Oddělení komunikace, digitálních médií a zahraničních vztahů

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Mgr. Jan Dohnal

Řeší:

 • organizuje veškerou prezentační a propagační činnost statutárního města Ostravy v tuzemsku i zahraničí v podobě publikační činnosti a tvorbě  propagačních materiálů, realizuje prezentační akce města a významně se podílí na přípravě a propagaci dalších významných akcí probíhajících na území města a zajišťovaných jinými subjekty, jež jsou podporovány městem
 • komplexně zajišťuje tvorbu prezentačních a propagačních materiálů a drobných dárkových předmětů města, vede jejich evidenci a skladové uspořádání
 • aktivně ovlivňuje pozitivní vnímání města a magistrátního úřadu veřejností; v této souvislosti spolupracuje se zástupci sdělovacích prostředků, organizuje tiskové konference primátora a jeho náměstků, příp. i jednotlivých odborů magistrátů a organizací zřízených městem
 • vydává měsíčník „Ostravská radnice“, Ostrava Metropolitan Magazine a příležitostné publikace, poskytuje aktuální informace prostřednictvím internetových stránek a sociálních sítí
 • zabezpečuje monitoring denního tisku v rozsahu reprezentativního vzorku regionálních deníků, vybraných titulů celostátních médií a lokálních zpravodajů
 • komplexně zabezpečuje udílení Čestného občanství, Ceny města, ve spolupráci s Útvarem hlavního architekta udílení titulu Dům roku
 • komplexně zabezpečuje organizaci celoměstských soutěží, dnů otevřených dveří Radnice města Ostravy a celoroční program výstav ve vstupní hale budovy Radnice města Ostravy
 • významně se podílí na podpoře prezentačních a propagačních akcí v tuzemsku i zahraničí (výstavy, veletrhy, soutěže) formou zabezpečování a poskytování propagačních tiskovin a drobných upomínkových předmětů
 • připravuje koncepci rozvoje vnějších vztahů a zahraničních styků, vede jejich evidenci a komplexně zabezpečuje spolupráci s partnerskými městy
 • organizuje a zajišťuje zahraniční pracovní cesty členů rady města, zastupitelstva města a zaměstnanců magistrátu, vede o nich přehled včetně čerpání finančních prostředků, eviduje cestovní zprávy
 • vede cizojazyčnou korespondenci a zodpovídá za její vyřízení, zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby
 • podílí se na protokolárním přijetí významných návštěv představitelů města včetně zahraničních
 • ve spolupráci s jinými subjekty se podílí na organizaci a propagaci akcí významných pro město
 • vede přehled o čerpání finančních prostředků svěřených odboru kanceláře primátora v rámci rozpočtu města, připravuje a zajišťuje smluvní a dodavatelské vztahy

 

Kontakty

Mgr. Petr Kočíř
zastupující vedoucí oddělení komunikace, digitálních médií a zahraničních vztahů