občana staršího 15 let

  3 000 Kč

  Vydání e-pasu ve     zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin pro občana staršího   15 let

  6 000 Kč

  Vydání e-pasu ve     zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin pro občana mladšího 15 let

  2 000 Kč

  Převzetí cestovního     pasu u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než   byla podána žádost

  (příklad podání   v Ostravě, převzetí v Praze)

  100 Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů. Je - li žádost o vydání cestovního pasu podána u diplomatické mise ČR nebo u konzulárního úřadu ČR (zastupitelský úřad) s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, je cestovní pas vydán ve lhůtě 120 dní. 

  Žádá – li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, vydá se mu cestovní pas ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin.  Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách nelze podat u zastupitelského úřadu. 

  Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit, platnost cestovního pasu je vždy 10 let u (cestovních pasů pro občany starší 15ti let) nebo 5 let (u cestovních pasů pro občany mladší 15ti let)!!!

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Prokázání státního občanství

  Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství ČR dokladem o nabytí státního občanství, které nesmí být starší jednoho roku. 

  Osvědčení o státním občanství vydá občanům, kteří nikdy neměli trvalý pobyt na území ČR, Úřad městské části Praha 1, Odbor matrik, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. 

  Osvědčení o státním občanství občanům, kteří měli poslední trvalý pobyt v Ostravě, vydá Krajský úřad Moravskoslezského kraje, oddělení státního občanství a matrik, 28. října 117, 702 18 Ostrava. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Více informací naleznete na internetovém portále www.esmo.cz.

  Upozorňujeme, že více rezervací pro jednu činnost na jediný den v rámci agend občanských průkazů a cestovních dokladů (např. v případě společné návštěvy manželů  nebo rodičů s dětmi) může provést pouze operátor call centra MMO, tel. 599 499 311 nebo 800 990 980. Přes portál elektronického objednávkového systému lze zadat na jeden konkrétní den pouze jednu objednávku pro danou činnost.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Právní předpis

   

  zákon č. 329/1999   Sb.

  o cestovních   dokladech, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška MV ČR č.   400/2011 Sb.

  kterou se provádí   zákon o občanských průkazech a cestovních   dokladech, ve znění pozdějších předpisů

  Vyhláška MV ČR č.   415/2006 Sb.

  kterou se stanoví   technické podmínky a postup při pořizování a   dalším zpracování biometrických   údajů obsažených v nosiči dat   cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

  Nařízení Rady (ES)   č. 2252/2004

  čl. 4 odst. 1: právo občana na ověření údajů obsažených v pase a jeho   právo   požadovat opravy nebo výmaz zjištěné nepřesnosti v osobních     údajích,

  čl. 4 odst. 3: použití biometrických prvků výlučně k ověřování pravosti   e-pasu   nebo totožnosti držitele pomocí přímo dostupných srovnatelných prvků v     případech, kdy je držitel e- pasu povinen podle právních předpisů e-pas     předkládat

  Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021

  k zákonu č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákonu č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonu č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 270/2021 Sb.

  kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech, v platném znění

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Cestovní doklady se vydávají a změny údajů v cestovních pasech nebo doplnění údajů v cestovních pasech se provádějí ve správním řízení, vedeném dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů  lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

  Zjistí-li  fyzická osoba nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo  zpracovatel (tímto může být např. krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat Ministerstvo vnitra o vysvětlení,
  b) požadovat, aby Ministerstvo vnitra nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý  stav. 

  V případě nevyhovění této žádosti má fyzická osoba právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud fyzické osobě vznikne v důsledku zpracování jejích osobních údajů jiná než majetková újma, může při uplatňování nároku postupovat podle zvláštního předpisu (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

  Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Ministerstva vnitra nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Pokud občan nesplní povinnost stanovenou zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek.

  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

  a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

  b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,

  c) při opuštění území ČR neoprávněně překročí státní hranici bez platného cestovního dokladu,

  d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

  e) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo doklad, který je zaplněn záznamy,

  f) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

  g) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,

  h) požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,

  i) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana,

  j) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

  Za přestupek podle písm. a) až i) lze uložit pokutu do 10 000,- Kč.  Za přestupek dle písm. j) lze uložit pokutu do 1 000 000,- Kč. K řízení o přestupcích podle písm. a) až i) je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana, není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen, přestupek projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle posledního místa trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt neměl nebo jej nelze zjistit, projednává přestupek Magistrát města Brna. K projednání přestupků dle písm. a), b),a e) až g) je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání cestovního dokladu. Správním orgánem příslušným k projednání přestupku dle písm. j) je Úřad pro ochranu osobních údajů. Přestupky dle písm. c) může projednat v příkazním řízení policie provádějící kontrolu cestovních dokladů.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:  www.mvcr.cz

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  10.05.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno