Poplatek z pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poplatek z pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Poplatek činí 35 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

  Správu místního poplatku z pobytu vykonává Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen (správce poplatku) na základě obecně závazné vyhlášky č. 13/2023

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu na území statutárního města Ostravy. Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatníkem poplatku je fyzická osoba, která v obci není přihlášená k pobytu.

  Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
  u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

  Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15ti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem je plátce povinen ohlásit správci poplatku ukončení této činnosti.

  Poplatek činí 35 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

  Správce poplatku po uplynutí kalendářního čtvrtletí zašle plátci "Ohlášení k poplatku z pobytu", který jej vyplní tak, aby byla správci zřejmá výše poplatkové povinnosti, a zašle zpět nejpozději do 15ti dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Formulář bude registrovaným plátcům zasílán v dostatečném časovém předstihu.

  Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15ti dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

  Poplatek lze hradit bankovním převodem, složenkou nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice):

   

  Číslo bankovního účtu  40184-1649297309/0800 - variabilní symbol určen individuálně.

  Plátce je povinen vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě, za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy se zapisují údaje o všech osobách, kterým byl poskytnut úplatný pobyt, bez ohledu na to, zda šlo o poplatníky nebo ne. Dále se do evidenční knihy budou zapisovat i osoby, které jsou přihlášené v dané obci. Rovněž se budou zapisovat osoby, kterým svědčí některé osvobození od poplatku.

  Evidenčními údaji jsou den počátku a den konce pobytu, jméno, příjmení, adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí, datum narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, výše vybraného poplatku, případně důvod pro osvobození od poplatku.

  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručující trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

  V případech vymezených zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, lze podle § 3h vést evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu.

  Plátce odvede peněžní prostředky dle splatnosti uvedené v obecně závazné vyhlášce. Pokud tak neučiní, správce poplatku vyzve plátce k předložení evidenční knihy ke kontrole a vyměří poplatek za příslušné období. Správce poplatku může také v rámci své kontrolní činnosti provádět u plátce místní šetření. 

  Od poplatku je osvobozena osoba

  a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

  b)  mladší 18 let,

  c) hospitalizovaná na území statutárního města Ostrava ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

  d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území statutárního města Ostrava,

  e) vykonávající na území statutárního města Ostrava sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,

  f) pobývající na území statutárního města Ostrava,

  - ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

  - v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

  - v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

  - za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

  Od poplatku je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území statutárního města Ostrava v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo statutárního města Ostrava v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

  Od poplatku je osvobozen cizinec požívající dočasné ochrany podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Vyplňte potřebný formulář a doručte jej poštou nebo osobně na adresu: 

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

  Formulář lze vyplnit i elektronicky a zaslat datovou zprávou nebo na adresu: posta@ostrava.cz.

  Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede mimo údajů uvedených ve formuláři, také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15ti dnů ode dne, kdy nastala.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na následujícím místě můžete řešit vaše požadavky. Obdržíte zde příslušný formulář a případné další podrobné informace.


  Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
  odbor financí a rozpočtu, oddělení daní a cen, kancelář č. 361

  Úřední dny: po, st 8 - 17 hod., čt 8 - 16 hod.


  Rovněž je vám k dispozici služba call centra na telefonním čísle 800 990 980.

  Kateřina Hlavenková
  agenda místních poplatků - komunální odpad, ubytovací kapacita
  +420599443435 361 / MMO Nová radnice (budova NR)
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady potřebné k evidenci poplatku.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatek 400 Kč se platí při podání žádosti o splátkový kalendář v případě vyměřeného nedoplatku.

   

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obecná lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyplněný formulář je možno zaslat na adresu .

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být odvedena a částkou odvedenou do původního dne splatnosti poplatku; toto zvýšení poplatku je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud, podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Neuvedeno.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  02.01.2024

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno