Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

  1. Označení - pojmenování - životní situace

    Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy

  2. Základní informace k životní situaci

    souhlas se vyřizuje za účelem užití znaku statutárního města Ostravy zejména při významných a oficiálních příležitostech

  3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

    právnické osoby, fyzické osoby

  4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

    dodržovat pokyny stanovené v designmanuálu, který je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města www.ostrava.cz/cs/o-meste/prezentace/designmanual; užití znaku je možné na základě udělení souhlasu rady města a po doručení souhlasu pouze pro účel, který je definován v podané žádosti

  5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

    podáním vyplněného formuláře Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy

  6. Na které instituci životní situaci řešit

    Magistrát města Ostravy,  odbor kancelář primátora, oddělení prezentace a vztahů k veřejnosti

  7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

    vyplněný formulář Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy

  9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

    Formulář Žádost o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy je k dispozici v elektronické podobě

  10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

    užívání znaku je bezúplatné

  11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

    lhůta pro vyřízení 30 dnů od podání žádosti

  12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

    v příloze žádosti o souhlas s užitím heraldického znaku statutárního města Ostravy doložit v případě užití znaku na tištěných a jiných materiálech vzor nebo grafický náhled materiálu a po udělení souhlasu s užitím znaku s patřičným časovým předstihem doručit na Magistrát města Ostravy, odbor kancelář primátora, odd. prezentace a vztahů k veřejnosti náhled užití znaku statutárního města Ostravy ke schválení ještě před jeho uveřejněním

  14. Elektronická služba, kterou lze využít

    posta@ostrava.cz

  15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

    zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

    statutární město Ostrava si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit udělený souhlas s užitím znaku a vyžadovat odstranění znaku

  17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

    sankce ve formě pokuty až do výše 30 000 Kč za přestupek dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s porušením povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

    Telefonicky: 599 443 330, 599 442 291
    E-mailem: rveselkova@ostrava.cz, mbayer@ostrava.cz

  19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  20. Popis byl naposledy aktualizován

    12.11.2016

  21. Datum konce platnosti popisu

    Neuvedeno