Poplatek za komunální odpad

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek za komunální odpad

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závaznou vyhláškou č. 19/2021 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2022 a obecně závazné vyhlášky č. 16/2022, se stanoví místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy. Vlastníkem může být fyzická i právnická osoba.

  Jedná se o nově zavedený poplatek, vychází však z předešlého místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každá fyzická osoba starší 18 let nebo zmocněnec. Za nezletilého jeho zákonný zástupce (rodiče poplatníka, soudem ustanovený poručník). Zástupcem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům je opatrovník stanovený soudem.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková povinnost. Ve stejné lhůtě je povinen nahlásit každou skutečnost rozhodnou pro vznik, změnu nebo zánik povinnosti, případně mající vliv na výši poplatku nebo osvobození od placení místního poplatku.

  Výše poplatku činí i v tomto roce 498 Kč na osobu a kalendářní rok. Tato sazba platí i v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba. Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 30.6. běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice). Občané  mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).

  Číslo bankovního účtu 30015-1649297309/0800 a variabilní symbol (získáte zde).

  K úhradě poplatku můžete také použít poštovní poukázku A (složenku), kterou lze vyzvednout na kterékoli poště. Vzor poštovní poukázky k nahlédnutí zde.

  Doporučujeme využít možnost placení poplatku SIPEM (informace podají pracovnice oddělení daní  a cen nebo lze využít příslušný formulář). Předejdete tak případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně prodraží.

  Podrobný postup pro on-line platbu naleznete přímo na platebním portále, který je dostupný na https://platebniportal.ostrava.cz.

  Pokud nám uvedete souhlas se zpracováním osobního údaje - emailové adresy, budete na blížící se splatnost poplatku touto cestou upozorněni.

  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z pobytu na území města Ostravy, případně poplatník přestal vlastnit nemovitou věc nebo byla přihlášena do této nemovité věci alespoň 1 fyzická osoba.

  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
  s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého a fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Dále je osvobozena osoba, která je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

  Od poplatku je také osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se zdržuje mimo území České republiky, a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích. 

  Nárok na osvobození prokáže poplatník správci poplatku bez vyzvání předložením příslušných dokladů, např. potvrzení o zaměstnání v zahraničí, potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o vyjmutí z placení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, potvrzení o platbě daní v zahraničí, apod. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

  V případě, že poplatník změnil v průběhu kalendářního roku pobyt mimo území města Ostravy a uhradil již poplatek za celý rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100 Kč. Pokud se poplatník přestěhoval v rámci Ostravy, je stále poplatníkem, a proto nemá právní nárok na vrácení přeplatku. Další důvody pro žádost o vrácení přeplatku jsou např. dvojí platba, atd. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplňte potřebný formulář a doručte jej poštou nebo osobně na adresu: 

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Formulář lze vyplnit i elektronicky a zaslat na adresu: posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz
  Máte-li uzavřenou „Dohodu o poskytnutí a využívání služeb Informačního systému eSMO“, můžete formulář vyplnit on-line na internetovém portálu www.esmo.cz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na následujících místech můžete řešit vaše požadavky. Obdržíte zde příslušné formuláře a případné další podrobné informace.
  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, kancelář č. 363

  Registrace, změny, osvobození, vratky, potvrzení o zaplacení poplatku

  Irena Adamcová
  +420 599 443 523
  irena.adamcova@ostrava.cz  

  Halina Kačorová
  +420 599 443 521
  halina.kacorova@ostrava.cz  

  Ivana Věžníková
  +420 599 442 360
  ivana.veznikova@ostrava.cz

  Poplatek z titulu vlastnictví nemovité věci

  Kateřina Hlavenková
  +420 599 443 435
  katerina.hlavenkova@ostrava.cz

  Radka Králová, DiS.
  +420 599 443 230
  radka.kralova@ostrava.cz

  Vymáhání nedoplatků

  Jarmila Drozdová
  +420 599 443 437
  jarmila.drozdova@ostrava.cz

  Lenka Farníková, DiS.
  +420 599 443 524
  lenka.farnikova@ostrava.cz

  Eva Hrtúsová, DiS.
  +420 599 443 438
  eva.hrtusova@ostrava.cz

  Ing. Petra Kovářová
  +420 599 443 522
  petra.kovarova1@ostrava.cz

  Ing. Věra Matějková
  +420 599 442 365
  vera.matejkova@ostrava.cz

  Bc. Dita Míčková
  +420 599 443 204
  dita.mickova@ostrava.cz

  Miroslava Nováková
  +420 599 442 367
  miroslava.novakova@ostrava.cz

  Ing. Šárka Šamánková
  +420 599 443 325
  sarka.samankova@ostrava.cz

  Bc. Iva Šnajdrová
  +420 599 442 363
  iva.snajdrova@ostrava.cz

  Mgr. Andrea Trajkova
  +420 599 443 167
  andrea.trajkova@ostrava.cz

  Pozůstalostní řízení, dětské domovy, domovy pro seniory, uvedení špatných údajů při platbě poplatku (variabilní symbol, specifický symbol)

  Ludmila Semanová
  +420 599 443 169
  ludmila.semanova@ostrava.cz

  Radka Králová, DiS.
  +420 599 443 230
  radka.kralova@ostrava.cz

  Vedoucí oddělení

  Jiřina Szabóová 
  599443515
  jirina.szaboova@ostrava.cz

  Úřední dny: po, st 8 - 17 hod., čt 8 - 16 hod.

  Rovněž je vám k dispozici služba call centra na telefonním čísle 800 990 980 a email posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti, dále doklady potřebné pro prokázání nároku na osvobození (např. o pobytu v zahraničí, platbách mimo Ostravu, o výkonu trestu, o umístění v psychiatrické léčebně a jiné). V případě žádosti o vrácení přeplatku takové, které dokládají vaši žádost. V ostatních případech nejsou potřeba.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 400 Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecná lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyplněný formulář je možno zaslat na adresu posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Obecně závazná vyhláška č. 19/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ztráta nároku na osvobození nebo úlevy, pokud poplatník nesplní povinnost ohlásit změny rozhodné pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14 zákona o místních poplatcích.

  Upozornění na postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


  Postup správce poplatku v rámci daňového řízení upravuje právní předpis – daňový řád.

  Dlužníkem se občan nebo vlastník nemovité věci stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Dle platné legislativy vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce (rodiče, soudem ustanoveného poručníka) nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku vyměřuje tento nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným.

  V případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.

  Proto apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období !!!

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Obecně závazná vyhláška města č. 12/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

   

  Pro vyřizování požadavků fyzických osob v oblastech

   - Přistavení a odhlášení sběrné nádoby

   - Při objednání sběrné nádoby

   - Výměna sběrné nádoby

   - Změna četnosti vývozu nebo typu sběrné nádoby

   - Změna majitele nemovitostí

   

  Jsou určeny tyto kontakty:

   - Písemná korespondence: Magistrát města Ostravy, odbor  OŽP, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30

   - Osobní jednání: Sokolská ul. 28 (přístavba k NR), kancelář č. 503 (5. patro)

   - Telefonický kontakt: 599 442 558, 599 442 559, 599 442 560


  Kontakt na společnost zajišťující odvoz odpadu:
  OZO Ostrava, s.r.o.
  Slovenská 1/1083
  Ostrava-Přívoz

  Ústředna tel.: 596 101 111
  Zelená linka: 800 020 020

  www.ozoostrava.cz

   

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  19.05.2023

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno