Poplatek za komunální odpad

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek za komunální odpad

 2. Základní informace k životní situaci

  Od roku 2024 změna sazby poplatku za komunální odpad, informace zde

  Obecně závaznou vyhláškou č. 14/2023, se stanoví místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatníkem poplatku je každá fyzická osoba přihlášená ve statutárním městě Ostrava a vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy. Vlastníkem může být fyzická i právnická osoba.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Každá fyzická osoba starší 18 let nebo zmocněnec. Za nezletilého jeho zákonný zástupce (rodiče poplatníka, soudem ustanovený poručník). Zástupcem osob zbavených způsobilosti k právním úkonům je opatrovník stanovený soudem.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková povinnost. 

  Poplatník je povinen nahlásit každou změnu údajů uvedených v ohlášení mající vliv na výši poplatku nebo osvobození od placení místního poplatku správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

  Od roku 2024 činí sazba poplatku 720 Kč na osobu a kalendářní rok.

  Úleva je poskytnuta:

  -          dětem, které v daném roce nedovrší 7 let (a více)

  -          a dále osobám, které v daném roce dovrší 65 let (a více)

  Tyto skupiny budou platit nadále 498 Kč ročně. O poskytnutí úlevy není nutné žádat.

  Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Ostravy platí poplatek ve výši 720 Kč za každou takovouto jednotlivou nemovitou věc.

  Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 30.6. běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice). Občané  mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna).

  Číslo bankovního účtu 30015-1649297309/0800 a variabilní symbol (získáte zde).

  K úhradě poplatku můžete také použít poštovní poukázku A (složenku), kterou lze vyzvednout na kterékoli poště. Vzor poštovní poukázky k nahlédnutí zde.

  Doporučujeme využít možnost placení poplatku SIPEM (informace podají pracovnice oddělení daní  a cen nebo lze využít příslušný formulář). Předejdete tak případnému vzniku nedoplatku, který je následně vyměřen a vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora a dluh se tak výrazně prodraží.

  Podrobný postup pro on-line platbu naleznete přímo na platebním portále, který je dostupný na https://platebniportal.ostrava.cz.

  Pokud nám uvedete souhlas se zpracováním osobního údaje - emailové adresy, budete na blížící se splatnost poplatku touto cestou upozorněni.

  Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z pobytu na území statutárního města Ostravy, případně poplatník přestal vlastnit nemovitou věc nebo byla přihlášena do této nemovité věci alespoň 1 fyzická osoba.

  Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, fyzická osoba, která je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého a fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení. Dále je osvobozena osoba, která je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

  Od poplatku je také osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v statutárním městě Ostrava a která se zdržuje mimo území České republiky, a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích. 

  Nárok na osvobození prokáže poplatník správci poplatku bez vyzvání předložením příslušných dokladů, např. potvrzení o zaměstnání v zahraničí, potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o vyjmutí z placení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, potvrzení o platbě daní v zahraničí, apod. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

  V případě, že poplatník změnil v průběhu kalendářního roku pobyt mimo území statutárního města Ostravy a uhradil již poplatek za celý rok, je oprávněn žádat o vrácení přeplatku, jeho výše musí být větší než 100 Kč. Pokud se poplatník přestěhoval v rámci Ostravy, je stále poplatníkem, a proto nemá právní nárok na vrácení přeplatku. Další důvody pro žádost o vrácení přeplatku jsou např. dvojí platba atd. Poplatník musí vyplnit žádost o vrácení přeplatku.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplňte potřebný formulář a doručte jej poštou nebo osobně na adresu: 

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Formulář lze vyplnit i elektronicky a zaslat na adresu: posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz
  Máte-li uzavřenou „Dohodu o poskytnutí a využívání služeb Informačního systému eSMO“, můžete formulář vyplnit on-line na internetovém portálu www.esmo.cz.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti, dále doklady potřebné pro prokázání nároku na osvobození (např. o pobytu v zahraničí, platbách mimo Ostravu, o výkonu trestu, o umístění v psychiatrické léčebně a jiné). V případě žádosti o vrácení přeplatku takové, které dokládají vaši žádost. V ostatních případech nejsou potřeba.

 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 400 Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecná lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 12. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyplněný formulář je možno zaslat na adresu posta@ostrava.cz, případně komunalniodpad@ostrava.cz.

 13. Popis byl naposledy aktualizován

  04.03.2024

 14. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno