Poplatek za komunální odpad

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

  1. Označení - pojmenování - životní situace

    Poplatek za komunální odpad

  2. Základní informace k životní situaci

    Obecně závaznou vyhláškou č. 19/2021 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2022 a obecně závazné vyhlášky č. 16/2022, se stanoví místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy. Vlastníkem může být fyzická i právnická osoba.

    Jedná se o nově zavedený poplatek, vychází však z předešlého místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

    Každá fyzická osoba starší 18 let nebo zmocněnec. Za nezletilého jeho zákonný zástupce (rodiče poplatníka, soudem ustanovený poručník). Zástupcem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům je opatrovník stanovený soudem.

  4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková povinnost. Ve stejné lhůtě je povinen nahlásit každou skutečnost rozhodnou pro vznik, změnu nebo zánik povinnosti, případně mající vliv na výši poplatku nebo osvobození od placení místního poplatku.

    Výše poplatku činí i v tomto roce 498 Kč na osobu a kalendářní rok. Tato sazba platí i v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba. Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 30.6. běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice). Občané  mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).

    Číslo bankovního účtu 30015-1649297309/0800 a variabilní symbol (získáte zde).

    K úhradě poplatku můžete také použít poštovní poukázku A (složenku), kterou lze vyzvednout na kterékoli poště. Vzor poštovní poukázky k nahlédnutí zde.

    Doporučujeme využít možnost placení poplatku SIPEM (informace podají pracovnice oddělení daní  a cen nebo lze využít příslušný formulář). Předejdete tak případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně prodraží.

    Podrobný postup pro on-line platbu naleznete přímo na platebním portále, který je dostupný na https://platebniportal.ostrava.cz.

    Pokud nám uvedete souhlas se zpracováním osobního údaje - emailové adresy, budete na blížící se splatnost poplatku touto cestou upozorněni.

    Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z pobytu na území města Ostravy, případně poplatník přestal vlastnit nemovitou věc nebo byla přihlášena do této nemovité věci alespoň 1 fyzická osoba.

    Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
    s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého a fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Dále je osvobozena osoba, která je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

    Od poplatku je také osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se zdržuje mimo území České republiky, a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích. 

    Nárok na osvobození prokáže poplatník správci poplatku bez vyzvání předložením příslušných dokladů, např. potvrzení o zaměstnání v zahraničí, potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o vyjmutí z placení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, potvrzení o platbě daní v zahraničí, apod. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

    V případě, že poplatník změnil v průběhu kalendářního roku pobyt mimo území města Ostravy a uhradil již poplatek za celý rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100 Kč. Pokud se poplatník přestěhoval v rámci Ostravy, je stále poplatníkem, a proto nemá právní nárok na vrácení přeplatku. Další důvody pro žádost o vrácení přeplatku jsou např. dvojí platba, atd. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

  5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    Vyplňte potřebný formulář a doručte jej poštou nebo osobně na adresu: 

    Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

    Formulář lze vyplnit i elektronicky a zaslat na adresu: posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz
    Máte-li uzavřenou „Dohodu o poskytnutí a využívání služeb Informačního systému eSMO“, můžete formulář vyplnit on-line na internetovém portálu www.esmo.cz.

  6. Na které instituci životní situaci řešit

    Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

    Na následujících místech můžete řešit vaše požadavky. Obdržíte zde příslušné formuláře a případné další podrobné informace.
    Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
    odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, kancelář č. 363

    Registrace, změny, osvobození, vratky, potvrzení o zaplacení poplatku

    Irena Adamcová
    +420 599 443 523
    irena.adamcova@ostrava.cz  

    Halina Kačorová
    +420 599 443 521
    halina.kacorova@ostrava.cz  

    Ivana Věžníková
    +420 599 442 360
    ivana.veznikova@ostrava.cz

    Poplatek z titulu vlastnictví nemovité věci

    Kateřina Hlavenková
    +420 599 443 435
    katerina.hlavenkova@ostrava.cz

    Radka Králová, DiS.
    +420 599 443 230
    radka.kralova@ostrava.cz

    Vymáhání nedoplatků

    Jarmila Drozdová
    +420 599 443 437
    jarmila.drozdova@ostrava.cz

    Lenka Farníková, DiS.
    +420 599 443 524
    lenka.farnikova@ostrava.cz

    Eva Hrtúsová, DiS.
    +420 599 443 438
    eva.hrtusova@ostrava.cz

    Ing. Petra Kovářová
    +420 599 443 522
    petra.kovarova1@ostrava.cz

    Ing. Věra Matějková
    +420 599 442 365
    vera.matejkova@ostrava.cz

    Bc. Dita Míčková
    +420 599 443 204
    dita.mickova@ostrava.cz

    Miroslava Nováková
    +420 599 442 367
    miroslava.novakova@ostrava.cz

    Ing. Šárka Šamánková
    +420 599 443 325
    sarka.samankova@ostrava.cz

    Bc. Iva Šnajdrová
    +420 599 442 363
    iva.snajdrova@ostrava.cz

    Mgr. Andrea Trajkova
    +420 599 443 167
    andrea.trajkova@ostrava.cz

    Pozůstalostní řízení, dětské domovy, domovy pro seniory, uvedení špatných údajů při platbě poplatku (variabilní symbol, specifický symbol)

    Ludmila Semanová
    +420 599 443 169
    ludmila.semanova@ostrava.cz

    Radka Králová, DiS.
    +420 599 443 230
    radka.kralova@ostrava.cz

    Vedoucí oddělení

    Jiřina Szabóová 
    599443515
    jirina.szaboova@ostrava.cz

    Úřední dny: po, st 8 - 17 hod., čt 8 - 16 hod.

    Rovněž je vám k dispozici služba call centra na telefonním čísle 800 990 980 a email posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz

  8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    Průkaz totožnosti, dále doklady potřebné pro prokázání nároku na osvobození (např. o pobytu v zahraničí, platbách mimo Ostravu, o výkonu trestu, o umístění v psychiatrické léčebně a jiné). V případě žádosti o vrácení přeplatku takové, které dokládají vaši žádost. V ostatních případech nejsou potřeba.

  9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

    Správní poplatek 400 Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

  10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    Obecná lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

  11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

    Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

  12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    Další činnosti nejsou stanoveny.

  13. Elektronická služba, kterou lze využít

    Vyplněný formulář je možno zaslat na adresu posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz

  14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    Obecně závazná vyhláška č. 19/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

    Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

    Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

  15. Jaké jsou související předpisy
  16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

  17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Ztráta nároku na osvobození nebo úlevy, pokud poplatník nesplní povinnost ohlásit změny rozhodné pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14 zákona o místních poplatcích.

    Upozornění na postup při vymáhání pohledávek místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství


    Postup správce poplatku v rámci daňového řízení upravuje právní předpis – daňový řád.

    Dlužníkem se občan nebo vlastník nemovité věci stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není uhrazen. Dle platné legislativy vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce (rodiče, soudem ustanoveného poručníka) nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku vyměřuje tento nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nezaplatí-li poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným.

    V případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.

    Proto apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období !!!

  18. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně

    Čím se obec při zpoplatňování komunálního odpadu řídí?


    Způsob financování hospodaření s komunálním odpadem a jeho úprav obecně závaznou vyhláškou obce je zcela na uvážení obce, jedná se tedy o výkon její samostatné působnosti.

    Obec má na výběr z následujících zákonných variant řešení:

    • Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle ustanovení § 1 písm. f) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
    • smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
    • poplatek za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.


    U prvé varianty byl jako kritérium, od něhož se platba odvíjí, zvolen pobyt fyzické osoby v obci, resp. vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, dvě další varianty platbu odvozují od vlastního faktu produkce komunálního odpadu na území obce (tj. zpoplatněna je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce vzniká komunální odpad).

    Je třeba zdůraznit to, co je všem variantám plateb společné, a sice, že se nejedná o cenu ekvivalentní poskytnuté službě. Zřetelné je to zejména v případě místního poplatku za provoz systému, kdy jde skutečně o paušální poplatek za provoz celého systému, nikoli o poplatek za odvoz určitého množství vyprodukovaného odpadu. O ceně plně ekvivalentní poskytnuté službě pak nelze hovořit ani v případě poplatku za komunální odpad dle ustanovení § 17a zákona o odpadech, byť má tato varianta potenciál více zohledňovat množství konkrétní osobou skutečně produkovaného odpadu. Lze tedy konstatovat, že platná právní úprava nepočítá s tím, že by v konkrétním případě výše platby nutně musela být úměrná množství odpadu skutečně vyprodukovaného poplatníkem.

    Jaký je nejčastější způsob zpoplatňování komunálního odpadu?


    V současnosti je to místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatníkem místního poplatku je fyzická osoba s pobytem v obci. Místní poplatek je tedy paušálním poplatkem za provoz celého systému. Poplatník je povinen k úhradě bez ohledu na množství vyprodukovaného odpadu. Není rozhodné, zda a kolik odpadu poplatník vyprodukuje např. s ohledem na dlouhodobý pobyt mimo místo přihlášeného pobytu nebo jiné zpracování (využití) odpadu. Ani případná nespokojenost s provozem systému nezprošťuje poplatníka povinnosti poplatek uhradit. Na některé případy může obec reagovat zakotvením osvobození nebo úlev ve své OZV. Sazbu poplatku tvoří součet částky ve výši až 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok a částky stanovené obcí na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, maximálně však ve výši 750 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

    Jaký je postup, když poplatek není zaplacen včas nebo není zaplacen vůbec?


    Neuhradí-li poplatník místní poplatek včas nebo ve správné výši, musí správce poplatku poplatek vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Sankcí za pozdní úhradu je pak případné zvýšení poplatku, a to až na trojnásobek. Není-li povinnost splněna ani v návaznosti na vyměření poplatku, přikročí bez dalšího k vymáhání nedoplatku.

    Vymáhání nedoplatku provádí správce poplatku dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Činí tak nejčastěji vydáním rozhodnutí (exekučního příkazu), kterým nařídí exekuci srážkou z příjmu, přikázáním pohledávky na peněžní prostředky na účtech vedených u bank nebo jiné pohledávky, může však přikročit také k prodeji movitých věcí či nemovitostí. O provedení exekuce může požádat také soud nebo soudního exekutora. Zejména v posledně jmenovaném případě je třeba počítat s poměrně vysokými exekučními náklady, které je povinen poplatník (dlužník) uhradit. 

  19. Další související informace

    Bližší informace získáte na call centru, prostřednictvím internetového portálu www.esmo.cz nebo na Magistrátu města Ostravy, odbor financí a rozpočtu.

  20. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

    Neuvedeno.

  21. Související životní situace a návody, jak je řešit

    Obecně závazná vyhláška města č. 12/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

     

    Pro vyřizování požadavků fyzických osob v oblastech

     - Přistavení a odhlášení sběrné nádoby

     - Při objednání sběrné nádoby

     - Výměna sběrné nádoby

     - Změna četnosti vývozu nebo typu sběrné nádoby

     - Změna majitele nemovitostí

     

    Jsou určeny tyto kontakty:

     - Písemná korespondence: Magistrát města Ostravy, odbor  OŽP, Prokešovo nám. č. 8, PSČ 729 30

     - Osobní jednání: Sokolská ul. 28 (přístavba k NR), kancelář č. 503 (5. patro)

     - Telefonický kontakt: 599 442 558, 599 442 559, 599 442 560


    Kontakt na společnost zajišťující odvoz odpadu:
    OZO Ostrava, s.r.o.
    Slovenská 1/1083
    Ostrava-Přívoz

    Ústředna tel.: 596 101 111
    Zelená linka: 800 020 020

    www.ozoostrava.cz

     

  22. Za správnost návodu odpovídá útvar

    Odbor financí a rozpočtu Magistrátu města Ostravy.

  23. Kontaktní osoba
    Jiřina Szabóová
    vedoucí oddělení daní a cen
    +420599443515 360 / MMO Nová radnice (budova NR)
  24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

    01.01.2020

  25. Popis byl naposledy aktualizován

    19.05.2023

  26. Datum konce platnosti popisu

    Neuvedeno

  27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

    Neuvedeno