Navigace

Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

 2. Základní informace k životní situaci

  Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry, a to

  • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry,
  • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,
  • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno,
  • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku,
  • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů,
  • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu,
  • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; nestanoví-li tento zákon jinak, vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
  • k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu, nebo
  • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzické nebo právnické osoby.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonův platném znění:

  • situaci širších vztahů místa zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti a jeho okolí, schematicky zakreslenou do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000,
  • kopii katastrální mapy území, jehož se souhlas týká, s popisem a zakreslením záměru místa stavby, zařízení nebo činnosti,
  • dokumentaci zamýšlené stavby, zařízení nebo činnosti, včetně odborného posouzení jejich vlivu na odtokové poměry, pokud mohou být dotčeny,
  • stanovisko správce povodí k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti,
  • vyjádření příslušného správce vodního toku k předkládanému záměru stavby, zařízení nebo činnosti, jde-li o záměr související s tímto vodním tokem,
  • k žádosti o souhlas k vrtům nebo geologickým pracím podle odstavce v ochranném pásmu stanoveném podle lázeňského zákona žadatel předloží vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle zákona o geologických pracích.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemnou žádost pošlete poštou nebo podejte osobně na podatelně Magistrátu města Ostravy, 1.p., č.dv. 104 s uvedením veškerých náležitostí. 

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí v rámci působnosti obce s pověřeným obecním úřadem a v působnosti obce s rozšířenou působností; pro území Vratimova s výjimkou případů uvedených v § 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (Městský úřad Vratimov je pro území města Vratimova příslušný k udělení souhlasu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění – ke stavbám jednotlivých obytných budov, k těžbě nerostů nebo terénním úpravám v záplavových územích neovlivňujících odtokové poměry, ke stavbám jednotlivých obytných budov ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku a ke stavbám jednotlivých obytných budov v ochranných pásmech vodních zdrojů).

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30  Ostrava

  Ing. Petra Burešová
  specialista vodního hospodářství
  599443048 315 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Marek Horečka
  specialista vodního hospodářství
  599442313 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Radana Klimentová
  specialista vodního hospodářství
  599442315 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Lenka Kotarová
  specialista vodního hospodářství
  599442314 322A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Zuzana Miklasová
  specialista vodního hospodářství
  599442094 325A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jan Navrátil
  specialista vodního hospodářství
  599442200 326A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jana Neplechová, Ph.D.
  specialista vodního hospodářství
  599442505 316 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Jitka Poláchová
  specialista vodního hospodářství
  599442506 315 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Renáta Rykalová
  specialista vodního hospodářství
  599442374 313 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA
  vedoucí oddělení vodního hospodářství
  599442384 326 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Eva Zápalková
  referent strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
  599442947 350C / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Náležitosti uvedené v bodě 4).

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny ustanovením § 115 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky vodoprávního řízení, rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně. V ostatních případech rozhodne nejdéle do 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle do 3 měsíců. Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Správce vodního toku, správce ochranného pásma vodního zdroje.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí o udělení souhlasu lze podat odvolání ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Jedná se o porušení dalších povinností dle § 116, odst. 1, písm. e)resp. 125a, odst. 1, písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, za které lze uložit sankci do 100 000 Kč resp. 500 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2021

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno