Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Obsazování volných pracovních míst v rámci Magistrátu města Ostravy

 2. Základní informace k životní situaci

  Vymezení pojmu úředník

  Úředníkem je podle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanec územního samosprávného celku (zde statutárního města Ostravy) podílející se na výkonu správních činností (tj. plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územního samosprávného celku) zařazený do úřadu územního samosprávného celku (zde Magistrátu města Ostravy). Ostatní zaměstnanci statutárního města Ostravy, zařazení do magistrátu, kteří se však nepodílejí na výkonu správních činností, nejsou úředníci a nevztahují se na ně níže uvedené podmínky pro vznik pracovního poměru úředníka.

   

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka

  Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
  Za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena:

  1. pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
  2. pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

  Pracovní smlouvu k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s uchazečem, který splňuje výše uvedené předpoklady; pro jmenování tajemníka magistrátu a jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zákon č. 451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon - nezbytným předpokladem pro jmenování do funkce je negativní lustrační osvědčení, o jehož vydání uchazeč požádá Ministerstvo vnitra ČR a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971).

    

  Předpoklady pro jmenování tajemníka magistrátu

  Tajemníkem magistrátu se může stát uchazeč, který splňuje výše uvedené předpoklady a má nejméně tříletou praxi jako vedoucí zaměstnanec, nebo:

  1. při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
  2. ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

  Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce. Délku praxe prokazuje uchazeč čestným prohlášením.

    

  Doba trvání pracovního poměru

  Pracovní poměr s úředníkem se uzavírá na dobu neurčitou. Je-li však pro to důvod spočívající v potřebě zajistit časově omezenou správní činnost nebo nahradit dočasně nepřítomného úředníka, zejména v případě jeho mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovní neschopnosti, u níž lze na základě lékařského posudku předpokládat, že bude delší než 3 měsíce, výkonu civilní nebo vojenské služby nebo výkonu veřejné funkce, lze uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Výše uvedené se nevztahuje na případy, kdy zvláštní právní předpis stanoví sjednání pracovního poměru na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Výběrové řízení

  Výběrové řízení je podmínkou pro :

  1. jmenování do funkce vedoucího úřadu (tj. tajemníka magistrátu) nebo vedoucího úředníka,
  2. vznik pracovního poměru úředníka na dobu neurčitou.

  V ostatních případech obsazení volných pracovních míst v rámci magistrátu nepodléhá režimu výběrového řízení dle zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (jedná se o volná místa neúřednická a zástupy nepřítomných úředníků na dobu určitou). Tato volná místa může zaměstnavatel dle svých potřeb vhodným způsobem zveřejnit (např. na svých internetových stránkách). I zde však platí, že v případě volných úřednických míst na dobu určitou musí uchazeč splňovat výše uvedené předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka.Výběrové řízení vyhlašuje tajemník magistrátu oznámením na úřední desce magistrátu nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů o jmenování do funkce vedoucího úředníka nebo uchazečů o přijetí do pracovního poměru úředníka na dobu neurčitou a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě výběrového řízení na funkci tajemníka magistrátu vyhlašuje oznámení primátor.

    

  Přihláška do výběrového řízení

  Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je podání písemné přihlášky uchazečem do vyhlášeného výběrového řízení (poštou popř. přímo na podatelně magistrátu). Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

  1. jméno, příjmení a titul ,
  2. datum a místo narození ,
  3. státní příslušnost ,
  4. místo trvalého pobytu,
  5. číslo občanského průkazu (u cizince číslo dokladu o povolení k pobytu),
  6. datum a podpis uchazeče.

  K přihlášce je třeba připojit následující doklady:

  • životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  Nemá-li přihláška výše uvedené náležitosti nebo nejsou-li k ní připojeny příslušné doklady, tajemník magistrátu vyzve uchazeče, aby náležitosti nebo doklady v přiměřené lhůtě doplnil. Po uplynutí lhůty pro podání přihlášek, případně lhůty k jejich doplnění předá tajemník přihlášky výběrové komisi.

    

  Posouzení uchazečů výběrovou komisí

  Uchazeče posuzuje výběrová komise, která má nejméně 3 členy. Předsedu a ostatní členy výběrové komise jmenuje a odvolává tajemník magistrátu. Alespoň jedna třetina členů komise jsou úředníci územního samosprávného celku, který výběrové řízení vyhlásil. Jednání výběrové komise je neveřejné. Výběrová komise jedná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, a rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výběrové komise. Výběrová komise posoudí, zda uchazeč předložil úplnou přihlášku z hlediska náležitostí a požadovaných dokladů a splňuje zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka popř. vedoucího úředníka popř. další požadavky zaměstnavatele stanovené v oznámení výběrového řízení. Za účelem posouzení, zda uchazeči splňují požadavky stanovené v oznámení, může výběrová komise dle svého uvážení pozvat k jednání uchazeče, kteří předložili úplné přihlášky, včetně příslušných dokladů. Výběrová komise pořizuje o posouzení uchazečů písemnou zprávu, která obsahuje: údaje o složení výběrové komise; seznam všech uchazečů; seznam a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky, včetně příslušných dokladů a splňují další požadavky stanovené v oznámení. Zprávu podepisují všichni přítomní členové výběrové komise a její předseda tuto zprávu předá se spisovým materiálem vztahujícím se k výběrovému řízení tajemníkovi magistrátu.

  Do funkce tajemníka magistrátu nebo vedoucího úředníka může být jmenován jen ten uchazeč, který předložil úplnou přihlášku včetně dokladů a splňuje i další požadavky stanovené v oznámení. Obdobné platí i pro uzavření pracovní smlouvy s uchazečem na pozici úředníka. Ke zprávě připojí tajemník magistrátu záznam o uzavření pracovní smlouvy nebo o jmenování. Tajemník magistrátu musí na požádání umožnit uchazeči do zprávy nahlédnout. Tajemník úřadu je oprávněn vyhlášené výběrové řízení v kterékoliv jeho fázi zrušit, a to i bez uvedenídůvodů.

  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je podání písemné přihlášky uchazečem do vyhlášeného výběrového řízení (poštou popř. přímo na podatelně magistrátu). Náležitosti přihlášky viz. bod 6.  

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy - odbor platový a personální magistrátu, oddělení personální.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklady přikládané k přihlášce do výběrového řízení:

  • životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením; vyřízení výpisu je možné provést na počkání na pracovišti Rejstříku trestů v budově Krajského soudu v Ostravě,
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • v případě jmenovaných funkcí (tajemník magistrátu, vedoucí úředníci) čestné prohlášení a negativní lustrační osvědčení dle zákona č.451/1991 Sb., tzv. lustrační zákon - nevztahuje se na uchazeče narozené po 1.12.1971.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  přihláška do výběrového řízení, naleznete na stránkách odboru platového a personálního

  - čestné prohlášení (pouze pro případ výběrového řízení na vedoucího úředníka), naleznete na stránkách odboru platového a personálního

  - žádost o vydání lustračního osvědčení (pouze pro případ výběrového řízení na vedoucího úředníka) naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR  http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/rady/zakladni/lustrace.html 

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Účast ve výběrovém řízení nepodléhá žádnému poplatku. Uchazeč je však povinen uhradit poplatek příslušné instituci za pořízení výpisu z evidence Rejstříku trestů a ověření kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání popř. za vystavení lustračního osvědčení. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vyhlášení výběrového řízení se provede oznámením na úřední desce nejméně 15 dní přede dnem určeným pro přihlášení uchazečů a současně i způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě potřeby doplnění chybějících náležitostí přihlášky popř. přikládaných dokladů je uchazeč vyzván, aby vše potřebné doplnil v přiměřené lhůtě. Pro další průběh výběrového řízení nejsou stanoveny žádné lhůty, je realizováno v závislosti na počtu uchazečů a faktických možnostech zaměstnavatele. Všichni uchazeči jsou o výsledku výběrového řízení písemně vyrozuměni.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci nelze řešit pouze elektronickou cestou, a to zejména vzhledem k dokladům, jenž se k přihlášce do výběrového řízení přikladádají.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  04.07.2017

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno