Navigace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu dle § 16 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

 2. Základní informace k životní situaci

  K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek, do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

  Pokud se do kanalizace vypouštějí odpadní vody obsahující zvlášť nebezpečné závadné látky nebo prioritní nebezpečné látky z jedné nebo více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba mít povolení samostatně pro každou z těchto výrob. Jsou-li průmyslové odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek nebo prioritních nebezpečných látek vypouštěny do kanalizace, která je součástí výrobního areálu, a jsou-li čištěny v zařízení určeném k čištění nebo zneškodňování těchto odpadních vod, může vodoprávní úřad vydat povolení až k místu vypouštění odpadních vod z tohoto zařízení

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické nebo právnické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Žádost o vydání povolení žadatel podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. K žádosti se připojí přílohy uvedené v příloze č. 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy, 1.p., č.dv. 104 s uvedením veškerých náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí v rámci působnosti obce s rozšířenou působností

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Ing. Petra Burešová
  specialista vodního hospodářství
  599443048 315 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Marek Horečka
  specialista vodního hospodářství
  599442313 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Radana Klimentová
  specialista vodního hospodářství
  599442315 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lenka Kotarová
  specialista vodního hospodářství
  599442314 322A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Zuzana Miklasová
  specialista vodního hospodářství
  599442094 325A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jan Navrátil
  specialista vodního hospodářství
  599442200 326A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jana Neplechová, Ph.D.
  specialista vodního hospodářství
  599442505 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jitka Poláchová
  specialista vodního hospodářství
  599442506 315 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Renáta Rykalová
  specialista vodního hospodářství
  599442374 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
  vedoucí oddělení vodního hospodářství
  599442384 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Eva Zápalková
  referent strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
  599442947 350C / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Náležitosti uvedené v bodě 4).

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Vlastník, popřípadě provozovatel kanalizace.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Jedná se o nedovolené vypouštění vod dle § 116, odst. 1, písm. d) resp. §125a, odst. 1, písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., za které lze uložit sankci až do výše 100 000 Kč resp. 5 000 000 Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno