Poplatek za komunální odpad

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek za komunální odpad

 2. Základní informace k životní situaci

  Od roku 2024 změna sazby poplatku za komunální odpad, informace zde

  Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2023, se stanoví místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba přihlášená ve statutárním městě Ostrava a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy. Vlastníkem může být fyzická i právnická osoba.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každá fyzická osoba starší 18 let nebo zmocněnec. Za nezletilého jeho zákonný zástupce (rodiče poplatníka, soudem ustanovený poručník). Zástupcem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům je opatrovník stanovený soudem.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková povinnost. 

  Poplatník je povinen nahlásit každou změnu údajů uvedených v ohlášení mající vliv na výši poplatku nebo osvobození od placení místního poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

  Od roku 2024 činí sazba poplatku 720 Kč na osobu a kalendářní rok.

  Úleva je poskytnuta:

  -          dětem, které v daném roce nedovrší 7 let (a více)

  -          a dále osobám, které v daném roce dovrší 65 let (a více)

  Tyto skupiny budou platit nadále 498 Kč ročně. O poskytnutí úlevy není nutné žádat.

  Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy platí poplatek ve výši 720 Kč za každou takovouto jednotlivou nemovitou věc.

  Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 30.6. běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice). Občané  mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).

  Číslo bankovního účtu 30015-1649297309/0800 a variabilní symbol (získáte zde).

  K úhradě poplatku můžete také použít poštovní poukázku A (složenku), kterou lze vyzvednout na kterékoli poště. Vzor poštovní poukázky k nahlédnutí zde.

  Doporučujeme využít možnost placení poplatku SIPEM (informace podají pracovnice oddělení daní  a cen nebo lze využít příslušný formulář). Předejdete tak případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně prodraží.

  Podrobný postup pro on-line platbu naleznete přímo na platebním portále, který je dostupný na https://platebniportal.ostrava.cz.

  Pokud nám uvedete souhlas se zpracováním osobního údaje - emailové adresy, budete na blížící se splatnost poplatku touto cestou upozorněni.

  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z pobytu na území statutárního města Ostravy, případně poplatník přestal vlastnit nemovitou věc nebo byla přihlášena do této nemovité věci alespoň 1 fyzická osoba.

  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého a fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. Dále je osvobozena osoba, která je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

  Od poplatku je také osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v statutárním městě Ostrava a která se zdržuje mimo území České republiky, a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích. 

  Nárok na osvobození prokáže poplatník správci poplatku bez vyzvání předložením příslušných dokladů, např. potvrzení o zaměstnání v zahraničí, potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o vyjmutí z placení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, potvrzení o platbě daní v zahraničí, apod. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

  V případě, že poplatník změnil v průběhu kalendářního roku pobyt mimo území statutárního města Ostravy a uhradil již poplatek za celý rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100 Kč. Pokud se poplatník přestěhoval v rámci Ostravy, je stále poplatníkem, a proto nemá právní nárok na vrácení přeplatku. Další důvody pro žádost o vrácení přeplatku jsou např. dvojí platba atd. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplňte potřebný formulář a doručte jej poštou nebo osobně na adresu: 

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Formulář lze vyplnit i elektronicky a zaslat na adresu: posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz
  Máte-li uzavřenou „Dohodu o poskytnutí a využívání služeb Informačního systému eSMO“, můžete formulář vyplnit on-line na internetovém portálu www.esmo.cz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na následujících místech můžete řešit vaše požadavky. Obdržíte zde příslušné formuláře a případné další podrobné informace.
  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, kancelář č. 363

  Registrace, změny, osvobození, vratky, potvrzení o zaplacení poplatku

                                                +420 599 443 523

                                                +420 599 443 521

                +420 599 442 360

  Poplatek z titulu vlastnictví nemovité věci

        +420 599 443 435

           +420 599 443 230

   

  Vymáhání nedoplatků

              +420 599 443 437

      +420 599 443 524

             +420 599 443 438

           +420 599 443 522

          +420 599 442 365

                +420 599 443 204

          +420 599 442 367

     +420 599 443 325

       +420 599 443 167

   

  Pozůstalostní řízení, dětské domovy, domovy pro seniory, uvedení špatných údajů při platbě poplatku (variabilní symbol, specifický symbol)

           +420 599 443 169

            +420 599 443 230

   

  Vedoucí oddělení

                  +420 599 443 515

  Úřední dny: po, st 8 - 17 hod., čt 8 - 16 hod.

  Rovněž je vám k dispozici služba call centra na telefonním čísle 800 990 980 a email posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz

  Jarmila Drozdová
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599443437 357 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Lenka Farníková, DiS.
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599443524 358 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Kateřina Hlavenková
  agenda místních poplatků - komunální odpad, ubytovací kapacita
  +420599443435 361 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Eva Hrtúsová, DiS.
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599443438 357 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Petra Kovářová
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599443522 361 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Radka Králová, DiS.
  správce poplatků za komunální odpad
  +420599443230 364A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Věra Matějková
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599442365 362 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Bc. Dita Míčková
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599443204 359 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Miroslava Nováková
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599442367 359 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ludmila Semanová
  metodik cen a cenová kontrola
  +420599443169 364A / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Miloslav Světlík
  metodik a správce daní a poplatků
  +420599443480 361 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Jiřina Szabóová
  vedoucí oddělení daní a cen
  +420599443515 360 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ing. Šárka Šamánková
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599443325 361 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Mgr. Andrea Trajkova
  agenda nedoplatků za komunální odpad
  +420599443167 362 / MMO Nová radnice (budova NR)
  Ivana Věžníková
  správce poplatků za komunální odpad
  +420599442360 363 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti, dále doklady potřebné pro prokázání nároku na osvobození (např. o pobytu v zahraničí, platbách mimo Ostravu, o výkonu trestu, o umístění v psychiatrické léčebně a jiné). V případě žádosti o vrácení přeplatku takové, které dokládají vaši žádost. V ostatních případech nejsou potřeba.

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 400 Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecná lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyplněný formulář je možno zaslat na adresu posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz.

 14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Obecně závazná vyhláška č. 14/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena, a částkou zaplacenou do původního dne splatnosti poplatku; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

  Ztráta nároku na osvobození nebo úlevy, pokud poplatník nesplní povinnost ohlásit změny rozhodné pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14 zákona o místních poplatcích.

  Upozornění na postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

  Postup správce poplatku v rámci daňového řízení upravuje právní předpis – daňový řád.

  Dlužníkem se občan nebo vlastník nemovité věci stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Dle platné legislativy vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce (rodiče, soudem ustanoveného poručníka) nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku vyměřuje tento nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným.

  V případě neuhrazení nedoplatku, statutární město Ostrava přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce mohou celkovou dlužnou částku výrazně navýšit.

  Proto apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období!!!

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno.

 18. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Obecně závazná vyhláška města č. 12/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ve znění pozdějších předpisů

   

  Pro vyřizování požadavků fyzických osob v oblastech

   - Přistavení a odhlášení sběrné nádoby

   - Při objednání sběrné nádoby

   - Výměna sběrné nádoby

   - Změna četnosti vývozu nebo typu sběrné nádoby

   - Změna majitele nemovitostí

   

  Jsou určeny tyto kontakty:

   - Písemná korespondence:

  Magistrát města Ostravy, odbor  OŽP, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30

   - Osobní jednání:

  Sokolská ul. 28 (přístavba k NR), kancelář č. 503 (5. patro)

   - Telefonický kontakt:

  599 442 558, 599 442 559, 599 442 560


  Kontakt na společnost zajišťující odvoz odpadu:
  OZO Ostrava, s.r.o.
  Slovenská 1/1083
  Ostrava-Přívoz

  Ústředna tel.: 596 101 111
  Zelená linka: 800 020 020

  www.ozoostrava.cz

   

 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.07.2024

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno