Navigace

Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

 2. Základní informace k životní situaci
  Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo pozemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické nebo právnické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění:

  • situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
  • situační výkres současného stavu v kopii katastrální mapy s popisem a zakreslením záměru a vyznačením účinků na okolí,
  • stanovisko správce povodí k předkládanému záměru,
  • dosud vydaná povolení, souhlasy a vyjádření vodoprávních úřadů, týkající se staveb, zařízení nebo činností, pokud se záměr týká jejich změn, změn jejich užívání nebo jejich odstranění.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy, 1.p., č. dv. 104 s uvedením veškerých náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností; pro území Vratimova s výjimkou případů uvedených v § 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (Městský úřad Vratimov je pro území města Vratimova příslušný k vydání vyjádření dle § 18 v případech, kdy je příslušný k udělení povolení a k vydání souhlasu podle § 105 odst. 2 písm. a, c).

  Do působnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje patří vyjádření dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění v případech, kdy je příslušný vydávat povolení (§ 107, písm. j – m, písm. w zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů).

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Ing. Ivana Bartošová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442223 410 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Petra Burešová
  specialista vodního hospodářství
  +420599443048 322A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Marek Horečka
  specialista vodního hospodářství
  +420599442313 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Radana Klimentová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442315 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lenka Kotarová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442314 322A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Kryštof Menšík
  specialista vodního hospodářství
  +420599442505 412 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Zuzana Miklasová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442094 407 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Jan Navrátil
  specialista vodního hospodářství
  +420599442200 411 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Barbora Niedobová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442385 407 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Bc. Jakub Pastrňák
  specialista vodního hospodářství
  +420599442450 409 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Jitka Poláchová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442506 410 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Renáta Rykalová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442374 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Luděk Strejček
  specialista vodního hospodářství
  +420599443296 412 / Sokolská tř. (přístavba k NR)
  Ing. Klára Strmeňová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442310 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Barbora Chmelová
  specialista vodního hospodářství
  +420599442311 324A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
  vedoucí oddělení vodního hospodářství
  +420599442384 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Náležitosti uvedené v bodě 4).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání je možno učinit v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny posta@ostrava.cz. Dále je možno pro podání využít jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno buď písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.08.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno